Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním celoroční sociální služby Domova se zvláštním režimem Libníč je, aby při poskytování specifické podpory a pomoci klientům se sníženou soběstačností z důvodů chronického duševního onemocnění, kteří jsou závislý na pravidelné pomoci druhé osoby, bylo vytvořeno bezpečné, klidné a empatické prostředí, při kterém budou zohledněny potřeby a jedinečnost klienta, jež povedou k naplnění jeho důstojného života.

Domov ze zvláštního režimu zajišťuje pomoc, která nemůže být již zajištěna jejich blízkými v domácím prostředí ani terénní službou.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální službu osobám nad 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Vymezení cílové skupiny

 1. Tyto osoby mají sníženou soběstačnost:
 • v základních životních dovednostech,
 • nezvládají život v přirozeném prostředí,
 • nezvládají životní situace,
 • jejich dosavadní životní způsoby z důvodu duševního onemocnění vedou ke konfliktu se společností,
 • jsou ohroženi v důsledku špatného zdravotního stavu a nejsou schopni si sami zajistit zdravotní péči,
 • mají sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat svá práva a jejich rodina péči o ně nezvládá nebo o ně nemůže pečovat sama.

Komu není sociální služba určena

 • Osoby mladší 18 let,
 • osoby s mentálním postižením, u nichž není dominantní duševní onemocnění,
 • osoby, které vyžadují lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které nepotřebují pravidelnou pomoc.

V současné době může poskytovatel poskytnout řádnou, bezpečnou a kvalitní sociální službu osobám, kteří nehovoří českým jazykem, ale rozumí mu.

 

Základní cíle Domova se zvláštním režimem Libníč

Pomocí sociální služby, zajistit aby docházelo u klientů k zachování, případně dalšímu rozvoji získaných sociálních a společenských návyků a dovedností, navázat na přirozený způsob života, a k udržení sociálních vazeb s jejich blízkými.