Pravidla pro vycházení klientů služby Domova se zvláštním režimem v době vyhlášeného nouzového stavu

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne. 14. prosince 2020 č. 1325 stanovujeme:

 • Pro účely tohoto doporučeného postupu se rozumí:                                                                                                                                                                                                                                              vycházka – krátkodobé opuštění zařízení sociálních služeb v rozsahu do 6 hodin, probíhá pouze ve všední dny v čase od 9:00 hod do 16:00 hod. Klientům z důvodu zhoršující se epidemické situace nedoporučujeme jízdy autobusem, MHD, návštěvy obchodů, cesty do města. Pro zajištění základních potřeb se mohou obracet na sociální úsek a své klíčové pracovníky,                                                pobyt mimo zařízení opuštění zařízení sociálních služeb, které je v rozsahu nad 6 hodin.
 • Klienti zařízení při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor je možné zakoupit u sociálních pracovníků, úhrada je stanovena ve výši pořizovacích nákladů a to 20,- Kč. Při odchodu ze zařízení si klient pořídí respirátory na celou dobu pobytu tak, aby měl 2 respirátory na den.
 • Sociální pracovník, případně vedoucí služby vede evidenci klientů odchozivších ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenává do dokumentace. Klient je povinen odchod oznámit.
 • V případě požadavku klienta na vycházku, musí být vycházka vždy umožněna, a to po předchozí domluvě se sociálním pracovníkem, případně vedoucí služby či vedoucí sestrou, tak aby předávání klientů rodině a zpětvzetí klienta do péče zařízení nebránilo běžnému chodu zařízení a péči o další klienty.
 • Sociální pracovník, vedoucí služby nebo vedoucí sestra jsou oprávněni toto regulovat tak, aby zůstala zachována kontinuita péče o všechny klienty zařízení. Doporučujeme rodinám, aby poskytli součinnost, prošli vstupním testováním (nebo předložili doklady o předchozím testování), klienta k vycházce pomohli připravit a poté zase pomohli předat do péče zařízení.
 • V případě požadavku na vycházku „před bránu“ z účelového důvodu, aby se návštěva vyhnula prokázání testu, nebude poskytována součinnost personálu. Návštěvy mají dostatečnou možnost přijít na návštěvu dovnitř.
 • Pakliže klient poruší dohodu o návratu do 6 hodin, a není volná kapacita karanténních pokojů, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i spolubydlící.
 • V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení, musí být toto předem dohodnuto se sociálním pracovníkem tak, aby byl zajištěn karanténní pokoj po návratu. Pakliže je kapacita karanténních pokojů obsazena klienty, kteří požádali o pobyt mimo zařízení dříve, není pobyt mimo zařízení umožněn.
 • Bezprostředně po návratu je klient ubytován v karanténním pokoji.
 • Je-li klient ubytován ve svém jednolůžkovém pokoji, je tento považován karanténní.
 • V případě, že není možné zajistit zamezení pohybu klienta mimo karanténní pokoj, zajistí zaměstnanci oddělení používání respirátoru klientem (na jeho náklady) a desinfekci rukou. V případě klientů, jejichž rozumové schopnosti neumožňují pochopit význam omezení pohybu a ochrany dýchacích cest, nejsou izolováni, ani nuceni používat respirátor. Avšak primárně sociální pracovník vyjednává s rodinou o návštěvě rodiny v zařízení, k vycházce nebo pobytu mimo zařízení se přistupuje v krajním případě.
 • V třetí den karantény je klientovi proveden POC test. Další test je zopakován po dalších 3 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů, tedy trvá 6 dnů. Testování je z usnesení vlády povinné. Pakliže klient nebo rodina odmítne testování klienta, není pobyt mimo zařízení umožněn.
 • Pakliže je POC test pozitivní, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu.  V případě, že klient vykazuje příznaky dříve, může být test proveden dříve a klient je izolován.

Návštěvy, dovolené u rodin budou probíhat po domluvě s rodinnými příslušníky a opatrovníky. Pokud přijedete bez ohlášení, odchod klienta mimo zařízení nebude umožněn. Pro domluvení kontaktujte sociální pracovnice na tel. 725 514 447 nebo 734 314 497 každý všední den od 10 do 11 hod.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Přejeme Vám klidný předvánoční čas

v Libníči 17.12.2020, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka a Mgr. Petra Texlerová, vedoucí služby