Základní činnosti

Domov se zvláštním režimem zajišťuje základní činnosti  dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

Základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“, vyjádření lékaře, a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, která zájemci nabídne prohlídku prostředí, kde se služba poskytuje. Po domluvě proběhne jednání se zájemcem o službu v domácím prostředí. Sociální pracovnice během jednání zájemci o službu poskytne veškeré informace spojené s poskytováním sociální služby.  Se zájemcem o službu je  následně uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována dle vývoje jeho potřeb.