Standard č. 1 – Chráněné bydlení Empatie

Poslání:

Klient si s naší podporou vytvoří své vlastní životní zázemí, ve kterém může vést plnohodnotný život podle svých schopností.

Cílová skupina Chráněného bydlení Empatie

  • lidé od 18 let věku s mentálním postižením
  • lidé s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením

Naší cílovou skupinou nejsou

  • lidé, kteří jsou nebo byli závislí na alkoholu nebo návykových látkách
  • lidé s chronickým duševním onemocněním a psychiatrickou diagnózou
  • lidé, jejichž soběstačnost je omezena (např. z důvodu věku), že potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo stálou osobní asistenci nebo stálou ošetřovatelskou péči
  • lidé, jejichž specifické chování by zásadním způsobem narušovalo soužití s ostatními uživateli
  • lidé, kteří svoji tíživou sociální nebo zdravotní situaci potřebují řešit tzv. akutním lůžkem

Cíl poskytované služby Chráněného bydlení Empatie:

snižovat nebo úplně omezit závislost klienta na pomoci druhé osoby:

a) podporou a rozvojem schopnosti klienta k samostatnému rozhodování

b) seznámením klienta s právy i povinnostmi občana a etickými pravidly ve společnosti

c) zajištěním podmínek k vytvoření vlastního životního zázemí (bezpečí, jistota) a ztotožněním se s vlastním samostatným bydlením bez původního rodinného prostředí

d) rozvíjením klientových schopností a dovedností (seberealizace)

  • zprostředkovat kontakt se společenským prostředím
  • podporovat spolupráci a udržovat vztahy s klientovými rodinnými příslušníky nebo jeho původním sociálním zázemím, pokud má tato podpora pro klientův život význam