Krátký úvod o nás

Název registrované služby: Domov se zvláštním režimem
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Kapacita: 113 lůžek
Místo poskytování: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Libníč 17, 373 71 Rudolfov
Vedoucí: Bc. Lenka Šulcová

Domov se zvláštním režimem poskytuje služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním zejména se schizofrenií.

Cíle poskytované služby

Cíle služby spočívají v podpoře klienta v následujících oblastech:

 • péče o vlastní osobu samostatně nebo s naší pomocí,
 • rozhodování se a prosazování vlastní vůle a přání samostatně nebo s naší pomocí a podporou,
 • obhajování svých práv a individuálních svobod sám nebo s naší podporou,
 • vyrovnání se se svým onemocněním a dodržování léčebného režimu samostatně nebo s naší podporou,
 • udržování stávajících sociálních vztahů a navazování nových přátelství a kontaktů se svým okolím sám nebo s naší pomocí.

Okruh osob, kterým není Domov Libníč určen nebo nemůže služby poskytnout:

 • osobám, kterým je méně než 18 let,
 • osobám s mentálním postižením,
 • osobám s Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí,
 • osobám s alkoholovou a drogovou závislostí v akutním stadiu,
 • osobám, které trpí akutní infekční (TBC, žloutenka apod.), parazitární a pohlavní nemocí,
 • osobám s agresivními sklony, nebo osobám, které odmítají respektovat základní pravidla, kterými se služba řídí.

Cílová skupina služby

Cílovou skupinou služby jsou osoby s duševním chronickým onemocněním (především osoby se schizofrenním onemocněním nebo poruchami s bludy) či kombinovaným postižením.

Poslání služby

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat specifickou pomoc a podporu těm lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (zejména z důvodu schizofrenního onemocnění nebo poruch s bludy) a to s důrazem na respektování jejich práv a individuálních potřeb.

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie je příspěvkovou organizací zřizovanou Jihočeským krajem. Domov Libníč je její součástí a v Registru poskytovatelů sociálních služeb je zařazen jako Domov se zvláštním režimem. Posláním této služby je poskytovat specifickou pomoc a podporu především těm lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu schizofrenního onemocnění nebo poruch s bludy,a to s důrazem na respektování jejich práv a individuálních potřeb.

Prostřednictvím sociálních, zdravotních, psychologických a terapeutických činností se snažíme zachovávat či posilovat soběstačnost, společenské návyky a dovednosti uživatelů služby. Usilujeme o zajištění jejich důstojného života a vytváříme podmínky pro začlenění uživatelů do společnosti a podmínky k ochraně základních lidských práv a oprávněných zájmů.

Filozofií přístupu ke klientům Domova se zvláštním režimem je poskytovat péči individuálně s přihlédnutím k možnostem a aktuálnímu psychickému a somatickému stavu klienta. Bez ošetřovatelské a přímé obslužné péče se neobejdou imobilní klienti. Naše úsilí směřuje k posilování jejich vlastních schopností, k rozvoji či alespoň k udržení jejich soběstačnosti a utužování společenských návyků. Snažíme se vytvářet podmínky k tomu, aby naši klienti mohli vést aktivní a důstojný způsob života pokud možno co nejdéle.

Popis činností dle zákona. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro samostatné provedení osobní hygieny
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Oblasti péče

Lékařská péče

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie zajišťuje péči zdravotní – lékařskou a ošetřovatelskou 113 klientům Domova Libníč. Zdravotní péče je poskytována dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Zdravotní služby jsou klientům poskytovány na základě svobodného informovaného souhlasu. Svobodný informovaný souhlas je písemný, na předepsaném formuláři a aktualizovaný jednou ročně.

Lékařská péče je poskytována smluvními lékaři zdravotních pojišťoven. Externím psychiatrem MUDr. Lukášem Krejčů každé úterý odpoledne a návštěvou praktického lékaře MUDr. Dušana Kahouna v Rudolfově každé úterý dopoledne. Klienti však mají možnost svobodné volby praktického lékaře, odborného lékaře psychiatra a ostatních odborných lékařů.

Zdravotně ošetřovatelská péče

Tuto péči vykonávají po celých 24 hodin zdravotní sestry s registrací a zdravotní asistentky. Jde například o přípravu a podávání léků per os (ústy), intramuskulárně (injekčně do svalu), subkutánně (pod kůži), péče o rány, péče o permanentní katetry, polohování, péče o kůži a případné dekubity, sledování vitálních funkcí a fyzického a psychického stavu klienta, vedení jeho ošetřovatelské dokumentace, spolupráce s lékaři, asistence u vizit a podobně.

Zdravotní služby jsou poskytovány na základě zák. 372/2011 Sb., „O zdravotních službách a jejich poskytování“. Zdravotně sociální úsek poskytující jak ošetřovatelskou, tak i přímo obslužnou péči o klienta, se řídí ve všech oblastech platnými provozními řády, vnitřními směrnicemi, předpisy domova a náplněmi práce dle pracovního zařazení.

Zaměstnanci respektují soukromí a důstojnost klientů. Veškeré osobní údaje a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným pracovníkům, zpracování údajů odpovídá platným obecně závazným normám a dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Přímá obslužná péče

Přímá obslužná péče, která je poskytována po celých 24 hodin, je především v náplni práce pracovníků v sociálních službách. Podílejí se na ní i zdravotní sestry a zdravotní asistentky. Jde o podávání jídla, pomoc s hygienou, s prádlem, volbu vhodného oblečení, úklid skříní a nočních stolků, udržování pořádku a čistoty v pokojích.

Každý klient má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet s žádostí o řešení případných problémů. Tento pracovník hájí zájmy klienta a v případě potřeby obstarává i nutné nákupy v krajském městě. Všímá si zájmů, potřeb a přání klienta, komunikuje s opatrovníkem klienta a jeho blízkými. Je poradcem klienta a hájí jeho zájmy. Odpovídá za vytvoření, realizaci, hodnocení a přehodnocování individuálního plánu a povzbuzuje a motivuje klienta k maximální spoluúčasti na jeho utváření. Případné stížnosti kleinta předává na odpovědná místa.

Ošetřovatelská rehabilitační péče

Ošetřovatelská rehabilitační péče je nedílnou součástí komplexní ošetřovatelské péče garantované naším Domovem Libníč ze zák. č. 108/2006 Sb., o soc. službách a zvláštními smlouvami se zdravotními pojišťovnami. Jejím cílem je dosáhnout maximální možné soběstačnosti a tím co nejvyšší kvality života, udržet chodící i ležící klienty v nejlepší možné fyzické kondici. Rehabilitační péči poskytujeme ve všech formách směřujících k obnovení nebo zlepšení ztracených funkcí, k udržení dosavadních funkcí nebo ke zpomalení progrese. Cvičením dochází k příznivému ovlivnění kloubů, svalů, dýchání, mimiky a následně psychiky. Proto je nutné podporovat jakoukoli pozitivně motivovanou pohybovou aktivitu, procházky, sport. Vhodně zvolené cviky mohou pomoci překonat svalovou ztuhlost, bolesti, zmenšení rozsahu pohybu, nestabilitu a poruchy chůze.

Rehabilitační péče odpovídá věku a zdravotnímu stavu klienta Domova Libníč. Je zajištěna interními fyzioterapeutkami v rozsahu 5 dnů v týdnu. Cílem je udržení dobrého tělesného stavu. Náplní je kondiční cvičení, cvičení s overbalem (nafukovací míč), cvičení s protistresovými míčky, léčebný tělocvik (rotoped, žebřiny). Individuální cvičení a ultrazvuk dle ordinace praktického lékaře. Cvičení probíhá buď na lůžku s dopomocí a nebo v tělocvičně. Je možné individuálně zprostředkovat nebo nasmlouvat např.: kalhoty na lymfodrenáž, vířivou koupel a masáže, pedikúru apod.

Psychologická péče

Klienti mohou využívat služeb interního psychologa, Mgr. Valentýny Hubal. Psychologická péče spočívá v poskytování konzultací týkajících se osobních problémů klienta. Individuální kontakty jsou často krizovými intervencemi reagujícími na jeho momentální stav, na frustrace způsobené různými faktory, ať už to jsou zhoršené vztahy s rodinou či jinými blízkými osobami, ztráty blízké osoby a podobně. Psychologická intervence se zaměřuje na řešení aktuálních problémů klienta a zvyšování jeho kompetencí je řešit samostatně, případně s potřebnou dávkou podpory. Psycholožka intervenuje při překonávání úzkostných a depresivních stavů. Při kompenzaci akutních psychotických stavů anebo při dekompenzaci klientů spolupracuje s psychiatrem. S klienty pracuje i ve skupinách. Skupinová práce s klienty zařízení svou koncepcí zahrnuje zvládání kognitivních poruch, narušených sociálních funkci a schopností řešit problémy.

Psycholog se podílí na rozhodování o společném bydlení, poskytuje podporu při vytváření individuálního plánu vycházejících z potřeb a požadavků klienta s přihlédnutím k možnostem zařízení. Konzultuje s rodinnými příslušníky, opatrovníky a spolupracuje s klíčovými pracovníky. Nabízí pomoc těm klientům, kteří se adaptují na nové prostředí v Domově Libníč.

Aktivizace

Klientům nabízíme v zájmu udržení jejich psychické a fyzické kondice seberealizaci v našich sociálně terapeutických dílnách.

Ubytování

Našim klientům nabízíme ubytování v převážně dvoulůžkových pokojích. Krom pokojů na oddělení 3A, mají všechny vlastní sociální zázemí. V pokojích je základní vybavení. Klienti mají možnost zařídit si je vlastní televizí či rádiem, popřípadě dalšími věcmi, které jim připomínají domov.

Sazebník za ubytování

2. oddělení

Staniční sestrou 2. oddělení je Bc. Eva Primová. Klienti jsou ubytováni ve třech jednolůžkových, osmi dvoulůžkových a dvou trojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím.

3. oddělení

Staniční sestrou 3. oddělení je Vendula Lexová, DiS. Klienti jsou ubytování v jednom trojlůžkovém, ve dvou jednolůžkových a čtrnácti dvoulůžkových pokojích. Oddělení je členěno na 3A a 3B. Část 3B je určena pro mobilní a samostatné klienty. Zde je každý pokoj vybaven vlastním sociálním zařízením. K dispozici je i klubovna a kuchyňka. Klienti ubytovaní v části A mohou využít 3 sociální zařízení (sprcha, umyvadlo, WC), 1 samostatné WC a jednu samostatnou koupelnu s vanou a sprchou.

4. oddělení

Staniční sestrou 4. oddělení je Bc. Eva Primová. Klienti jsou ubytováni v pěti jednolůžkových, osmi dvoulůžkových a dvou trojlůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Součástí oddělení je klubovna a tělocvična. Klienti mohou využít kuchyněk na 2. a 3. patře.

5. oddělení

Staniční sestrou 5. oddělení je Vendula Lexová, DiS. Klienti jsou ubytováni ve dvou jednolůžkových a dvanácti dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zázemím. Součástí oddělení je vlastní jídelna.

 

Stravování

V Domově Libníč si vaříme sami celoročně, 5 krát denně. Jde o 3 jídla hlavní a 2 vedlejší. Strava odpovídá zásadám racionální výživy a jsme schopni ji podávat i mixovanou. Do stravy je zahrnut i pitný režim. Nabízíme i různé formy dietního stravování. Klienti mohou stravu konzumovat nejen v hlavní jídelně, případně jídelnách každého oddělení, ale i u sebe na pokoji. Strava je hrazena dle sazebníku.

Sazebník za stravování

Informace pro přihlášení stravy

Fakultní služby

Služby, které jdou nad rámec běžně poskytované přímé obslužné a ošetřovatelské péče, spadají do fakultativních činností, které si klient hradí.

Sazebník fakultních služeb

Terapeutické a aktivizační činnosti

Naši klienti mají možnost seberealizace v terapeutických dílnách pod vedením kvalifikovaných pracovníků Terapeutického úseku nebo pracovníků Sociálně terapeutických dílen. Klientům je k dispozici park a zahrada, tělocvična, sportovní hřiště, společenská místnost s půjčovnou knih, místnost s internetem a volně dostupným telefonem, který mohou využívat. Nabízíme jim docházení do Ateliéru ručních prací, ateliéru suchých vazeb, výtvarného ateliéru, ateliéru pedigu, keramické a truhlářské dílny. Dílny jsou v provozu v dopoledních i odpoledních hodinách a v zásadě všechny jsou dostupné i pro vozíčkáře. Dílenské činnosti jsou zaměřeny na nácvik a upevňování jeho motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Jejich cílem je aktivizace klienta a posilování jeho smyslového aparátu. Ve výtvarném ateliéru jsou kreativní terapeutické činnosti orientovány na konfrontaci výtvarně realizovaných představ s realitou, potažmo na posílení či udržení klientovy orientace v prostoru a času.

Pracovníci terapeutického úseku provádějí i aktivity zaměřené na cvičení paměti, jemné a hrubé motoriky, na ovlivňování zdravotního stavu, na rozvoj tvořivosti a vnímání reality. Respektují při tom fyzické i psychické schopnosti klientů. Pracují s nimi jak individuálně, kdy za nimi docházejí na jednotlivá oddělení, tak i ve skupině. Poskytují jim pohybovou aktivizaci a trénování paměti.

Kromě výše uvedených pravidelných činností naši pracovníci zajišťují pro klienty jednodenní aktivizační výlety, návštěvy výstav, koncertů a divadel. Přímo v Domově Libníč jsou pořádány oslavy narozenin, diskotéky, posezení s písničkou a koncerty. V rámci sportovních a pohybových aktivit organizujeme sportovní soutěže. Naši klienti se zúčastňují sportovních přeborů mezi handicapovanými sportovci. Pro udržení kontaktu s přirozeným prostředím organizujeme pobyty a aktivity mimo Domov Libníč. Jsou to rekondiční akce na kolech, vycházky a pěší turistika. Využíváme také vlastní rekondiční zařízení „Mrhal“ na vícedenní pobyty.