Základní činnosti

Poskytované služby sociálně terapeutických dílen se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Základní činnosti:

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Cílová skupina:

Sociální služba je určena především pro osoby trvale žijící v Jihočeském kraji. Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou schopné působit v běžných chráněných pracovištích.

Konkrétní vymezení cílové skupiny:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři

Komu není sociální služba určena:

 • osoby mladší 18 let.
 • Osoby, které potřebují soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči.
 • V současné době nemůže organizace poskytnout službu osobám hovořícím jiným než českým jazykem.
 • Organizace má stanovena pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu, kde jsou uvedeny důvody, pro které může být zájemce odmítnut a dále má stanovena pravidla, pro situace k výpovědi smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Základní cíl poskytované služby:

Základní cíl poskytované služby vychází z přání a potřeb klientů.

Prostřednictvím sociálně terapeutických dílen a pracovních programů, které jsou uzpůsobeny schopnostem klientů služby dosáhnout zlepšení základních sociálních a pracovních dovedností klientů, tzn. jejich snadnější začlenění do společnosti a zlepšení možností jejich pracovního uplatnění.