Oblasti péče

Lékařská péče

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie zajišťuje péči zdravotní – lékařskou a ošetřovatelskou 113 klientům Domova Libníč. Zdravotní péče je poskytována dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zdravotní služby jsou klientům poskytovány na základě svobodného informovaného souhlasu. Svobodný informovaný souhlas je písemný, na předepsaném formuláři a aktualizovaný jednou ročně.

Lékařská péče je poskytována smluvními lékaři zdravotních pojišťoven. Externím psychiatrem MUDr. Lukášem Krejčů každé úterý odpoledne a návštěvou praktického lékaře MUDr. Ivo Petráška každé pondělí odpoledne. Klienti však mají možnost svobodné volby praktického lékaře, odborného lékaře psychiatra a ostatních odborných lékařů.

Zdravotně ošetřovatelská péče

Tuto péči vykonávají po celých 24 hodin všeobecné sestry nebo praktické sestry. Jde například o přípravu a podávání léků per os (ústy), intramuskulárně (injekčně do svalu), subkutánně (pod kůži), péče o rány, péče o permanentní katetry, polohování, péče o kůži a případné dekubity, sledování vitálních funkcí a fyzického a psychického stavu klienta, vedení jeho ošetřovatelské dokumentace, spolupráce s lékaři, asistence u vizit a podobně.

Zdravotní služby jsou poskytovány na základě zák. 372/2011 Sb., „O zdravotních službách a jejich poskytování“. Zdravotně sociální úsek poskytující jak ošetřovatelskou, tak i přímo obslužnou péči o klienta, se řídí ve všech oblastech platnými provozními řády, vnitřními směrnicemi, předpisy domova a náplněmi práce dle pracovního zařazení.

Zaměstnanci respektují soukromí a důstojnost klientů. Veškeré osobní údaje a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným pracovníkům, zpracování údajů odpovídá platným obecně závazným normám a dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Přímá obslužná péče

Přímá obslužná péče, která je poskytována po celých 24 hodin, je především v náplni práce pracovníků v sociálních službách. Podílejí se na ní i zdravotní sestry a zdravotní asistentky. Jde o podávání jídla, pomoc s hygienou, s prádlem, volbu vhodného oblečení, úklid skříní a nočních stolků, udržování pořádku a čistoty v pokojích.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet s žádostí o řešení případných problémů. Tento pracovník hájí zájmy klienta a v případě potřeby obstarává i nutné nákupy v krajském městě. Všímá si zájmů, potřeb a přání klienta, komunikuje s opatrovníkem klienta a jeho blízkými. Je poradcem klienta a hájí jeho zájmy. Odpovídá za vytvoření, realizaci, hodnocení a přehodnocování individuálního plánu a povzbuzuje a motivuje klienta k maximální spoluúčasti na jeho utváření. Případné stížnosti kleinta předává na odpovědná místa.

Ošetřovatelská rehabilitační péče

Ošetřovatelská rehabilitační péče je nedílnou součástí komplexní ošetřovatelské péče garantované naším Domovem Libníč ze zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách a zvláštními smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Jejím cílem je dosáhnout maximální možné soběstačnosti a tím co nejvyšší kvality života, udržet chodící i ležící klienty v nejlepší možné fyzické kondici. Rehabilitační péči poskytujeme ve všech formách směřujících k obnovení nebo zlepšení ztracených funkcí, k udržení dosavadních funkcí nebo ke zpomalení progrese. Cvičením dochází k příznivému ovlivnění kloubů, svalů, dýchání, mimiky a následně psychiky. Proto je nutné podporovat jakoukoli pozitivně motivovanou pohybovou aktivitu, procházky, sport. Vhodně zvolené cviky mohou pomoci překonat svalovou ztuhlost, bolesti, zmenšení rozsahu pohybu, nestabilitu a poruchy chůze.

Rehabilitační péče odpovídá věku a zdravotnímu stavu klienta Domova Libníč. Je zajištěna interními fyzioterapeutkami v rozsahu 5 dnů v týdnu. Cílem je udržení dobrého tělesného stavu. Náplní je kondiční cvičení, cvičení s overbalem (nafukovací míč), cvičení s protistresovými míčky, léčebný tělocvik (rotoped, žebřiny). Individuální cvičení a ultrazvuk dle ordinace praktického lékaře. Cvičení probíhá buď na lůžku s dopomocí a nebo v tělocvičně. Je možné individuálně zprostředkovat nebo nasmlouvat např.: kalhoty na lymfodrenáž, vířivou koupel a masáže, pedikúru apod.

Aktivizace

Klientům nabízíme v zájmu udržení jejich psychické a fyzické kondice seberealizaci v našich sociálně terapeutických dílnách.