Zásady poskytování služby Chráněného bydlení Empatie

 • individuální přístup k potřebám a k osobnosti klienta
 • spolupráce s klientem je založena na vzájemném respektu a partnerství: …já pán, ty pán…tj. autentický vztah.
 • Tolerance: uplatňování klientových práv se řídí podle obecně platného: kde začínají práva jednoho, končí práva druhého
 • Respektování práv: při naplňování klientových potřeb respektujeme jeho veškerá práva : např. právo na zachování důstojnosti, ochrana soukromí, možnosti volby, právo na osobní svobodu a svobodu pohybu, právo na přiměřené riziko, právo na práci, na vzdělání
 • Týmová práce: pracujeme týmově, rozšiřujeme a zvyšujeme své odborné znalosti, snažíme se o flexibilnost naší práce, udržujeme dobré pracovní vztahy, sdílíme společné cíle
 • Začleňování klienta do společnosti např. spoluprací s jinými institucemi, využíváním veřejných služeb…

Podmínky služby pro uplatňování vlastní vůle klienta:

Poskytovatel:

 • informuje klienta srozumitelnou formou o možnostech uplatňování vlastní vůle
 • umožňuje klientovi osobní jednání při uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby
 • umožňuje klientovi podílet se na vypracování svého individuálního plánu
 • umožňuje klientovi vyjádřit se k průběhu odebírané služby: klient má tak možnost navrhovat změny a to, prostřednictvím kteréhokoliv pracovníka zařízení nebo prostřednictvím Klientské rady
 • vytváří, využívá a plní Vnitřní pravidla organizace pro podávání stížností
 • zprostředkovává klientovi klíčového pracovníka, který je uživateli oporou při realizaci svých potřeb

Uplatňování a vytváření pravidel pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením:

Pravidla předcházející předsudkům z interního prostředí:

 1. prezentace klientů je vždy pozitivní – podtrhuje především, co klient zvládá
 2. uplatňování pravidla: mám – li o klientovi sdělit informaci nežádoucího charakteru (v individuálním plánu, či v hlášení služby) – sdělení je podáno tak, aby v žádném případě nemohlo klienta urazit, zranit, zesměšnit (využití kulturní úrovně jazyka)
 3. při komunikaci s klientem je oslovení na základě společné domluvy, popř. zvyku (vykání/tykání)
 4. vylučuje se nepřirozený způsob komunikace, který by odporoval klientově právu na důstojné zacházení (např. přílišná vřelost, blahosklonnost, stylizací uživatele do role dítěte, vyvolávání soucitu apod.)
 5. v případě klientovy vnější stigmatizace způsobené neadekvátním vkusem a názorem klienta (např. nevhodné oblečení) individuálním přístupem podpořit změnu klientova názoru
 6. společně využívané interiéry v zařízení nepřeplňovat takovou výzdobou, pomůckami, nábytkem apod., které přispívají k infantilizaci jejích obyvatel
 7. užití pracovního oblečení zaměstnanců na základě společné dohody v týmu – pracovní oblečení může způsobovat podvědomé určení autority zaměstnance a tedy nerovnost vztahů mezi klientem a personálem

Pravidla předcházející předsudkům z externího prostředí:

 • platí pravidla 1, 2, 3, 4, 5
 • omezit pohyb ve velkých skupinách
 • uvědomovat si, že naše chování je pro veřejnost vzorec a ukazatel chování vůči lidem se zdravotním postižením