Sociálně terapeutické dílny

loga-sponzori

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Název registrované služby: Sociálně terapeutické dílny
Kapacita: 24 klientů, tedy 8 klientů v každé dílně
Forma služby: ambulantní služba

Místo poskytování: Libníč 17, 373 71, Libníč

Provozní doba: 8:00 – 15:00 hod., provoz dílen je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.

Vedoucí služby
Bc. Petra Řežábková
Email: kontrolor@domovlibnic.cz
Mobil: 725 020 060

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Jana Bezpalcová
Email: socialnidzr1@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz


Popis realizace poskytování sociální služby

Realizace služby:

Služba sociálně terapeutické dílny dle zákona 108/2006, Sb. O sociálních službách, v platném znění zajišťuje tyto základní činnosti a to bezplatně:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Popis realizace poskytování služby:

Sociální služba je klientům poskytována od pondělí do pátku ve třech dílnách, a to keramické dílně, ateliéru pedigu a v truhlářské dílně.  Dílny se nalézají v přízemí objektu, ve všech je zajištěna dostupnost i osobám s poruchou mobility, pro tento případ má poskytovatel k dispozici schodolez.

Zájemce o službu je seznámen na osobní schůzce se sociálním pracovníkem s možnostmi a podmínkami poskytování služby. Součástí jednání se zájemcem je také prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje.  Po vyplnění „Žádosti o poskytování sociální služby“ je v případě volné kapacity sepsána „Smlouva o poskytování sociální služby“.

Věková kategorie klientů: od 18 do 80 let věku

Kapacita:

Denní kapacita služby je 24 klientů, tedy 8 klientů v každé dílně

Provozní doba:

Po
8:00 – 15:00 hod.

 

Út
8:00 – 15:00 hod.

 

St
8:00 – 15:00 hod.

 

Čt
8:00 – 15:00 hod.

 

8:00 – 15:00 hod.

 

 

V truhlářské dílně pracují se dřevem a překližkou, drátky.

Příklad činnosti: výroba základních desek pro výrobky z pedigu, výroba dekoračních předmětů, drobné opravy dřevěného nábytku, drátkových ozdob, apod. Klienti se učí broušení, řezání lupénkovou pilkou, vypalování do dřeva, vrtání, natírání, lakování, vytváření výrobků z drátků, apod.

V keramické dílně klienti pracují s keramickou hlínou, přírodními materiály, vykrajovátky, apod.

Příklad činnosti: osvojování základních keramických postupů jakými je ruční zpracování hlíny, začišťování a glazování, lití do forem, retušování apod. Vyrábí se zde různé mísy, dekorační předměty, hrnečky, korálky.

V ateliéru pedigu klienti pracují s pedigem, pedigovou šénou, přírodními provázky a dalšími přírodninami.

Příklad činnosti: vyrábí nejrůznější košíky, podnosy, misky, oplety lahví apod. Finální výrobky pak lakují, případně dozdobují keramikou či přírodními materiály.

Všechny dílny se také zapojují do pracovních činností na zahradě, v parku a ostatních činností každodenního života.

Veškeré činnosti jsou klientům uzpůsobeny na základě jejich individuálních schopností a pracovních možnostech.

Materiální a technické zabezpečení služby:

Dílny jsou vybaveny elektrickými i ručním nářadím a zařízením (keramická pec, stříkací pistole na glazury, brusky, vrtačky a drobné nástroje). Prostory jsou upraveny tak, aby vyhovovaly hygienickým normám a potřebám pro jednotlivé činnosti.

V dílnách je klientům poskytována individuální pomoc a podpora odborně proškolenými zaměstnanci, při práci se dřevem, s hlínou nebo s proutím tak, aby každý měl možnost uplatnit, případně rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Výrobky:

Úhrada za službu:

Sociální služba je poskytována bezplatně, klienti hradí pouze odebranou stravu a využité fakultativní služby dle platných sazebníků.