Poslání

Posláním chráněného bydlení je poskytovat osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením v mladším nebo produktivním věku aktivní podporu při jejich osamostatňování a začleňování do běžné společnosti.

____________________________________________________________

Cílovou skupinou Chráněného bydlení Empatie jsou lidé s mentálním postižením nebo s kombinací mentálního a tělesného postižení s předpokladem poměrně vysoké míry soběstačnosti v péči o svoji osobu. Klienty mohou být muži i ženy ve věku 18 – 50 let.

Cílem služby je klienta připravit na možnost samostatného bydlení nebo bydlení s menší mírou podpory.

Podpora, kterou zaměstnanci klientům poskytují, nemá zdravotnický ani ošetřovatelský charakter. Podpora je v rozsahu úkonů stanovených vyhláškou:

  • ubytování,
  • podpora při zajištění stravy,
  • podpora při zajištění chodu domácnosti,
  • podpora při kontaktu se společenským prostředím,
  • vzdělávací, výchovné a aktivizační činnosti,
  • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv.

Podpora směřuje vždy k samostatnému rozhodování a k rozvoji vlastních dovedností a schopností klienta v souladu s jeho dohodnutým individuálním plánem.

Klientům jsou průběžně nabízeny volnočasové aktivity jednorázového charakteru (rekondiční pobyty, rekreace) nebo pravidelného charakteru – zájmové a vzdělávací činnosti.

Klient si službu Chráněného bydlení sjednává smlouvou s organizací Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Úkony podpory, které by byly nad rámec této smlouvy lze sjednat formou tzv. fakultativních služeb.

Chráněné bydlení Empatie má kapacitu pro ubytování 24 uživatelů, které poskytuje na dvou pracovištích:

  • na Chráněném bydlení v Kněžských Dvorech, Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice
  • na Chráněném bydlení na Pražská tř.489/88, 370 04 České Budějovice