Oblast péče

Ošetřovatelskou péči během pobytu klientů na týdenním stacionáři zajišťují všeobecné sestry na základě indikace ošetřujícího lékaře.

Cílem týdenního stacionáře je společně s klientem plánovat průběh poskytování sociální služby tak, aby odpovídal individualitě každého klienta a jeho aktuálním potřebám. U klientů s neschopností verbálního vyjadřování využíváme alternativních metod komunikace tak, aby klient byl schopen vyjádřit svá přání a učinit rozhodnutí.

Všichni pracovníci v sociálních službách zajišťují klientům dle individuálního plánu pomoc při osobní hygieně, úkonech běžné péče o osobu či zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pestrá nabídka aktivizačních činností podporuje vzájemnou komunikaci klientů, procvičování dovedností a průpravu v pracovních činnostech vedoucích k co největší samostatnosti. Klienti se učí plánovat svůj volný čas, plánovat a navštěvovat kulturní a sportovní akce. Veškeré zapojení do činností odpovídá schopnostem a dovednostem klientů.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet při řešení běžných denních situací, jako jsou drobné nákupy, pomoc při hospodaření s finančními prostředky apod. Klíčový pracovník by měl být pro klienta důvěrníkem, na kterého se může obrátit pro potřebnou podporu, pomoc nebo radu. Odpovídá za vytvoření, realizaci, hodnocení a přehodnocování individuálního plánu a povzbuzuje a motivuje klienta k maximální spoluúčasti na jeho utváření.

Zaměstnanci respektují soukromí a důstojnost klientů. Veškeré osobní údaje a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným pracovníkům, zpracování údajů odpovídá platným obecně závazným normám a dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.