Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním celoroční sociální služby Domova se zvláštním režimem Libníč je, aby při poskytování specifické podpory a pomoci klientům se sníženou soběstačností z důvodů chronického duševního onemocnění, kteří jsou závislí na pravidelné pomoci druhé osoby, bylo vytvořeno bezpečné, klidné a empatické prostředí, při kterém budou zohledněny potřeby a jedinečnost klienta, jež povedou k naplnění jeho důstojného života. Domov ze zvláštního režimu zajišťuje pomoc, která nemůže být již zajištěna jejich blízkými v domácím prostředí ani terénní službou.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální službu osobám starší 18 let, které již potřebují pravidelnou péči a mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy, změny osobnosti po poškození nebo onemocnění mozku, apod.) Tedy osobám s primární psychiatrickou diagnózou, kdy již nelze zajistit jejich potřeby v přirozeném sociálním prostředí ambulantní ani terénní soc. službou. Služba je poskytována přednostně občanům Jihočeského kraje.

Komu není sociální služba určena

  • pro seniory s demencí a seniory, kteří pro ubývající soběstačnost potřebují pravidelnou péči,
  • osobám s mentálním postižením,
  • osobám s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách.

V současné době může poskytovatel poskytnout řádnou, bezpečnou a kvalitní sociální službu osobám, kteří nehovoří českým jazykem, ale rozumí mu.

 

Základní cíle Domova se zvláštním režimem Libníč

Pomocí sociální služby, zajistit aby docházelo u klientů k zachování, případně dalšímu rozvoji získaných sociálních a společenských návyků a dovedností, navázat na přirozený způsob života, a k udržení sociálních vazeb s jejich blízkými.