Domov se zvláštním režimem

Název registrované služby: Domov se zvláštním režimem
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Kapacita: 113 lůžek

Forma služby: pobytová služba

Místo poskytování: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Rudolfov

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Kontakt:

Vedoucí Domova se zvláštním režimem: Mgr. Petra Texlerová
Mobil: 723 774 547, e-mail: vedoucidzr@domovlibnic.cz

Z důvodu plánované rekonstrukce V. oddělení nebudou až do odvolání přijímáni noví klienti. Toto omezení se netýká přijímání nových žádostí o sociální službu.

Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním celoroční sociální služby Domova se zvláštním režimem Libníč je, aby při poskytování specifické podpory a pomoci klientům se sníženou soběstačností z důvodů chronického duševního onemocnění, kteří jsou závislý na pravidelné pomoci druhé osoby, bylo vytvořeno bezpečné, klidné a empatické prostředí, při kterém budou zohledněny potřeby a jedinečnost klienta, jež povedou k naplnění jeho důstojného života.

Domov ze zvláštního režimu zajišťuje pomoc, která nemůže být již zajištěna jejich blízkými v domácím prostředí ani terénní službou.

Cílová skupina

Domov se zvláštním režimem poskytuje sociální službu osobám nad 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Vymezení cílové skupiny:

Tyto osoby mají sníženou soběstačnost:

 • v základních životních dovednostech,
 • nezvládají život v přirozeném prostředí,
 • nezvládají životní situace,
 • jejich dosavadní životní způsoby z důvodu duševního onemocnění vedou ke konfliktu se společností,
 • jsou ohroženi v důsledku špatného zdravotního stavu a nejsou schopni si sami zajistit zdravotní péči,
 • mají sníženou schopnost nebo dovednost uplatňovat svá práva a jejich rodina péči o ně nezvládá nebo o ně nemůže pečovat sama.

Komu není sociální služba určena

 • Osoby mladší 18 let,
 • osoby s mentálním postižením, u nichž není dominantní duševní onemocnění,
 • osoby, které vyžadují lůžkovou péči ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které nepotřebují pravidelnou pomoc.

Cíl Domova se zvláštním režimem Libníč

Pomocí sociální služby, zajistit aby docházelo u klientů k zachování, případně dalšímu rozvoji získaných sociálních a společenských návyků a dovedností, navázat na přirozený způsob života, a k udržení sociálních vazeb s jejich blízkými.

Domov se zvláštním režimem zajišťuje základní činnosti  dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

Základní činnosti:

 1. a) poskytnutí ubytování,
 2. b) poskytnutí stravy,
 3. c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 4. d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 5. e) zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím,
 6. f) sociálně terapeutické činnosti,
 7. g) aktivizační činnosti,
 8. h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“, vyjádření lékaře, a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, která zájemci nabídne prohlídku prostředí, kde se služba poskytuje. Po domluvě proběhne jednání se zájemcem o službu v domácím prostředí. Sociální pracovnice během jednání zájemci o službu poskytne veškeré informace spojené s poskytováním sociální služby.  Se zájemcem o službu je  následně uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována dle vývoje jeho potřeb.

Oblasti péče

Lékařská péče

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie zajišťuje péči zdravotní – lékařskou a ošetřovatelskou 113 klientům Domova Libníč. Zdravotní péče je poskytována dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zdravotní služby jsou klientům poskytovány na základě svobodného informovaného souhlasu. Svobodný informovaný souhlas je písemný, na předepsaném formuláři a aktualizovaný jednou ročně.

Lékařská péče je poskytována smluvními lékaři zdravotních pojišťoven. Externím psychiatrem MUDr. Lukášem Krejčů každé úterý odpoledne a návštěvou praktického lékaře MUDr. Ivo Petráška každé pondělí odpoledne. Klienti však mají možnost svobodné volby praktického lékaře, odborného lékaře psychiatra a ostatních odborných lékařů.

Zdravotně ošetřovatelská péče

Tuto péči vykonávají po celých 24 hodin všeobecné sestry nebo praktické sestry. Jde například o přípravu a podávání léků per os (ústy), intramuskulárně (injekčně do svalu), subkutánně (pod kůži), péče o rány, péče o permanentní katetry, polohování, péče o kůži a případné dekubity, sledování vitálních funkcí a fyzického a psychického stavu klienta, vedení jeho ošetřovatelské dokumentace, spolupráce s lékaři, asistence u vizit a podobně.

Zdravotní služby jsou poskytovány na základě zák. 372/2011 Sb., „O zdravotních službách a jejich poskytování“. Zdravotně sociální úsek poskytující jak ošetřovatelskou, tak i přímo obslužnou péči o klienta, se řídí ve všech oblastech platnými provozními řády, vnitřními směrnicemi, předpisy domova a náplněmi práce dle pracovního zařazení.

Zaměstnanci respektují soukromí a důstojnost klientů. Veškeré osobní údaje a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným pracovníkům, zpracování údajů odpovídá platným obecně závazným normám a dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Přímá obslužná péče

Přímá obslužná péče, která je poskytována po celých 24 hodin, je především v náplni práce pracovníků v sociálních službách. Podílejí se na ní i všeobecné a praktické sestry. Jde o podávání jídla, pomoc s hygienou, s prádlem, volbu vhodného oblečení, udržování pořádku a čistoty v pokojích.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet s žádostí o řešení případných problémů. Tento pracovník hájí zájmy klienta a v případě potřeby obstarává i nutné nákupy v krajském městě. Všímá si zájmů, potřeb a přání klienta, komunikuje s opatrovníkem klienta a jeho blízkými. Je poradcem klienta a hájí jeho zájmy. Odpovídá za vytvoření, realizaci, hodnocení a přehodnocování individuálního plánu a povzbuzuje a motivuje klienta k maximální spoluúčasti na jeho utváření. Případné stížnosti kleinta předává na odpovědná místa.

Aktivizace

Klientům nabízíme v zájmu udržení jejich psychické a fyzické kondice seberealizaci v našich aktivizačních dílnách.

Ubytování

Našim klientům nabízíme ubytování v převážně dvoulůžkových pokojích. Krom pokojů na oddělení 3A, mají všechny vlastní sociální zázemí. V pokojích je základní vybavení. Klienti mají možnost zařídit si je vlastní televizí či rádiem, popřípadě dalšími věcmi, které jim připomínají domov.

2. oddělení

Klienti jsou ubytováni ve třech jednolůžkových, osmi dvoulůžkových a dvou trojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím.

3. oddělení

Klienti jsou ubytování v jednom trojlůžkovém, ve dvou jednolůžkových a čtrnácti dvoulůžkových pokojích. Oddělení je členěno na 3A a 3B. Část 3B je určena pro mobilní a samostatné klienty. Zde je každý pokoj vybaven vlastním sociálním zařízením. K dispozici je i klubovna a kuchyňka. Klienti ubytovaní v části A mohou využít 3 sociální zařízení (sprcha, umyvadlo, WC), 1 samostatné WC a jednu samostatnou koupelnu s vanou a sprchou.

4. oddělení

Klienti jsou ubytováni v pěti jednolůžkových, osmi dvoulůžkových a dvou trojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Součástí oddělení je klubovna a tělocvična. Klienti mohou využít kuchyněk na 2. a 3. patře.

5. oddělení

Klienti jsou ubytováni ve dvou jednolůžkových a dvanácti dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Součástí oddělení je vlastní jídelna.

 

Stravování

Stravování klientů i zaměstnanců je zajišťováno vlastní kuchyní. Strava je připravována ve formě 3 hlavních jídel: snídaně a dopolední svačina, oběd a odpolední svačina, večeře včetně pitného režimu. Některé dny je možnost volby ze dvou hlavních jídel. Jídelníček je sestavován ve spolupráci s nutriční terapeutkou dle zásad zdravé výživy a zároveň jsou respektována přání strávníků. V závislosti na zdravotním stavu klientů jsou připravovány diety (racionální dieta, dieta s omezením tuku – žlučníková, diabetická, bezlepková dieta).

Do stravy je zahrnut i pitný režim. Nabízíme i různé formy dietního stravování. Klienti mohou stravu konzumovat nejen v hlavní jídelně, případně jídelnách každého oddělení, ale i u sebe na pokoji. Strava je hrazena dle sazebníku.

Fakultativní služby

Domov se zvláštním režimem poskytuje nad rámec základních činnosti i fakultativní činnosti, které si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností.

Fakultativní činnosti:

 1. Doprava automobilem poskytovatele soc. služeb na požádání klienta.
 2. Ostatní (blíže nespecifikované služby).

Terapeutické a aktivizační činnosti

Naši klienti mají možnost seberealizace v terapeutických  dílnách pod vedením kvalifikovaných pracovníků aktivizačního úseku Terapeutického úseku nebo pracovníků Sociálně terapeutických dílen. Klientům je k dispozici park a zahrada, tělocvična, sportovní hřiště, společenská místnost s půjčovnou knih, místnost s internetem a volně dostupným telefonem, který mohou využívat. Nabízíme jim docházení do Ateliéru ručních prací, ateliéru suchých vazeb, výtvarného ateliéru, ateliéru pedigu, keramické a truhlářské dílny. Dílny jsou v provozu v dopoledních i odpoledních hodinách a v zásadě všechny jsou dostupné i pro vozíčkáře. Dílenské činnosti jsou zaměřeny na nácvik a upevňování jeho motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Jejich cílem je aktivizace klienta a posilování jeho smyslového aparátu. Ve výtvarném ateliéru jsou kreativní terapeutické činnosti orientovány na konfrontaci výtvarně realizovaných představ s realitou, potažmo na posílení či udržení klientovy orientace v prostoru a času.

Pracovníci terapeutického úseku provádějí i aktivity zaměřené na cvičení paměti, jemné a hrubé motoriky, na ovlivňování zdravotního stavu, na rozvoj tvořivosti a vnímání reality. Respektují při tom fyzické i psychické schopnosti klientů. Pracují s nimi jak individuálně, kdy za nimi docházejí na jednotlivá oddělení, tak i ve skupině. Poskytují jim pohybovou aktivizaci a trénování paměti.

Kromě výše uvedených pravidelných činností naši pracovníci zajišťují pro klienty jednodenní aktivizační výlety, návštěvy výstav, koncertů a divadel. Přímo v Domově Libníč jsou pořádány oslavy narozenin, diskotéky, posezení s písničkou a koncerty. V rámci sportovních a pohybových aktivit organizujeme sportovní soutěže. Naši klienti se zúčastňují sportovních přeborů mezi handicapovanými sportovci. Pro udržení kontaktu s přirozeným prostředím organizujeme pobyty a aktivity mimo Domov Libníč. Jsou to rekondiční akce na kolech, vycházky a pěší turistika. Využíváme také vlastní rekondiční zařízení „Mrhal“ na vícedenní pobyty.