Základní činnosti

Denní stacionář zajišťuje tyto základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění:

Základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy:

  • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

  • pracovně výchovná činnost,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

PDF dokument Sazebník denního stacionáře