Týdenní stacionář

Název registrované služby: Týdenní stacionář
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Kapacita: 24 lůžek
Místo poskytování: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Pražská tř. 489/88, 370 04 České Budějovice

Provozní doba: Poskytujeme službu od pondělí od 6 hodin do pátku do 17 hodin, víkendy a státní svátky tráví klient ve své rodině.

Kontakt:
Tréninkový byt a domácnost 1 –  zaměstnanec v přímé péči: 734 853 908,

E-mail: tydennistacionar@domovlibnic.cz
Domácnost 2 – zaměstnanec v přímé péči: 734 574 470,

E-mail: domacnost@domovlibnic.cz
Vedoucí: Hana Svobodová,

Mobil: 734 440 154, e-mail: vedoucits@domovlibnic.cz

Poslání týdenního stacionáře

Posláním pobytové sociální služby týdenního stacionáře je poskytovat zázemí tj. bydlení v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích, celodenní stravu, kvalifikovanou podporu a pomoc zaměstnanců, potřebnou ošetřovatelskou péči, aktivizační, zájmové a volnočasové aktivity lidem s mentálním postižením během pracovního týdne, přičemž jsou zohledněny jejich potřeby a jedinečnost. Víkendy a svátky trávní naši klienti doma v přirozeném společenském prostředí a tím je zachován pevný kontakt s rodinou, přáteli a společností.

Cílová skupina

Týdenní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Věková hranice 50 let je rozhodujícím kritériem u žadatele o poskytování sociální služby týdenního stacionáře.

Komu není sociální služba určena

  • Osobám, které vyžadují soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči,
  • osobám, které trpí psychiatrickým onemocněním, které narušuje kolektivní soužití,
  • osobám, které užívají zákonem zakázané návykové látky.

Cíle týdenního stacionáře

  1. Podpora soběstačnosti a samostatnosti klientů vedoucí k omezení závislosti na péči a uplatňování vlastní vůle.
  2. Zavedení struktury dne pro jednotlivé činnosti u klientů s PAS/zdravotním postižením.

Propagační leták Týdenního stacionáře

Tisk

Popis základních činností podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění

Poskytnutí ubytování

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou rozděleny do dvou domácností a tréninkového bytu. Každá domácnost má svoji obývací kuchyni, WC, sprchy, šatnu, zázemí zaměstnanců. Tréninkový byt je rozdělen na tři jednolůžkové pokoje se společnou kuchyňkou, koupelnou a WC.

Poskytnutí stravy

Strava je poskytována 5x denně, je možné poskytnout i dietní stravu. Dovážena je z centrální kuchyně organizace z Libníče. Podporujeme klienty také v tom, že se mohou na přípravě stravy se zaměstnancem podílet a jídlo si z dovezených surovin alespoň částečně připravit nebo uvařit.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Poskytujeme klientům podporu při oblékání, stravování, hygieně. Pravidlem je pomáhat klientovi v tom, co nezvládá sám.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Umožňujeme klientům sjednávat a využívat činnosti, kterých se pak během týdne pravidelně zúčastňují:

Zájmové a výchovné činnosti: keramika, ruční práce, taneční kroužek, divadelní kroužek, sportovní tréninky, bruslení, zpívání s harmonikou, boccia apod.

Aktivizační činnosti různého charakteru: pracovní činnosti na zahradě, úklidové činnosti v domácnosti, ale i činnosti relaxační s využitím sauny, vířivých a perličkových koupelí, v sezóně využití venkovního bazénu, sportovního hřiště.

Někteří klienti docházejí do zaměstnání, především na chráněná pracovní místa různých organizací, firem.

Má-li klient zájem, je s ním sjednána Smlouva o poskytování socioterapeutických dílen v Libníči (pedig, truhlářská dílna, keramika), do kterých je pak jezdí.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Ve spolupráci s dobrovolnickými centry za klienty docházejí dobrovolníci. Na přání klienta se dobrovolník s klientem zkontaktuje a obvykle pak vytváří dobrou partnerskou dvojici. Dobrovolník tak klientovi doplní okruh osob, které ho podporují. Dobrovolník klienta doprovází a pomáhá mu v běžném veřejném prostředí.

Některé pravidelné aktivity – zájmové kroužky – zprostředkováváme ve spolupráci s jinými poskytovateli, organizacemi, sdruženími za účelem jejich realizace mimo naše zařízení. Klient tak má možnost během týdne prostřídat různá prostředí a neizolovat se jen ve známém prostředí naší služby.

Organizujeme jednorázové akce, které klientům nabízíme a poskytujeme potřebnou podporu: výlety, rekondiční a rekreační pobyty, účast na kulturních akcích (výstavy, vernisáže, divadla, koncerty), na společenských akcích (plesy, maškarní zábavy) nebo sportovních akcích ( př. návštěvy zápasů budějovického hokejového klubu).

Klienti reprezentují naši organizaci na sportovních akcích, soutěžích a turnajích, které pořádají jiní poskytovatelé sociálních služeb.

Sociálně terapeutické činnosti

V souladu s cíli služby poskytujeme klientům podporu pro rozvíjení soběstačnosti v běžném životě, a to zejména vytvořením pravidelného režimu/řádu/pravidel. Tím se klient celodenně aktivizuje a upevňuje svoje dovednosti a schopnosti. Používáme metody nácviků, trénování, dohledu, připomínání, pomoci, a to ve všech činnostech, které klientovi pomohou začlenit se do společnosti ostatních lidí, ať v prostředí služby nebo v běžném společenském prostředí.

Naši klienti se většinou obtížně rozhodují a prosazují, to může vést ke snadné manipulaci nebo i zneužívání jejich osoby. Poskytujeme jim ochranu, jistotu a bezpečí. S naší pomocí se učí řešit a poradit si v běžných i vážnějších životních situacích. Klient i jeho rodina spolupracuje s klíčovým pracovníkem, tedy zaměstnancem, který má vůči klientovi roli poradce, důvěrníka, průvodce službou. Klíčový pracovník s klientem sjednává aktivity, individuální plán, společně hledají způsoby dalšího zkvalitňování klientova života a klientova osobnostního růstu.

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“, Vyjádření lékaře, a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje a sociální šetření v přirozeném prostředí zájemce o sociální službu. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.


Péče zdravotně ošetřovatelského charakteru

Týdenní stacionář poskytuje zdravotně ošetřovatelskou péči dle §36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Ošetřovatelskou péči během pobytu klientů zajišťují všeobecné sestry v souladu s potřebami klientů na základě indikace ošetřujícího lékaře. Činnost všeobecných sester je zaměřena například na přípravu a podávání léků ústy, aplikace injekcí, péče o rány, péče o permanentní katetry, polohování, péče, sledování vitálních funkcí a fyzického a psychického stavu klienta, vedení jeho ošetřovatelské dokumentace, spolupráci s lékaři a prevenci dalších somatických onemocnění. Respektuje právo klienta na svobodnou volbu lékaře a zdravotní pojišťovny.