Základní činnosti

Poskytované služby sociálně terapeutických dílen se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Základní činnosti:

  1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

V truhlářské dílně pracují se dřevem a překližkou, drátky. Klienti se učí např. broušení, řezání lupínkovou pilkou, vypalování do dřeva, vrtání, natírání, lakování, vytváření výrobků z drátků, opravování drobného dřevěného nábytku.

V kreativní dílně klienti pracují s kreativními a výtvarnými potřebami všech možných typů od kreslení předlohy pastelkami po malování obrazů akvarely na plátno. Dominantní je však práce s keramickou hlínou a přírodními materiály – osvojování základních keramických postupů jakými je ruční zpracování hlíny, začišťování a glazování, retušování apod.

V ateliéru šití a pedigu klienti pracují s pedigem, pedigovou šénou, přírodními provázky a dalšími přírodninami. Učí se zde také drobnému šití, vyšívání a pletení.

V zahradní dílně klienti nacvičují pracovní dovednosti při péči o zahradu, záhonky i park v areálu, kde se starají o živou přírodu od výsadby přes zalévání, platí, zastřihování až po úklid související např. s hrabáním listí.

Veškeré činnosti jsou klientům uzpůsobeny na základě jejich individuálních schopností a pracovních možností.

Materiální a technické zabezpečení služby:

Dílny jsou vybaveny elektrickými i ručním nářadím a zařízením (keramická pec, stříkací pistole na glazury, brusky, vrtačky a drobné nástroje). Prostory jsou upraveny tak, aby vyhovovaly hygienickým normám a potřebám pro jednotlivé činnosti.

V dílnách je klientům poskytována dlouhodobá a pravidelná individuální pomoc a podpora odborně proškolenými zaměstnanci tak, aby každý měl možnost uplatnit, případně rozvíjet své pracovní návyky a dovednosti.

Výrobky:

 

Úhrada za službu:

Sociální služba je poskytována bezplatně, klienti hradí pouze odebranou stravu a využité fakultativní služby dle platných sazebníků.

PDF dokument Sazebník strava od 1.4.2022

 

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“ a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí/Usnesení soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

 

PDF dokument Žádost o sociální službu

doc dokument Žádost o sociální službu (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vzor smlouvy

 

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu Vám poskytne Bc. Sandra Hellingerová, e-mail: socialnistd@domovlibnic.cz, tel: 604 267 187.

Sociálně terapeutické dílny

         

Tato služba je spolufinancována  z  Individuálního projektu Jihočeského kraje „Podpora sociálních služeb v  Jihočeském kraji V.“


Název registrované služby: Sociálně terapeutické dílny
Kapacita: 24 klientů, tedy 8 klientů v každé dílně
Forma služby: ambulantní služba

Místo poskytování: Libníč 17, 373 71, Libníč

Provozní doba: 8:00 – 15:00 hod., provoz dílen je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.

Vedoucí služby
Bc. Petra Řežábková
Email: metodik@domovlibnic.cz
Mobil: 725 020 060

Sociální pracovnice
Bc. Sandra Hellingerová
Email: socialnistd@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz

 

Poslání, cílová skupina a základní cíl Sociálně terapeutických dílen

Poslání

Posláním služby je zajistit klientům bezpečné prostředí během pracovního dne, poskytovat jim dlouhodobou a pravidelnou podporu vedoucí k rozvoji sociálních dovedností, soběstačnosti, samostatnosti, k získání a udržení pravidelných pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby od 18 let do 65 let, které pobývají především na území Jihočeského kraje. Sociální službu poskytujeme osobám s mentálním, tělesným postižením, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce – služba umožňuje bezbariérový přístup, osobám s kombinovaným postižením a osobám s duševním onemocněním.

Základní cíl poskytované služby:

  • Klient, který získá či upevní své motorické, psychické a sociální dovednosti.
  • Klient, který získá nebo si udrží pracovní návyky.
  • Klient, který rozvíjí mezilidské vztahy, např. fungování ve skupině, komunikaci.
  • Klient, který zvládne péči o vlastní osobu, je soběstačnější.

Fakultativní činnosti

Sociálně terapeutické dílny poskytují nad rámec základních činností i fakultativní činnost, kterou si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností. Konkrétně se jedná o:

Dopravu automobilem poskytovatele sociálních služeb na vyžádání klienta.

PDF dokument Sazebník fakultativních činností

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních činností

Další informace k poskytované službě:

Služba je poskytována bezplatně, klient platí pouze za odebranou stravu, případně dopravu. V rámci služby je poskytováno také bezplatné sociální poradenství.

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz.

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu Vám poskytne Mgr. Jana Jarošová, e-mail jarosova@domovlibnic.cz.