Popis základních činností podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění

Poskytnutí ubytování

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou rozděleny do dvou domácností a tréninkového bytu. Každá domácnost má svoji obývací kuchyni, WC, sprchy, šatnu, zázemí zaměstnanců. Tréninkový byt je rozdělen na tři jednolůžkové pokoje se společnou kuchyňkou, koupelnou a WC.

Poskytnutí stravy

Strava je poskytována 5x denně, je možné poskytnout i dietní stravu. Dovážena je z centrální kuchyně organizace z Libníče. Podporujeme klienty také v tom, že se mohou na přípravě stravy se zaměstnancem podílet a jídlo si z dovezených surovin alespoň částečně připravit nebo uvařit.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Poskytujeme klientům podporu při oblékání, stravování, hygieně. Pravidlem je pomáhat klientovi v tom, co nezvládá sám.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Umožňujeme klientům sjednávat a využívat činnosti, kterých se pak během týdne pravidelně zúčastňují:

Zájmové a výchovné činnosti: keramika, ruční práce, taneční kroužek, divadelní kroužek, sportovní tréninky, bruslení, zpívání s harmonikou, boccia apod.

Aktivizační činnosti různého charakteru: pracovní činnosti na zahradě, úklidové činnosti v domácnosti, ale i činnosti relaxační s využitím sauny, vířivých a perličkových koupelí, v sezóně využití venkovního bazénu, sportovního hřiště.

Někteří klienti docházejí do zaměstnání, především na chráněná pracovní místa různých organizací, firem.

Má-li klient zájem, je s ním sjednána Smlouva o poskytování socioterapeutických dílen v Libníči (pedig, truhlářská dílna, keramika), do kterých je pak jezdí.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Ve spolupráci s dobrovolnickými centry za klienty docházejí dobrovolníci. Na přání klienta se dobrovolník s klientem zkontaktuje a obvykle pak vytváří dobrou partnerskou dvojici. Dobrovolník tak klientovi doplní okruh osob, které ho podporují. Dobrovolník klienta doprovází a pomáhá mu v běžném veřejném prostředí.

Některé pravidelné aktivity – zájmové kroužky – zprostředkováváme ve spolupráci s jinými poskytovateli, organizacemi, sdruženími za účelem jejich realizace mimo naše zařízení. Klient tak má možnost během týdne prostřídat různá prostředí a neizolovat se jen ve známém prostředí naší služby.

Organizujeme jednorázové akce, které klientům nabízíme a poskytujeme potřebnou podporu: výlety, rekondiční a rekreační pobyty, účast na kulturních akcích (výstavy, vernisáže, divadla, koncerty), na společenských akcích (plesy, maškarní zábavy) nebo sportovních akcích ( př. návštěvy zápasů budějovického hokejového klubu).

Klienti reprezentují naši organizaci na sportovních akcích, soutěžích a turnajích, které pořádají jiní poskytovatelé sociálních služeb.

Sociálně terapeutické činnosti

V souladu s cíli služby poskytujeme klientům podporu pro rozvíjení soběstačnosti v běžném životě, a to zejména vytvořením pravidelného režimu/řádu/pravidel. Tím se klient celodenně aktivizuje a upevňuje svoje dovednosti a schopnosti. Používáme metody nácviků, trénování, dohledu, připomínání, pomoci, a to ve všech činnostech, které klientovi pomohou začlenit se do společnosti ostatních lidí, ať v prostředí služby nebo v běžném společenském prostředí.

Naši klienti se většinou obtížně rozhodují a prosazují, to může vést ke snadné manipulaci nebo i zneužívání jejich osoby. Poskytujeme jim ochranu, jistotu a bezpečí. S naší pomocí se učí řešit a poradit si v běžných i vážnějších životních situacích. Klient i jeho rodina spolupracuje s klíčovým pracovníkem, tedy zaměstnancem, který má vůči klientovi roli poradce, důvěrníka, průvodce službou. Klíčový pracovník s klientem sjednává aktivity, individuální plán, společně hledají způsoby dalšího zkvalitňování klientova života a klientova osobnostního růstu.

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“, Vyjádření lékaře, a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje a sociální šetření v přirozeném prostředí zájemce o sociální službu. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.