Základní činnosti

Poskytované služby sociálně terapeutických dílen se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Základní činnosti:

  1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

V truhlářské dílně pracují se dřevem a překližkou, drátky. Klienti se učí např. broušení, řezání lupínkovou pilkou, vypalování do dřeva, vrtání, natírání, lakování, vytváření výrobků z drátků, opravování drobného dřevěného nábytku.

V kreativní dílně klienti pracují s kreativními a výtvarnými potřebami všech možných typů od kreslení předlohy pastelkami po malování obrazů akvarely na plátno. Dominantní je však práce s keramickou hlínou a přírodními materiály – osvojování základních keramických postupů jakými je ruční zpracování hlíny, začišťování a glazování, retušování apod.

V ateliéru šití a pedigu klienti pracují s pedigem, pedigovou šénou, přírodními provázky a dalšími přírodninami. Učí se zde také drobnému šití, vyšívání a pletení.

V zahradní dílně klienti nacvičují pracovní dovednosti při péči o zahradu, záhonky i park v areálu, kde se starají o živou přírodu od výsadby přes zalévání, platí, zastřihování až po úklid související např. s hrabáním listí.

Veškeré činnosti jsou klientům uzpůsobeny na základě jejich individuálních schopností a pracovních možností.

Materiální a technické zabezpečení služby:

Dílny jsou vybaveny elektrickými i ručním nářadím a zařízením (keramická pec, stříkací pistole na glazury, brusky, vrtačky a drobné nástroje). Prostory jsou upraveny tak, aby vyhovovaly hygienickým normám a potřebám pro jednotlivé činnosti.

V dílnách je klientům poskytována dlouhodobá a pravidelná individuální pomoc a podpora odborně proškolenými zaměstnanci tak, aby každý měl možnost uplatnit, případně rozvíjet své pracovní návyky a dovednosti.

Výrobky:

 

Úhrada za službu:

Sociální služba je poskytována bezplatně, klienti hradí pouze odebranou stravu a využité fakultativní služby dle platných sazebníků.

PDF dokument Sazebník platný od 1.2.2023

PDF dokument Standard kvality sociálních služeb č. 7