Oblasti péče

Lékařská péče

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie zajišťuje péči zdravotní – lékařskou a ošetřovatelskou 113 klientům Domova Libníč. Zdravotní péče je poskytována dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zdravotní služby jsou klientům poskytovány na základě svobodného informovaného souhlasu. Svobodný informovaný souhlas je písemný, na předepsaném formuláři a aktualizovaný jednou ročně.

Lékařská péče je poskytována smluvními lékaři zdravotních pojišťoven. Externím psychiatrem MUDr. Lukášem Krejčů každé úterý odpoledne a návštěvou praktického lékaře MUDr. Ivo Petráška každé pondělí odpoledne. Klienti však mají možnost svobodné volby praktického lékaře, odborného lékaře psychiatra a ostatních odborných lékařů.

Zdravotně ošetřovatelská péče

Tuto péči vykonávají po celých 24 hodin všeobecné sestry nebo praktické sestry. Jde například o přípravu a podávání léků per os (ústy), intramuskulárně (injekčně do svalu), subkutánně (pod kůži), péče o rány, péče o permanentní katetry, polohování, péče o kůži a případné dekubity, sledování vitálních funkcí a fyzického a psychického stavu klienta, vedení jeho ošetřovatelské dokumentace, spolupráce s lékaři, asistence u vizit a podobně.

Zdravotní služby jsou poskytovány na základě zák. 372/2011 Sb., „O zdravotních službách a jejich poskytování“. Zdravotně sociální úsek poskytující jak ošetřovatelskou, tak i přímo obslužnou péči o klienta, se řídí ve všech oblastech platnými provozními řády, vnitřními směrnicemi, předpisy domova a náplněmi práce dle pracovního zařazení.

Zaměstnanci respektují soukromí a důstojnost klientů. Veškeré osobní údaje a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným pracovníkům, zpracování údajů odpovídá platným obecně závazným normám a dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Přímá obslužná péče

Přímá obslužná péče, která je poskytována po celých 24 hodin, je především v náplni práce pracovníků v sociálních službách. Podílejí se na ní i všeobecné a praktické sestry. Jde o podávání jídla, pomoc s hygienou, s prádlem, volbu vhodného oblečení, udržování pořádku a čistoty v pokojích.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet s žádostí o řešení případných problémů. Tento pracovník hájí zájmy klienta a v případě potřeby obstarává i nutné nákupy v krajském městě. Všímá si zájmů, potřeb a přání klienta, komunikuje s opatrovníkem klienta a jeho blízkými. Je poradcem klienta a hájí jeho zájmy. Odpovídá za vytvoření, realizaci, hodnocení a přehodnocování individuálního plánu a povzbuzuje a motivuje klienta k maximální spoluúčasti na jeho utváření. Případné stížnosti kleinta předává na odpovědná místa.

Aktivizace

Klientům nabízíme v zájmu udržení jejich psychické a fyzické kondice seberealizaci v našich aktivizačních dílnách.