Cíle poskytované služby

Cíle služby spočívají v podpoře klienta v následujících oblastech:

 • péče o vlastní osobu samostatně nebo s naší pomocí,
 • rozhodování se a prosazování vlastní vůle a přání samostatně nebo s naší pomocí a podporou,
 • obhajování svých práv a individuálních svobod sám nebo s naší podporou,
 • vyrovnání se se svým onemocněním a dodržování léčebného režimu samostatně nebo s naší podporou,
 • udržování stávajících sociálních vztahů a navazování nových přátelství a kontaktů se svým okolím sám nebo s naší pomocí.

Okruh osob, kterým není Domov Libníč určen nebo nemůže služby poskytnout:

 • osobám, kterým je méně než 18 let,
 • osobám s mentálním postižením,
 • osobám s Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí,
 • osobám s alkoholovou a drogovou závislostí v akutním stadiu,
 • osobám, které trpí akutní infekční (TBC, žloutenka apod.), parazitární a pohlavní nemocí,
 • osobám s agresivními sklony, nebo osobám, které odmítají respektovat základní pravidla, kterými se služba řídí.

Cílová skupina služby

Cílovou skupinou služby jsou osoby s duševním chronickým onemocněním (především osoby se schizofrenním onemocněním nebo poruchami s bludy) či kombinovaným postižením.

Poslání služby

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat specifickou pomoc a podporu těm lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (zejména z důvodu schizofrenního onemocnění nebo poruch s bludy) a to s důrazem na respektování jejich práv a individuálních potřeb.

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem. Domov Libníč je její součástí a v Registru poskytovatelů sociálních služeb je zařazen jako Domov se zvláštním režimem. Posláním této služby je poskytovat specifickou pomoc a podporu především těm lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu schizofrenního onemocnění nebo poruch s bludy,a to s důrazem na respektování jejich práv a individuálních potřeb.

Prostřednictvím sociálních, zdravotních, psychologických a terapeutických činností se snažíme zachovávat či posilovat soběstačnost, společenské návyky a dovednosti uživatelů služby. Usilujeme o zajištění jejich důstojného života a vytváříme podmínky pro začlenění uživatelů do společnosti a podmínky k ochraně základních lidských práv a oprávněných zájmů.

Filozofií přístupu ke klientům Domova se zvláštním režimem je poskytovat péči individuálně s přihlédnutím k možnostem a aktuálnímu psychickému a somatickému stavu klienta. Bez ošetřovatelské a přímé obslužné péče se neobejdou imobilní klienti. Naše úsilí směřuje k posilování jejich vlastních schopností, k rozvoji či alespoň k udržení jejich soběstačnosti a utužování společenských návyků. Snažíme se vytvářet podmínky k tomu, aby naši klienti mohli vést aktivní a důstojný způsob života pokud možno co nejdéle.

Popis činností dle zákona. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro samostatné provedení osobní hygieny
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí