Sociálně terapeutické dílny

loga-sponzori

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Název poskytovatele: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Adresa poskytovatele: Libníč 17, 373 71 Rudolfov
Statutární zástupce: Bc. Eva Kysnarová – ředitelka organizace
Formy poskytování sociálních služeb: ambulantní
Poskytování soc. služby: od 1. 1. 2009

Veřejný závazek Sociálně terapeutických dílen

Sociálně terapeutické dílny mají definované poslání, cíle, cílovou skupinu klientů a principy poskytování sociální služby a považuje je za svůj závazek vůči veřejnosti. Tato základní prohlášení jsou zveřejněna v materiálech sociální služby přístupných veřejnosti v jednotné podobě (např. registr poskytovatelů sociálních služeb, letáky, apod.). Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie jako poskytovatel sociální služby Sociálně terapeutické dílny veřejnost seznamuje s aktuálními změnami v organizace. Pokud se v průběhu času mění např.: cíle sociální služby, jsou tyto změny zveřejňovány v letácích a dalších dostupných materiálech.

Poslání

Posláním služby Sociálně terapeutických dílen je poskytovat lidem cílové skupiny takovou individuální podporu, která povede k získání nebo upevňování pracovních návyků a dovedností, zároveň k posílení jejich soběstačnosti vedoucí k samostatnějšímu životu a sociálnímu začleňování.


Cílová skupina:

Sociální služba je určena především pro osoby trvale žijící v Jihočeském kraji. Osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou schopné působit v běžných chráněných pracovištích.

Konkrétní vymezení cílové skupiny:

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • senioři

Komu není sociální služba určena:

 • osoby mladší 18 let.
 • Osoby, které potřebují soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči.
 • V současné době nemůže organizace poskytnout službu osobám hovořícím jiným než českým jazykem.
 • Organizace má stanovena pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu, kde jsou uvedeny důvody, pro které může být zájemce odmítnut a dále má stanovena pravidla, pro situace k výpovědi smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Základní cíl poskytované služby:

Základní cíl poskytované služby vychází z přání a potřeb klientů.

Prostřednictvím sociálně terapeutických dílen a pracovních programů, které jsou uzpůsobeny schopnostem klientů služby dosáhnout zlepšení základních sociálních a pracovních dovedností klientů, tzn. jejich snadnější začlenění do společnosti a zlepšení možností jejich pracovního uplatnění.

Věková kategorie klientů: od 18 do 80 let věku

Kapacita:

Denní kapacita služby je 24 klientů, tedy 8 klientů v každé dílně

Provozní doba:

Po
8:00 – 15:00 hod.

 

Út
8:00 – 15:00 hod.

 

St
8:00 – 15:00 hod.

 

Čt
8:00 – 15:00 hod.

 

8:00 – 15:00 hod.

 

Kontakt: Mgr. Jana Jarošová, vedoucí služby, e-mail: jarosova@domovlibnic.cz

Popis realizace poskytování sociální služby

Jednání se zájemcem o sociální službu:

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“ a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí/Usnesení soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

Realizace služby:

Služba sociálně terapeutické dílny dle zákona 108/2006, Sb. O sociálních službách, v platném znění zajišťuje tyto základní činnosti a to bezplatně:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Popis realizace poskytování služby:

Sociální služba je klientům poskytována od pondělí do pátku ve třech dílnách, a to keramické dílně, ateliéru pedigu a v truhlářské dílně.  Dílny se nalézají v přízemí objektu, ve všech je zajištěna dostupnost i osobám s poruchou mobility, pro tento případ má poskytovatel k dispozici schodolez.

Zájemce o službu je seznámen na osobní schůzce se sociálním pracovníkem s možnostmi a podmínkami poskytování služby. Součástí jednání se zájemcem je také prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje.  Po vyplnění „Žádosti o poskytování sociální služby“ je v případě volné kapacity sepsána „Smlouva o poskytování sociální služby“.

V keramické dílně pracují se dřevem a překližkou, drátky.

Příklad činnosti: výroba základních desek pro výrobky z pedigu, výroba dekoračních předmětů, drobné opravy dřevěného nábytku, drátkových ozdob, apod. Klienti se učí broušení, řezání lupénkovou pilkou, vypalování do dřeva, vrtání, natírání, lakování, vytváření výrobků z drátků, apod.

V keramické dílně klienti pracují s keramickou hlínou, přírodními materiály, vykrajovátky, apod.

Příklad činnosti: osvojování základních keramických postupů jakými je ruční zpracování hlíny, začišťování a glazování, lití do forem, retušování apod. Vyrábí se zde různé mísy, dekorační předměty, hrnečky, korálky.

V ateliéru pedigu klienti pracují s pedigem, pedigovou šénou, přírodními provázky a dalšími přírodninami.

Příklad činnosti: vyrábí nejrůznější košíky, podnosy, misky, oplety lahví apod. Finální výrobky pak lakují, případně dozdobují keramikou či přírodními materiály.

Všechny dílny se také zapojují do pracovních činností na zahradě, v parku a ostatních činností každodenního života.

Veškeré činnosti jsou klientům uzpůsobeny na základě jejich individuálních schopností a pracovních možnostech.

Materiální a technické zabezpečení služby:

Dílny jsou vybaveny elektrickými i ručním nářadím a zařízením (keramická pec, stříkací pistole na glazury, brusky, vrtačky a drobné nástroje). Prostory jsou upraveny tak, aby vyhovovaly hygienickým normám a potřebám pro jednotlivé činnosti.

V dílnách je klientům poskytována individuální pomoc a podpora odborně proškolenými zaměstnanci, při práci se dřevem, s hlínou nebo s proutím tak, aby každý měl možnost uplatnit, případně rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Úhrada za službu:

Sociální služba je poskytována bezplatně, klienti hradí pouze odebranou stravu a využité fakultativní služby dle platných sazebníků.

Další informace k poskytované službě:

Služba je poskytována bezplatně, klient platí pouze za odebranou stravu, případně dopravu. V rámci služby je poskytováno také bezplatné sociální poradenství.

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz.

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu Vám poskytne Mgr. Jana Jarošová, e-mail jarosova@domovlibnic.cz.