Krátký úvod o nás

Název registrované služby: Domov se zvláštním režimem
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Kapacita: 113 lůžek
Místo poskytování: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Rudolfov
Vedoucí:

Domov se zvláštním režimem poskytuje služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním zejména se schizofrenií.

Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním celoroční sociální služby Domova se zvláštním režimem Libníč je, aby při poskytování specifické podpory a pomoci klientům se sníženou soběstačností z důvodů chronického duševního onemocnění, kteří jsou závislý na pravidelné pomoci druhé osoby, bylo vytvořeno bezpečné, klidné a empatické prostředí, při kterém budou zohledněny potřeby a jedinečnost klienta, jež povedou k naplnění jeho důstojného života.

Domov ze zvláštního režimu zajišťuje pomoc, která nemůže být již zajištěna jejich blízkými v domácím prostředí ani terénní službou.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální službu osobám nad 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Komu není sociální služba určena

 • Osoby mladší 18 let,
 • osoby s mentálním postižením, u nichž není dominantní duševní onemocnění,
 • osoby pobírající starobní důchod – důchodového věku,
 • osoby s demencí, které vyžadují pravidelnou péči a jimž je určen jiný druh pobytové péče,
 • osoby s alkoholovou či drogovou závislostí,
 • osoby, které vyžadují lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby výrazně agresivní.

Cíl Domova se zvláštním režimem Libníč

 1. Smysluplně trávit volný čas zapojováním se do volnočasových aktivit v domově či mimo něj mimo něj.

 

Domov se zvláštním režimem zajišťuje základní činnosti  dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

Základní činnosti:

 1. a) poskytnutí ubytování,
 2. b) poskytnutí stravy,
 3. c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 4. d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 5. e) zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím,
 6. f) sociálně terapeutické činnosti,
 7. g) aktivizační činnosti,
 8. h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Oblasti péče

Lékařská péče

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie zajišťuje péči zdravotní – lékařskou a ošetřovatelskou 113 klientům Domova Libníč. Zdravotní péče je poskytována dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zdravotní služby jsou klientům poskytovány na základě svobodného informovaného souhlasu. Svobodný informovaný souhlas je písemný, na předepsaném formuláři a aktualizovaný jednou ročně.

Lékařská péče je poskytována smluvními lékaři zdravotních pojišťoven. Externím psychiatrem MUDr. Lukášem Krejčů každé úterý odpoledne a návštěvou praktického lékaře MUDr. Dušana Kahouna v Rudolfově každé úterý dopoledne. Klienti však mají možnost svobodné volby praktického lékaře, odborného lékaře psychiatra a ostatních odborných lékařů.

Zdravotně ošetřovatelská péče

Tuto péči vykonávají po celých 24 hodin zdravotní sestry s registrací a zdravotní asistentky. Jde například o přípravu a podávání léků per os (ústy), intramuskulárně (injekčně do svalu), subkutánně (pod kůži), péče o rány, péče o permanentní katetry, polohování, péče o kůži a případné dekubity, sledování vitálních funkcí a fyzického a psychického stavu klienta, vedení jeho ošetřovatelské dokumentace, spolupráce s lékaři, asistence u vizit a podobně.

Zdravotní služby jsou poskytovány na základě zák. 372/2011 Sb., „O zdravotních službách a jejich poskytování“. Zdravotně sociální úsek poskytující jak ošetřovatelskou, tak i přímo obslužnou péči o klienta, se řídí ve všech oblastech platnými provozními řády, vnitřními směrnicemi, předpisy domova a náplněmi práce dle pracovního zařazení.

Zaměstnanci respektují soukromí a důstojnost klientů. Veškeré osobní údaje a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným pracovníkům, zpracování údajů odpovídá platným obecně závazným normám a dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Přímá obslužná péče

Přímá obslužná péče, která je poskytována po celých 24 hodin, je především v náplni práce pracovníků v sociálních službách. Podílejí se na ní i zdravotní sestry a zdravotní asistentky. Jde o podávání jídla, pomoc s hygienou, s prádlem, volbu vhodného oblečení, úklid skříní a nočních stolků, udržování pořádku a čistoty v pokojích.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet s žádostí o řešení případných problémů. Tento pracovník hájí zájmy klienta a v případě potřeby obstarává i nutné nákupy v krajském městě. Všímá si zájmů, potřeb a přání klienta, komunikuje s opatrovníkem klienta a jeho blízkými. Je poradcem klienta a hájí jeho zájmy. Odpovídá za vytvoření, realizaci, hodnocení a přehodnocování individuálního plánu a povzbuzuje a motivuje klienta k maximální spoluúčasti na jeho utváření. Případné stížnosti kleinta předává na odpovědná místa.

Ošetřovatelská rehabilitační péče

Ošetřovatelská rehabilitační péče je nedílnou součástí komplexní ošetřovatelské péče garantované naším Domovem Libníč ze zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách a zvláštními smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Jejím cílem je dosáhnout maximální možné soběstačnosti a tím co nejvyšší kvality života, udržet chodící i ležící klienty v nejlepší možné fyzické kondici. Rehabilitační péči poskytujeme ve všech formách směřujících k obnovení nebo zlepšení ztracených funkcí, k udržení dosavadních funkcí nebo ke zpomalení progrese. Cvičením dochází k příznivému ovlivnění kloubů, svalů, dýchání, mimiky a následně psychiky. Proto je nutné podporovat jakoukoli pozitivně motivovanou pohybovou aktivitu, procházky, sport. Vhodně zvolené cviky mohou pomoci překonat svalovou ztuhlost, bolesti, zmenšení rozsahu pohybu, nestabilitu a poruchy chůze.

Rehabilitační péče odpovídá věku a zdravotnímu stavu klienta Domova Libníč. Je zajištěna interními fyzioterapeutkami v rozsahu 5 dnů v týdnu. Cílem je udržení dobrého tělesného stavu. Náplní je kondiční cvičení, cvičení s overbalem (nafukovací míč), cvičení s protistresovými míčky, léčebný tělocvik (rotoped, žebřiny). Individuální cvičení a ultrazvuk dle ordinace praktického lékaře. Cvičení probíhá buď na lůžku s dopomocí a nebo v tělocvičně. Je možné individuálně zprostředkovat nebo nasmlouvat např.: kalhoty na lymfodrenáž, vířivou koupel a masáže, pedikúru apod.

Aktivizace

Klientům nabízíme v zájmu udržení jejich psychické a fyzické kondice seberealizaci v našich sociálně terapeutických dílnách.

Ubytování

Našim klientům nabízíme ubytování v převážně dvoulůžkových pokojích. Krom pokojů na oddělení 3A, mají všechny vlastní sociální zázemí. V pokojích je základní vybavení. Klienti mají možnost zařídit si je vlastní televizí či rádiem, popřípadě dalšími věcmi, které jim připomínají domov.

2. oddělení

Klienti jsou ubytováni ve třech jednolůžkových, osmi dvoulůžkových a dvou trojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím.

3. oddělení

Klienti jsou ubytování v jednom trojlůžkovém, ve dvou jednolůžkových a čtrnácti dvoulůžkových pokojích. Oddělení je členěno na 3A a 3B. Část 3B je určena pro mobilní a samostatné klienty. Zde je každý pokoj vybaven vlastním sociálním zařízením. K dispozici je i klubovna a kuchyňka. Klienti ubytovaní v části A mohou využít 3 sociální zařízení (sprcha, umyvadlo, WC), 1 samostatné WC a jednu samostatnou koupelnu s vanou a sprchou.

4. oddělení

Klienti jsou ubytováni v pěti jednolůžkových, osmi dvoulůžkových a dvou trojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Součástí oddělení je klubovna a tělocvična. Klienti mohou využít kuchyněk na 2. a 3. patře.

5. oddělení

Klienti jsou ubytováni ve dvou jednolůžkových a dvanácti dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Součástí oddělení je vlastní jídelna.

 

Stravování

V Domově Libníč si vaříme sami celoročně, 5 krát denně. Jde o 3 jídla hlavní a 2 vedlejší. Strava odpovídá zásadám racionální výživy a jsme schopni ji podávat i mixovanou. Do stravy je zahrnut i pitný režim. Nabízíme i různé formy dietního stravování. Klienti mohou stravu konzumovat nejen v hlavní jídelně, případně jídelnách každého oddělení, ale i u sebe na pokoji. Strava je hrazena dle sazebníku.

Informace pro přihlášení stravy

Fakultativní služby

Domov se zvláštním režimem poskytuje nad rámec základních činnosti i fakultativní činnosti, které si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností.

Fakultativní činnosti:

 1. Doprava automobilem poskytovatele soc. služeb na požádání klienta.
 2. Ubytování a stravování osoby blízké.
 3. Telefonní služby.

Terapeutické a aktivizační činnosti

Naši klienti mají možnost seberealizace v terapeutických dílnách pod vedením kvalifikovaných pracovníků Terapeutického úseku nebo pracovníků Sociálně terapeutických dílen. Klientům je k dispozici park a zahrada, tělocvična, sportovní hřiště, společenská místnost s půjčovnou knih, místnost s internetem a volně dostupným telefonem, který mohou využívat. Nabízíme jim docházení do Ateliéru ručních prací, ateliéru suchých vazeb, výtvarného ateliéru, ateliéru pedigu, keramické a truhlářské dílny. Dílny jsou v provozu v dopoledních i odpoledních hodinách a v zásadě všechny jsou dostupné i pro vozíčkáře. Dílenské činnosti jsou zaměřeny na nácvik a upevňování jeho motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Jejich cílem je aktivizace klienta a posilování jeho smyslového aparátu. Ve výtvarném ateliéru jsou kreativní terapeutické činnosti orientovány na konfrontaci výtvarně realizovaných představ s realitou, potažmo na posílení či udržení klientovy orientace v prostoru a času.

Pracovníci terapeutického úseku provádějí i aktivity zaměřené na cvičení paměti, jemné a hrubé motoriky, na ovlivňování zdravotního stavu, na rozvoj tvořivosti a vnímání reality. Respektují při tom fyzické i psychické schopnosti klientů. Pracují s nimi jak individuálně, kdy za nimi docházejí na jednotlivá oddělení, tak i ve skupině. Poskytují jim pohybovou aktivizaci a trénování paměti.

Kromě výše uvedených pravidelných činností naši pracovníci zajišťují pro klienty jednodenní aktivizační výlety, návštěvy výstav, koncertů a divadel. Přímo v Domově Libníč jsou pořádány oslavy narozenin, diskotéky, posezení s písničkou a koncerty. V rámci sportovních a pohybových aktivit organizujeme sportovní soutěže. Naši klienti se zúčastňují sportovních přeborů mezi handicapovanými sportovci. Pro udržení kontaktu s přirozeným prostředím organizujeme pobyty a aktivity mimo Domov Libníč. Jsou to rekondiční akce na kolech, vycházky a pěší turistika. Využíváme také vlastní rekondiční zařízení „Mrhal“ na vícedenní pobyty.