Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním celoroční sociální služby Domova se zvláštním režimem Libníč je, aby při poskytování specifické podpory a pomoci klientům se sníženou soběstačností z důvodů chronického duševního onemocnění, kteří jsou závislí na pravidelné pomoci druhé osoby, bylo vytvořeno bezpečné, klidné a empatické prostředí, při kterém budou zohledněny potřeby a jedinečnost klienta, jež povedou k naplnění jeho důstojného života. Domov ze zvláštního režimu zajišťuje pomoc, která nemůže být již zajištěna jejich blízkými v domácím prostředí ani terénní službou.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální službu osobám starší 18 let, které již potřebují pravidelnou péči a mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (schizofrenie, schizofrenní poruchy s bludy, změny osobnosti po poškození nebo onemocnění mozku, apod.) Tedy osobám s primární psychiatrickou diagnózou, kdy již nelze zajistit jejich potřeby v přirozeném sociálním prostředí ambulantní ani terénní soc. službou. Služba je poskytována přednostně občanům Jihočeského kraje.

Komu není sociální služba určena

  • pro seniory s demencí a seniory, kteří pro ubývající soběstačnost potřebují pravidelnou péči,
  • osobám s mentálním postižením,
  • osobám s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách.

V současné době může poskytovatel poskytnout řádnou, bezpečnou a kvalitní sociální službu osobám, kteří nehovoří českým jazykem, ale rozumí mu.

 

Základní cíle Domova se zvláštním režimem Libníč

Pomocí sociální služby, zajistit aby docházelo u klientů k zachování, případně dalšímu rozvoji získaných sociálních a společenských návyků a dovedností, navázat na přirozený způsob života, a k udržení sociálních vazeb s jejich blízkými.

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“, Vyjádření lékaře, a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje a osobní setkání v přirozeném prostředí zájemce o sociální službu. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytování sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

 

PDF dokument Žádost o službu

doc dokument Žádost o službu (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře

doc dokument Vyjádření lékaře (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vzor smlouvy

 

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu vám poskytnou sociální pracovnice:

Bc. Karolína Wolmuth, e-mail: socialnidzr@domovlibnic.cz, tel. 734 314 497

Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D., e-mail: socialnidzr@domovlibnic.cz, tel: 725 514 447.

Domov se zvláštním režimem

Název registrované služby: Domov se zvláštním režimem
Kapacita: 112 lůžek
Forma služby: pobytová služba

Místo poskytování: Libníč 17, 373 71 Libníč

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Vedoucí služby 
Mgr. Petra Texlerová, DiS.
Email: vedoucidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 723 774 547

Vedoucí sestra II. a IV. oddělení 
Bc. Lenka Šulcová
Email: sulcova@domovlibnic.cz
Mobil: 606 650 609

Vedoucí sestra III. a V. oddělení
Bc. Petra Giertlová
Email: giertlova@domovlibnic.cz
Mobil: 702 229 679

Vedoucí sociálního úseku
Mgr. Jana Bezpalcová
Email: socialnidzr1@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Sociální pracovnice 
Mgr. Magdalena Drábová Ph.D.
Email: socialnidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 725 514 447

Sociální pracovnice 
Bc. Karolína Wolmuth
Email: socialnidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 734 314 497

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz

Základní činnosti

Domov se zvláštním režimem zajišťuje základní činnosti  dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

Základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

PDF dokument Sazebník_od_2.2020

Oblast péče

Ošetřovatelskou péči zajišťují klientům po celých 24 hodin všeobecné a praktické sestry a pracovníci v sociálních službách. Veškerá ošetřovatelská péče je poskytována na základě indikace lékaře.

Do domova týdně dochází registrující praktický lékař, odborní lékaři – psychiatr a kožní lékařka. Další odborná péče je zajišťována transportem klientů do specializovaných ambulancí. Rovněž spolupracuje s lékařkou internistkou, která zajišťuje péči pro klienty v riziku malnutrice.

Rehabilitace klientů je prováděna na základě indikace lékaře fyzioterapeutem.

Způsob poskytování služby je postaven na individuálním plánování průběhu sociální služby.

Všichni pracovníci přímé obslužné péče, dle individuálního plánu zajišťují klientům pomoc při poskytování hygienické péče, úkonů běžné péče o osobu či zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a jiné.

Každý z klientů domova má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet při řešení běžných denních situací, jako jsou drobné i větší nákupy, pomoc při hospodaření s finančními prostředky apod. Klíčový pracovník by měl být pro klienta důvěrníkem, na kterého se může obrátit pro potřebnou podporu, pomoc nebo radu. Odpovídá za vytvoření, realizaci, hodnocení a přehodnocování individuálního plánu a povzbuzuje a motivuje klienta k maximální spoluúčasti na jeho utváření.

Zaměstnanci respektují soukromí a důstojnost klientů. Veškeré osobní údaje a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným pracovníkům, zpracování údajů odpovídá platným obecně závazným normám a dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Ubytování

Našim klientům nabízíme ubytování v převážně dvoulůžkových pokojích. Krom pokojů na oddělení III. A, mají všechny vlastní sociální zázemí. V pokojích je základní vybavení. Klienti mají možnost zařídit si je vlastní televizí či rádiem, popřípadě dalšími věcmi, které jim připomínají domov.

II. oddělení

Klienti jsou ubytováni ve třech jednolůžkových, osmi dvoulůžkových a dvou trojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím.

 

III. oddělení

Klienti jsou ubytování v jednom trojlůžkovém, ve dvou jednolůžkových a čtrnácti dvoulůžkových pokojích. Oddělení je členěno na III. A, které je v rekonstrukci a III. B. Část tohoto oddělení je určena pro mobilní a samostatné klienty. Zde je každý pokoj vybaven vlastním sociálním zařízením. K dispozici je i klubovna. Klienti ubytovaní v části A mohou využít tři sociální zařízení (sprcha, umyvadlo, WC), jedno samostatné WC a jednu samostatnou koupelnu s vanou a sprchou.

III A. oddělení

III B. oddělení

 

IV. oddělení

Klienti jsou ubytováni v pěti jednolůžkových, osmi dvoulůžkových a dvou trojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Součástí oddělení je klubovna a tělocvična. Klienti mohou využít kuchyněk na 2. a 3. patře.

 

V. oddělení

Klienti jsou ubytováni ve dvou jednolůžkových a dvanácti dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Součástí oddělení je vlastní jídelna.

 

Stravování

Stravování klientů i zaměstnanců je zajišťováno vlastní kuchyní. Strava je připravována ve formě 3 hlavních jídel: snídaně a dopolední svačina, oběd a odpolední svačina, večeře včetně pitného režimu. Některé dny je možnost volby ze dvou hlavních jídel. Jídelníček je sestavován ve spolupráci s nutriční terapeutkou dle zásad zdravé výživy a zároveň jsou respektována přání strávníků. V závislosti na zdravotním stavu klientů jsou připravovány diety (racionální dieta, dieta s omezením tuku – žlučníková, diabetická, bezlepková dieta).

Do stravy je zahrnut i pitný režim. Nabízíme i různé formy dietního stravování. Klienti mohou stravu konzumovat nejen v hlavní jídelně, případně jídelnách každého oddělení, ale i u sebe na pokoji. Strava je hrazena dle sazebníku.

Fakultativní činnosti

Domov se zvláštním režimem poskytuje nad rámec základních činnosti i fakultativní činnosti, které si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností.

Fakultativní činnosti:

  • Doprava automobilem poskytovatele soc. služeb na požádání klienta
  • Výkon antigenního testu odborným personálem

PDF dokument Sazebník

PDF dokument Sazebník za stravu pro ostatní strávníky

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních činností

Terapeutické a aktivizační činnosti

Klienti mají možnost seberealizace v aktivizačních dílnách. Cílem je posilovat, upevňovat a rozvíjet jejich smyslové a kognitivní funkce,  podporovat tvořivost a představivost.  Od neděle do pátku, mohou klienti  v dopoledních i odpoledních hodinách docházet do  ateliéru ručních prací a výtvarného ateliéru, cvičit v tělocvičně i venku.  Mohou trávit čas činnostmi na zahradě i pěstováním květin, případně v přilehlém lesoparku.

Zaměstnanci aktivizace vytváří pro klienty domova pestrý program také v rámci zájmových činností jako je sport,  tanec, hudební či divadelní produkce. Plánují a realizují aktivizaci i mimo domov a to formou  exkurzí a  návštěv zajímavých míst v rámci okolí a celého Jihočeského kraje.

 

Cvičná kavárna, knihovna

Klienti domova mohou trávit odpoledne v nekuřácké cvičné kavárně.