Péče zdravotně ošetřovatelského charakteru

Týdenní stacionář poskytuje zdravotně ošetřovatelskou péči dle §36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Ošetřovatelskou péči během pobytu klientů zajišťují všeobecné sestry v souladu s potřebami klientů na základě indikace ošetřujícího lékaře. Činnost všeobecných sester je zaměřena například na přípravu a podávání léků ústy, aplikace injekcí, péče o rány, péče o permanentní katetry, polohování, péče, sledování vitálních funkcí a fyzického a psychického stavu klienta, vedení jeho ošetřovatelské dokumentace, spolupráci s lékaři a prevenci dalších somatických onemocnění. Respektuje právo klienta na svobodnou volbu lékaře a zdravotní pojišťovny.