Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“, Vyjádření lékaře, a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje a osobní setkání v přirozeném prostředí zájemce o sociální službu. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytování sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

 

PDF dokument Žádost o sociální službu

doc dokument Žádost o sociální službu (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele

doc dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vzor smlouvy

 

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu Vám poskytne Jana Lakatošová, DiS., e-mail: socialni.stacionar@domovlibnic.cz, tel: 724 979 228.

Týdenní stacionář

Název registrované služby: Týdenní stacionář
Kapacita: 24 lůžek
Místo poskytování: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice

Provozní doba: Poskytujeme službu od pondělí od 6 hodin do pátku do 17 hodin, víkendy a státní svátky tráví klient ve své rodině.

Vedoucí služby 
Mgr. Bc. Daniela Laschová Werbynská, MBA
Email: vedouci.empatie@domovlibnic.cz
Mobil: 601 156 005

Koordinátor služby
Štěpánka Vojnová
Email: koordinatorts@domovlibnic.cz
Mobil: 734 440 154

Sociální pracovnice
Jana Lakatošová, Dis.
Email: socialni.stacionar@domovlibnic.cz
Mobil: 724 979 228

Vedoucí sociálních pracovnic sociálních služeb Empatie
Bc. Sandra Hellingerová
Email: socialni.empatie@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Zaměstnanci ve směně: telefon: 734 853 908, 734 574 470, e-mail: tydennistacionar@domovlibnic.cz 

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz

Poslání týdenního stacionáře

Je zajistit klientům celodenní pomoc, podporu a rozvoj na bezpečném místě, které během pracovního týdne nahradí jejich domov a přirozené sociální prostředí.

Cílová skupina

Týdenní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje

Cíle týdenního stacionáře

 1. Podporovat vlastní samostatnost klientů při zvládání dovedností běžného života.
 2. Podporovat klienty v upevňování mezilidských vztahů.
 3. Poskytovat podporu a pomoc při kontaktu s širším společenským prostředím.
 4. Podporovat klienty ve využívání běžně dostupných služeb.

Základní činnosti

Týdenní stacionář zajišťuje tyto základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění:

a) poskytnutí ubytování:

 • ubytování,
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy:

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • v pracovně výchovná činnost,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších

aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

g) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

Týdenní stacionář poskytuje klientům podporu pro rozvíjení soběstačnosti v běžném životě. Během dne se klienti aktivizují a upevňují svoje dovednosti a schopnosti. Používáme metody nácviků, trénování, dohledu, připomínání, pomoci, a to ve všech činnostech, které klientovi pomohou začlenit se do společnosti ostatních lidí, ať v prostředí služby nebo v běžném společenském prostředí.

Naši klienti se většinou obtížně rozhodují a prosazují, to může vést ke snadné manipulaci nebo i zneužívání jejich osoby. Poskytujeme jim ochranu, jistotu a bezpečí. S naší pomocí se učí řešit a poradit si v běžných i vážnějších životních situacích.

Klient i jeho rodina spolupracuje s klíčovým pracovníkem, tedy zaměstnancem, který má vůči klientovi roli poradce, důvěrníka, průvodce službou. Klíčový pracovník s klientem sjednává aktivity, individuální plán, společně hledají způsoby dalšího zkvalitňování klientova života a klientova osobnostního růstu.

PDF dokument Sazebník od 1.4.2022

PDF dokument Plán aktivit na rok 2022

Oblast péče

Ošetřovatelskou péči během pobytu klientů na týdenním stacionáři zajišťují všeobecné sestry na základě indikace ošetřujícího lékaře.

Cílem týdenního stacionáře je společně s klientem plánovat průběh poskytování sociální služby tak, aby odpovídal individualitě každého klienta a jeho aktuálním potřebám. U klientů s neschopností verbálního vyjadřování využíváme alternativních metod komunikace tak, aby klient byl schopen vyjádřit svá přání a učinit rozhodnutí.

Všichni pracovníci v sociálních službách zajišťují klientům dle individuálního plánu pomoc při osobní hygieně, úkonech běžné péče o osobu či zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Pestrá nabídka aktivizačních činností podporuje vzájemnou komunikaci klientů, procvičování dovedností a průpravu v pracovních činnostech vedoucích k co největší samostatnosti. Klienti se učí plánovat svůj volný čas, plánovat a navštěvovat kulturní a sportovní akce. Veškeré zapojení do činností odpovídá schopnostem a dovednostem klientů.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet při řešení běžných denních situací, jako jsou drobné nákupy, pomoc při hospodaření s finančními prostředky apod. Klíčový pracovník by měl být pro klienta důvěrníkem, na kterého se může obrátit pro potřebnou podporu, pomoc nebo radu. Odpovídá za vytvoření, realizaci, hodnocení a přehodnocování individuálního plánu a povzbuzuje a motivuje klienta k maximální spoluúčasti na jeho utváření.

Zaměstnanci respektují soukromí a důstojnost klientů. Veškeré osobní údaje a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným pracovníkům, zpracování údajů odpovídá platným obecně závazným normám a dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Poskytnutí ubytování

Službu poskytujeme ve dvou bezbariérových budovách. V každé budově je společenská místnost a kuchyňka. V budově I. mohou klienti využívat jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, které mají vlastní sociální zázemí (sprcha, wc). V budově II. jsou klientům k dispozici dva velké vícelůžkové pokoje, které mají sociální zázemí na chodbě. Dále pro odpočinek je k dispozici terasa, venkovní krytý bazén a rozlehlý park se zahradou.