Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“, Vyjádření lékaře, a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje a osobní setkání v přirozeném prostředí zájemce o sociální službu. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytování sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

 

PDF dokument Žádost o sociální službu

PDF dokument Vzor smlouvy

 

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu Vám poskytne Jana Lakatošová, DiS., e-mail: socialni.stacionar@domovlibnic.cz, tel: 724 979 228.

Týdenní stacionář

Název registrované služby: Týdenní stacionář
Kapacita: 24 lůžek
Místo poskytování: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice

Provozní doba: Poskytujeme službu od pondělí od 6 hodin do pátku do 17 hodin, víkendy a státní svátky tráví klient ve své rodině.

Vedoucí služby 
Mgr. Bc. Daniela Laschová Werbynská, MBA
Email: vedouci.empatie@domovlibnic.cz
Mobil: 601 156 005

Koordinátor služby
Štěpánka Vojnová
Email: koordinatorts@domovlibnic.cz
Mobil: 734 440 154

Sociální pracovnice
Jana Lakatošová, Dis.
Email: socialni.stacionar@domovlibnic.cz
Mobil: 724 979 228

Vedoucí sociálních pracovnic sociálních služeb Empatie
Bc. Sandra Hellingerová
Email: socialni.empatie@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Zaměstnanci ve směně: telefon: 734 853 908, 734 574 470, e-mail: tydennistacionar@domovlibnic.cz 

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz

Poslání týdenního stacionáře

Je zajistit klientům celodenní pomoc, podporu a rozvoj na bezpečném místě, které během pracovního týdne nahradí jejich domov a přirozené sociální prostředí.

Cílová skupina

Týdenní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje

Cíle týdenního stacionáře

 1. Podporovat vlastní samostatnost klientů při zvládání dovedností běžného života.
 2. Podporovat klienty v upevňování mezilidských vztahů.
 3. Poskytovat podporu a pomoc při kontaktu s širším společenským prostředím.
 4. Podporovat klienty ve využívání běžně dostupných služeb.

Základní činnosti

Týdenní stacionář zajišťuje tyto základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění:

a) poskytnutí ubytování:

 • ubytování,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy:

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • v pracovně výchovná činnost,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

g) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Týdenní stacionář poskytuje klientům podporu pro rozvíjení soběstačnosti v běžném životě. Během dne se klienti aktivizují a upevňují svoje dovednosti a schopnosti. Používáme metody nácviků, trénování, dohledu, připomínání, pomoci, a to ve všech činnostech, které klientovi pomohou začlenit se do společnosti ostatních lidí, ať v prostředí služby nebo v běžném společenském prostředí.

Naši klienti se většinou obtížně rozhodují a prosazují, to může vést ke snadné manipulaci nebo i zneužívání jejich osoby. Poskytujeme jim ochranu, jistotu a bezpečí. S naší pomocí se učí řešit a poradit si v běžných i vážnějších životních situacích.

Klient i jeho rodina spolupracuje s klíčovým pracovníkem, tedy zaměstnancem, který má vůči klientovi roli poradce, důvěrníka, průvodce službou. Klíčový pracovník s klientem sjednává aktivity, individuální plán, společně hledají způsoby dalšího zkvalitňování klientova života a klientova osobnostního růstu.

PDF dokument Sazebník platný od 1.9.2022

PDF dokument Standard kvality sociálních služeb č. 7

PDF dokument Plán aktivit na rok 2022

Oblast péče

Ošetřovatelskou péči během pobytu klientů na týdenním stacionáři zajišťují všeobecné sestry na základě indikace ošetřujícího lékaře.

Cílem týdenního stacionáře je společně s klientem plánovat průběh poskytování sociální služby tak, aby odpovídal individualitě každého klienta a jeho aktuálním potřebám. U klientů s neschopností verbálního vyjadřování využíváme alternativních metod komunikace tak, aby klient byl schopen vyjádřit svá přání a učinit rozhodnutí.

Všichni pracovníci v sociálních službách zajišťují klientům dle individuálního plánu pomoc při osobní hygieně, úkonech běžné péče o osobu či zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pestrá nabídka aktivizačních činností podporuje vzájemnou komunikaci klientů, procvičování dovedností a průpravu v pracovních činnostech vedoucích k co největší samostatnosti. Klienti se učí plánovat svůj volný čas, plánovat a navštěvovat kulturní a sportovní akce. Veškeré zapojení do činností odpovídá schopnostem a dovednostem klientů.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet při řešení běžných denních situací, jako jsou drobné nákupy, pomoc při hospodaření s finančními prostředky apod. Klíčový pracovník by měl být pro klienta důvěrníkem, na kterého se může obrátit pro potřebnou podporu, pomoc nebo radu. Odpovídá za vytvoření, realizaci, hodnocení a přehodnocování individuálního plánu a povzbuzuje a motivuje klienta k maximální spoluúčasti na jeho utváření.

Zaměstnanci respektují soukromí a důstojnost klientů. Veškeré osobní údaje a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným pracovníkům, zpracování údajů odpovídá platným obecně závazným normám a dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Poskytnutí ubytování

Službu poskytujeme ve dvou bezbariérových budovách. V každé budově je společenská místnost a kuchyňka. V budově I. mohou klienti využívat jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, které mají vlastní sociální zázemí (sprcha, wc). V budově II. jsou klientům k dispozici dva velké vícelůžkové pokoje, které mají sociální zázemí na chodbě. Dále pro odpočinek je k dispozici terasa, venkovní krytý bazén a rozlehlý park se zahradou.