Týdenní stacionář – Krátký úvod o nás

Název registrované služby 4309156: Týdenní stacionář
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Kapacita: 24 lůžek
Místo poskytování: Domov Libníč a Centrum sociáních služeb Empatie, Pražská tř. 489/88, 370 04 České Budějovice

Kontakt:
Tréninkový byt a domácnost – zaměstnanec v přímé péči: 734 853 908, E-mail: tydennistacionar@domovlibnic.cz
Domácnost – zaměstnanec v přímé péči: 734 574 470, E-mail: domacnost@domovlibnic.cz
Vedoucí: Hana Svobodová, E-mail: svobodova@domovlibnic.cz

Poslání a cílová skupina

Posláním týdenního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu lidem s mentálním postižením nebo s kombinací mentálního postižení se smyslovým či tělesným postižením, s důrazem na respektování jejich práv, individuálních potřeb a dosahování co nejvyšší míry soběstačnosti při zvládání běžných životních situací.

Týdenní stacionář je službou, která pomáhá a odlehčuje rodinám, rodičům v produktivním věku nebo osamělým rodičům pečujícím o svého dospělého potomka či rodinného příslušníka s postižením, přičemž je zachován pevný kontakt klienta se svou rodinou.

Poskytujeme službu od pondělí od 6 hodin do pátku do 17 hodin, víkendy a státní svátky tráví klient ve své rodině.

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením, muži i ženy od 18 let.

Propagační leták Týdenního stacionáře

Tisk

Cíle poskytované služby

Motto: „Náš klient patří ke svojí odpočinuté rodině, ale v budoucnu bude muset umět být i bez ní“

Cílem služby je připravit klienta na možnost využívání služby chráněného bydlení. Zaměřujeme podporu tak, aby využíváním služby týdenního stacionáře klient:

  • zvládl v co největší míře sebeobsluhu včetně hygieny,
  • dokázal projevit vlastní vůli a rozhodnutí – např. vyjádří své přání nebo naopak odmítnutí, spokojenost nebo nespokojenost; rozhodne se pro zájmovou činnost, která ho baví, vybere si jídlo, které mu chutná,
  • dokázal přijmout vlastní odpovědnost za to, co zná, umí, dodržoval svoje povinnosti – např. udržuje čistotu na pokoji nebo ve společných prostorách, ohlašuje odchody z domácnosti zaměstnanci ve službě, dochází na sjednané aktivity,
  • dodržoval svoji bezpečnost, znal svoje rizika – přijal podporu, která rizika snižuje – umí přiměřeně reagovat v neobvyklých situacích (např. požádá o pomoc, ohlásí situaci),
  • přijímal aktivně nové zkušenosti, učil se novým věcem – např. nacvičuje trasu, kterou pak bezpečně zvládá, učí se a provádí potřebné domácí práce, rozvíjí pracovní i osobní návyky a dovednosti (např. nákupy pro vlastní potřebu, využívání veřejných služeb), dodržuje pravidla slušného chování a nestigmatizující chování k neznámým lidem (hned netyká, hned se neobjímá, umí se představit atd.).

Podpora má svoje zásady: je cílená, individuální, rozvíjející a v potřebné míře. Uznává přiměřené riziko s přijmutím alespoň částečné odpovědnosti klienta. Uznává princip normality, takže neustále srovnáváme život klienta s běžným životem zdravých vrstevníků. Je prokazatelná sjednanými individuálními plány klienta.

Popis základních činností podle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,

Poskytnutí ubytování

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou rozděleny do dvou domácností a tréninkového bytu. Každá domácnost má svoji obývací kuchyni, WC, sprchy, šatnu, zázemí zaměstnanců. Tréninkový byt je pro tři klienty, s jedním jednolůžkovým pokojem a jedním dvoulůžkovým pokojem. Je v něm obývací pokoj, kuchyně, koupelna s WC.

Poskytnutí stravy

Strava je poskytována 5x denně, je možné poskytnout i dietní stravu. Dovážena je z centrální kuchyně organizace z Libníče. Podporujeme klienty také v tom, že se mohou na přípravě stravy se zaměstnancem podílet a jídlo si z dovezených surovin alespoň částečně připravit nebo uvařit.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Poskytujeme klientům podporu při oblékání, stravování, hygieně. Pravidlem je pomáhat klientovi v tom, co nezvládá sám.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Umožňujeme klientům sjednávat a využívat činnosti, kterých se pak během týdne pravidelně zúčastňují:

Zájmové a výchovné činnosti: keramika, ruční práce, taneční kroužek, divadelní kroužek, sportovní tréninky, bruslení, zpívání s harmonikou, boccia apod.

Vzdělávací činnosti jako upevňování trivia, večerní škola, večerní počítačová škola.

Aktivizační činnosti různého charakteru: pracovní činnosti na zahradě, úklidové činnosti v domácnosti, ale i činnosti relaxační s využitím sauny, vířivých a perličkových koupelí, v sezóně využití venkovního bazénu, sportovního hřiště.

Někteří klienti docházejí do zaměstnání, především na chráněná pracovní místa různých organizací, firem.

Má-li klient zájem, je s ním sjednána Smlouva o poskytování socioterapeutických dílen v Libníči (pedig, truhlářská dílna, keramika), do kterých je pak jezdí.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Ve spolupráci s dobrovolnickými centry za klienty docházejí dobrovolníci. Na přání klienta se dobrovolník s klientem zkontaktuje a obvykle pak vytváří dobrou partnerskou dvojici. Dobrovolník tak klientovi doplní okruh osob, které ho podporují. Dobrovolník klienta doprovází a pomáhá mu v běžném veřejném prostředí.

Některé pravidelné aktivity – zájmové kroužky – zprostředkováváme ve spolupráci s jinými poskytovateli, organizacemi, sdruženími za účelem jejich realizace mimo naše zařízení. Klient tak má možnost během týdne prostřídat různá prostředí a neizolovat se jen ve známém prostředí naší služby.

Organizujeme jednorázové akce, které klientům nabízíme a poskytujeme potřebnou podporu: výlety, rekondiční a rekreační pobyty, účast na kulturních akcích (výstavy, vernisáže, divadla, koncerty), na společenských akcích (plesy, maškarní zábavy) nebo sportovních akcích ( př. návštěvy zápasů budějovického hokejového klubu).

Klienti reprezentují naši organizaci na sportovních akcích, soutěžích a turnajích, které pořádají jiní poskytovatelé sociálních služeb.

Sociálně terapeutické činnosti

V souladu s cíli služby poskytujeme klientům podporu pro rozvíjení soběstačnosti v běžném životě, a to zejména vytvořením pravidelného režimu/řádu/pravidel. Tím se klient celodenně aktivizuje a upevňuje svoje dovednosti a schopnosti. Používáme metody nácviků, trénování, dohledu, připomínání, pomoci, a to ve všech činnostech, které klientovi pomohou začlenit se do společnosti ostatních lidí, ať v prostředí služby nebo v běžném společenském prostředí.

Naši klienti se většinou obtížně rozhodují a prosazují, to může vést ke snadné manipulaci nebo i zneužívání jejich osoby. Poskytujeme jim ochranu, jistotu a bezpečí. S naší pomocí se učí řešit a poradit si v běžných i vážnějších životních situacích. Klient i jeho rodina spolupracuje s klíčovým pracovníkem, tedy zaměstnancem, který má vůči klientovi roli poradce, důvěrníka, průvodce službou. Klíčový pracovník s klientem sjednává aktivity, individuální plán, společně hledají způsoby dalšího zkvalitňování klientova života a klientova osobnostního růstu.


Péče zdravotně ošetřovatelského charakteru

  • Klient je registrován u praktického lékaře na základě svojí svobodné volby. Potřebnou podporu při jednání s lékařem zajišťují obvykle rodinní příslušníci, kteří případně informace předávají zaměstnancům ve službě
  • Zaměstnanci poskytují podporu při podávání předepsaných léků per os, kapek, mastí, inzulinu aplikovaného inzulinovým perem a podporu při měření glykemie. Rodinný příslušník / opatrovník vykonává podporu související s přípravou léků do dávkovačů, zajišťuje léky předepsané praktickým lékařem.
  • Zaměstnanec je povinen poskytnout klientovi první pomoc při vážné, zdraví ohrožující situaci a přivolat RZP.
  • Nezbytně nutnou zdravotní péči, indikovanou ošetřujícím nebo jiným odborným lékařem, poskytuje zdravotní sestra.
  • Pokud klient během pobytu na týdenním stacionáři onemocní běžnou virovou nebo bakteriální infekcí, jeho stav konzultují zaměstnanci s rodinným příslušníkem / opatrovníkem a společně dojednají možnosti dalšího ošetřování.