Základní činnosti

Poskytované služby sociálně terapeutických dílen se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb:

a) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny: slovní podpora a pomoc při provádění osobní hygieny nejčastěji v podobě připomenutí dodržování základních hygienických návyků jako je mytí rukou před jídlem, po pracovní činnosti, po použití toalety apod.,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování: pomoc a podpora při objednávání stravy od organizace v rozsahu přesnídávka, oběd, svačina, doprovod klienta do jídelny, podpora v dodržování pitného režimu,
 • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby: pomoc a podpora při přípravě stravy v celém rozsahu – sestavení jídelníčku, výběr receptu, nákup surovin, příprava/ohřev pokrmu, příprava stolování, úklid použitého nádobí, pomoc a podpora při přípravě teplých i studených nápojů,

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:

 • nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: pomoc a slovní podpora při oblékání a svlékání – zavazování tkaniček, zapínání zipu, knoflíků apod., podpora při volbě vhodného pracovního oděvu nebo oděvu na běžné nošení v závislosti na počasí,
 • nácvik přesunu na vozík a z vozíku: slovní podpora nebo pomoc při přesunu z vozíku na židli, do automobilu apod., mimo vozík je pomoc a podpora poskytována u i jiných kompenzačních nebo podpůrných pomůcek jako je např. chodítko, francouzské hole,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:

 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností: nácvik pracovní činnosti je zaměřen na procvičování jemné i hrubé motoriky, může být individuální nebo prováděn v kolektivu ostatních klientů tak, aby byly procvičovány správné sociální návyky a vhodné společenské chování v pracovním kolektivu. Pracovní činnost je vždy uzpůsobena individuálně klientovi dle jeho přání, potřeb a schopností. Příklady pracovních činností: práce s keramickou hlínou, pedigem a jinými přírodninami, práce s drátky a korálky, výroba různých dekorativních předmětů, práce na zahradě… Důraz je kladen na správné pracovní návyky jako je např. pravidelná docházka, vhodné pracovní oblečení a celková úprava klienta, vhodné chování v prostorách služby. Pro vyšší možnosti pracovního uplatnění jsou s klienty procvičovány i jejich kognitivní funkce – trénink paměti, udržení koncentrace, trénink pohotovosti, nácvik plánování a rozhodování, vedení rozhovoru, trénink vhodného vyjadřování emocí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím: pomoc a podpora při začleňování se do běžného prostředí se zaměřením na bezproblémové zvládání sociálních návyků, vzdělávání (stáže v chráněných dílnách, naučné a různé vzdělávací akce např. v muzeu), přípravu na budoucí povolání (možnost zkusit si konkrétní pracovní pozici mimo prostory služby, vyhledávání dopravních spojů, kontaktů, adres), komunikaci s úřadem práce apod.

Materiální a technické zabezpečení služby:

Dílny jsou vybaveny elektrickými i ručním nářadím a zařízením. Prostory jsou upraveny tak, aby vyhovovaly hygienickým normám a potřebám pro jednotlivé činnosti.

V dílnách je klientům poskytována dlouhodobá a pravidelná individuální pomoc a podpora odborně proškolenými zaměstnanci tak, aby každý měl možnost uplatnit, případně rozvíjet své pracovní návyky a dovednosti.

Výrobky:

 

Úhrada za službu:

Sociální služba je poskytována bezplatně, klienti hradí pouze odebranou stravu a využité fakultativní služby dle platných sazebníků.

PDF dokument Sazebník platný od 1.2.2023

PDF dokument Standard kvality sociálních služeb č. 7

 

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“ a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí/Usnesení soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

 

PDF dokument Žádost o sociální službu

PDF dokument Vzor smlouvy

 

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu Vám poskytne Bc. Sandra Hellingerová, e-mail: socialnistd@domovlibnic.cz, tel: 604 267 187.

Sociálně terapeutické dílny

                    Plakát IP VI

Tato služba je spolufinancována  z  Individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v  Jihočeském kraji VI“


Název registrované služby: Sociálně terapeutické dílny
Kapacita: 24 klientů
Forma služby: ambulantní služba

Místo poskytování: Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice

Provozní doba: 8:00 – 15:00 hod., provoz dílen je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.

Vedoucí služby
Bc. Petra Řežábková
Email: metodik@domovlibnic.cz
Mobil: 725 020 060

Sociální pracovnice
Bc. Sandra Hellingerová
Email: socialnistd@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz

 

Poslání, cílová skupina a základní cíl Sociálně terapeutických dílen

Poslání

Posláním služby je zajistit klientům bezpečné prostředí během pracovního dne, poskytovat jim dlouhodobou a pravidelnou podporu vedoucí k rozvoji sociálních dovedností, soběstačnosti, samostatnosti, k získání a udržení pravidelných pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby od 18 let do 65 let, které pobývají především na území Jihočeského kraje. Sociální službu poskytujeme osobám s mentálním, tělesným postižením, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce – služba umožňuje bezbariérový přístup, osobám s kombinovaným postižením a osobám s duševním onemocněním.

Základní cíl poskytované služby:

 • Klient, který získá či upevní své motorické, psychické a sociální dovednosti.
 • Klient, který získá nebo si udrží pracovní návyky.
 • Klient, který rozvíjí mezilidské vztahy, např. fungování ve skupině, komunikaci.
 • Klient, který zvládne péči o vlastní osobu, je soběstačnější.

Další informace k poskytované službě:

Služba je poskytována bezplatně, klient platí pouze za odebranou stravu, případně dopravu. V rámci služby je poskytováno také bezplatné sociální poradenství.

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz.

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu Vám poskytne Mgr. Jana Jarošová, e-mail jarosova@domovlibnic.cz.