Oblast péče

Ošetřovatelskou péči zajišťují klientům po celých 24 hodin všeobecné a praktické sestry a pracovníci v sociálních službách. Veškerá ošetřovatelská péče je poskytována na základě indikace lékaře.

Do domova týdně dochází registrující praktický lékař, odborní lékaři – psychiatr a kožní lékařka. Další odborná péče je zajišťována transportem klientů do specializovaných ambulancí.

Způsob poskytování služby je postaven na individuálním plánování průběhu sociální služby.

Všichni pracovníci přímé obslužné péče, dle individuálního plánu zajišťují klientům pomoc při poskytování hygienické péče, úkonů běžné péče o osobu či zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a jiné.

Každý z klientů domova má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet při řešení běžných denních situací, jako jsou drobné i větší nákupy, pomoc při hospodaření s finančními prostředky apod. Klíčový pracovník by měl být pro klienta důvěrníkem, na kterého se může obrátit pro potřebnou podporu, pomoc nebo radu. Odpovídá za vytvoření, realizaci, hodnocení a přehodnocování individuálního plánu a povzbuzuje a motivuje klienta k maximální spoluúčasti na jeho utváření.

Zaměstnanci respektují soukromí a důstojnost klientů. Veškeré osobní údaje a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným pracovníkům, zpracování údajů odpovídá platným obecně závazným normám a dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.