Základní činnosti

Poskytované služby sociálně terapeutických dílen se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Základní činnosti:

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

V truhlářské dílně pracují se dřevem a překližkou, drátky.

Příklad činnosti: výroba základních desek pro výrobky z pedigu, výroba dekoračních předmětů, drobné opravy dřevěného nábytku, drátkových ozdob, apod. Klienti se učí broušení, řezání lupénkovou pilkou, vypalování do dřeva, vrtání, natírání, lakování, vytváření výrobků z drátků, apod.

V keramické dílně klienti pracují s keramickou hlínou, přírodními materiály, vykrajovátky, apod.

Příklad činnosti: osvojování základních keramických postupů jakými je ruční zpracování hlíny, začišťování a glazování, lití do forem, retušování apod. Vyrábí se zde různé mísy, dekorační předměty, hrnečky, korálky.

V ateliéru pedigu klienti pracují s pedigem, pedigovou šénou, přírodními provázky a dalšími přírodninami.

Příklad činnosti: vyrábí nejrůznější košíky, podnosy, misky, oplety lahví apod. Finální výrobky pak lakují, případně dozdobují keramikou či přírodními materiály.

Všechny dílny se také zapojují do pracovních činností na zahradě, v parku a ostatních činností každodenního života.

Veškeré činnosti jsou klientům uzpůsobeny na základě jejich individuálních schopností a pracovních možnostech.

Materiální a technické zabezpečení služby:

Dílny jsou vybaveny elektrickými i ručním nářadím a zařízením (keramická pec, stříkací pistole na glazury, brusky, vrtačky a drobné nástroje). Prostory jsou upraveny tak, aby vyhovovaly hygienickým normám a potřebám pro jednotlivé činnosti.

V dílnách je klientům poskytována individuální pomoc a podpora odborně proškolenými zaměstnanci, při práci se dřevem, s hlínou nebo s proutím tak, aby každý měl možnost uplatnit, případně rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Výrobky:

Úhrada za službu:

Sociální služba je poskytována bezplatně, klienti hradí pouze odebranou stravu a využité fakultativní služby dle platných sazebníků.

 

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“ a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí/Usnesení soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

 

PDF dokument Žádost o sociální službu  Sociálně terapeutické dílny

doc dokument Žádost o sociální službu – Sociálně terapeutické dílny (lze vyplnit v textovém editoru)

 

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu Vám poskytne Mgr. Jana Bezpalcová, e-mail: socialnistd@domovlibnic.cz, tel: 604 267 187.

Sociálně terapeutické dílny

         

Tento projekt je realizován v rámci  Operačního programu Zaměstnanost.


Název registrované služby: Sociálně terapeutické dílny
Kapacita: 24 klientů, tedy 8 klientů v každé dílně
Forma služby: ambulantní služba

Místo poskytování: Libníč 17, 373 71, Libníč

Provozní doba: 8:00 – 15:00 hod., provoz dílen je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.

Vedoucí služby
Bc. Petra Řežábková
Email: kontrolor@domovlibnic.cz
Mobil: 725 020 060

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Jana Bezpalcová
Email: socialnistd@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz

 

Poslání, cílová skupina a základní cíl Sociálně terapeutických dílen

Poslání

Posláním služby Sociálně terapeutických dílen je poskytovat lidem cílové skupiny takovou individuální podporu, která povede k získání nebo upevňování pracovních návyků a dovedností, zároveň k posílení jejich soběstačnosti vedoucí k samostatnějšímu životu a sociálnímu začleňování.

 

Veřejný závazek Sociálně terapeutických dílen

Sociálně terapeutické dílny mají definované poslání, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytování sociální služby a považuje je za svůj závazek vůči veřejnosti. Tato základní prohlášení jsou zveřejněna v materiálech sociální služby přístupných veřejnosti v jednotné podobě (např. registr poskytovatelů sociálních služeb, letáky, apod.). Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie jako poskytovatel sociální služby Sociálně terapeutické dílny veřejnost seznamuje s aktuálními změnami v organizace. Pokud se v průběhu času mění např.: cíle sociální služby, jsou tyto změny zveřejňovány v letácích a dalších dostupných materiálech.

Cílová skupina

Sociální služba je určena především pro osoby trvale žijící v Jihočeském kraji. Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou schopné působit v běžných chráněných pracovištích.

Konkrétní vymezení cílové skupiny:

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním.
 • Osoby s mentálním postižením.
 • Osoby s tělesným postižením.
 • Osoby s jiným zdravotním postižením.
 • Senioři.

Komu není sociální služba určena:

 • Osoby mladší 18 let,
 • Osoby, které potřebují soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči.
 • V současné době nemůže organizace poskytnout službu osobám hovořícím jiným než českým jazykem.

Organizace má stanovena pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu, kde jsou uvedeny důvody, pro které může být zájemce odmítnut a dále má stanovena pravidla, pro situace k výpovědi smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Základní cíl poskytované služby:

 • Prostřednictvím sociálně terapeutických dílen a pracovních programů, které jsou uzpůsobeny schopnostem klientů služby dosáhnout zlepšení základních sociálních a pracovních dovedností klientů, tzn. jejich snadnější začlenění do společnosti a zlepšení možností jejich pracovního uplatnění.
 • Základní cíl poskytované služby vychází z přání a potřeb klientů.

 

Fakultativní činnosti

Sociálně terapeutické dílny poskytují nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, které si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností.

 1. Doprava automobilem poskytovatele soc. služeb na vyžádání klienta.
 2. Ostatní (blíže nespecifikované služby).

PDF dokument Sazebník

PDF dokument Sazebník za stravu

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních činností

Další informace k poskytované službě:

Služba je poskytována bezplatně, klient platí pouze za odebranou stravu, případně dopravu. V rámci služby je poskytováno také bezplatné sociální poradenství.

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz.

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu Vám poskytne Mgr. Jana Jarošová, e-mail jarosova@domovlibnic.cz.