Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Právní forma:                                                  příspěvková organizace

IČ:                                                                     006 662 71, organizace je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 409.

Adresa:                                                            Libníč 17, 373 71 Libníč

Další pracoviště:                                             Pražská tř. 489/88, 370 04 České Budějovice

Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Zřizovatel:                                                      Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích

 

Organizace poskytujeme sociální služby dospělým osobám se zdravotním znevýhodněním v pěti registrovaných službách na třech pracovištích:

v Libníči:                                                            Domov se zvláštním režimem

                                                                           Sociálně terapeutické dílny

v Českých Budějovicích na Pražské tř.:            Týdenní stacionář

                                                                             Denní stacionář
                                                                             Chráněné bydlení II.

v Kněžských dvorech v Č. Budějovicích:          Chráněné bydlení I.

 

Z historie

Budova Domova Libníč je přebudována z lázní zaležených v roce 1691 Ferdinandem Schwarzenbergem. Nejprve zde stála prostá dřevěná budova s dřevěnou kaplí. Léčivý pramen, který tu vyvěral, měl vysoký obsah sirovodíku a sirných solí a využívaný byl k léčení nemocí kožních, zažívacích, dny, nemoci kloubů atd. V letech 1714 – 1770 nechal kníže Adam Schwarzenberg vystavět barokní lázeňskou budovu, jižní a západní křídlo, a v letech 1761 – 1770 pak bylo přistavěno křídlo východní. Z původní kaple byl zbudován roku 1778 kostel. Po roce 1920 se léčivé látky z vody ztratily, což bylo pravděpodobně zapříčiněno předchozí důlní činností.

lazne_libnic_historie-obr-1

Po roce 1949 byl v budově bývalých lázní otevřen domov důchodců zřizovaný Okresním národním výborem v Českých Budějovicích, který podobně jako všechna další sociální zařízení a domovy důchodců spadal pod jednotné vedení Okresního ústavu sociálních služeb. Tato organizace byla před rokem 1989 zrušena a na krátkou dobu se vedení domova důchodců ujal Okresní ústav národního zdraví. Po roce 1989 získala sociální zařízení v okrese právní subjektivitu a zřizovatelem se stal Okresní úřad. V současné době je zřizovatelem Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie Jihočeský kraj.

Domov Libníč byl původně klasickým domovem důchodců, ale v 80. letech 20. století byl vytipován pro umisťování potřebných s psychiatrickou diagnózou. Vedlo to nejen ke změně skladby klientů, ale i ke snížení věkové hranice a k rozdílnému způsobu péče. Proto v 90. letech započala organizační a stavební přestavba zařízení, aby se vytvořilo vyhovující zázemí pro klientelu s psychiatrickou zátěží, která v našem Domově dominuje. Byla vybudována část pro nové zdravotní oddělení a zázemí pro pracovní terapii, rehabilitaci, tělocvična a klubovna. Tím se zvýšil komfort bydlení a rozšířila se i nabídka terapeutických činností. Postupně došlo k dalším stavebním úpravám. Následným přebudováním půd a sklepů získali obyvatelé další potřebné zázemí. Zařízení se z domova důchodců postupně přeměnilo na moderní ústav pro klienty trpící schizofrenií, psychózami a mentálním postižením. Byl zřízen nový samostatný úsek terapií a organizace péče a pobytu klientů se odvíjí od jejich potřeb a na základě doporučení ošetřujícího praktického lékaře a psychiatra.

Současné pracoviště Centrum sociálních služeb Empatie bylo na počátku zřízeno jako Ústav sociální péče pro mládež a to ke dni 1. 1. 1966, kdy byl otevřen denní stacionář pro 8 dětí. V roce 1978 byl otevřen týdenní stacionář pro děti, které pocházely z okolí Českých Budějovic a z jihočeského regionu. V roce 2000 byla péče v tehdejším ústavu rozšířena o celoroční pobyt formou chráněného bydlení, který byl pro 16 osob zřízen v rekonstruované budově bývalé pomocné školy v českobudějovické čtvrti Kněžské Dvory.