Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním celoroční sociální služby je, aby při poskytování specifické podpory a pomoci klientům se sníženou soběstačností z důvodů chronického duševního onemocnění, kteří jsou závislí na pravidelné pomoci druhé osoby, bylo vytvořeno bezpečné, klidné a empatické prostředí, při kterém budou zohledněny potřeby a jedinečnost klienta, jež povedou k naplnění jeho důstojného života. Domov se zvláštním režimem zajišťuje pomoc, která nemůže být již zajištěna jejich blízkými v domácím prostředí ani terénní službou.

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby od 18 let, které pobývají především na území Jihočeského kraje. Sociální službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, případně kombinovaného zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Komu není sociální služba v domově se zvláštním režimem poskytována:

  • osobám s demencí, pro které nedokážeme zajistit potřebnou péči a režimová opatření,
  • osobám s mentálním postižením, bez chronického duševního onemocnění,
  • osobám se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách.

V současné době nemůže poskytovatel poskytnout řádnou, bezpečnou a kvalitní sociální službu osobám, které nehovoří českým jazykem.

Cíle domova se zvláštním režimem v Libníči

  1. Vytvoření podmínek pro důstojný život v bezpečném prostředí.
  2. Pomoc a podpora zachování samostatnosti při zvládání běžných denních činností.
  3. Upevňování mezilidských vztahů a zachování rodinných a společenských vazeb.

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“, Vyjádření lékaře, a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje a osobní setkání v přirozeném prostředí zájemce o sociální službu. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytování sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

 

PDF dokument Žádost o službu

doc dokument Žádost o službu (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře

doc dokument Vyjádření lékaře (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vzor smlouvy

 

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu vám poskytnou sociální pracovnice:

Bc. Karolína Wolmuth, e-mail: socialnidzr@domovlibnic.cz, tel. 734 314 497

Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D., e-mail: socialnidzr@domovlibnic.cz, tel: 725 514 447.

Domov se zvláštním režimem

Název registrované služby: Domov se zvláštním režimem
Kapacita: 112 lůžek
Forma služby: pobytová služba

Místo poskytování: Libníč 17, 373 71 Libníč

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Vedoucí služby
Mgr. Lenka Hebíková Kubátová
Email: reditel@domovlibnic.cz
Mobil: 734 232 228

Pověřená vedení úseku sociální péče  
Mgr. Magdalena Drábová, Ph.D.
Email: socialnidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 725 514 447

Vedoucí sestra II. a IV. oddělení 
Bc. Lenka Šulcová
Email: sulcova@domovlibnic.cz
Mobil: 606 650 609

Vedoucí sestra III. a V. oddělení
Bc. Petra Giertlová
Email: giertlova@domovlibnic.cz
Mobil: 702 229 679

Sociální pracovnice 
Mgr. Magdalena Drábová Ph.D.
Email: socialnidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 725 514 447

Sociální pracovnice 
Bc. Karolína Wolmuth
Email: socialnidzr@domovlibnic.cz
Mobil: 734 314 497

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz

Základní činnosti

Domov se zvláštním režimem zajišťuje základní činnosti  dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

Základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

PDF dokument Sazebník platný od 1.9.2022

PDF dokument Standard kvality sociálních služeb č. 7

Oblast péče

Ošetřovatelskou péči zajišťují klientům po celých 24 hodin všeobecné a praktické sestry a pracovníci v sociálních službách. Veškerá ošetřovatelská péče je poskytována na základě indikace lékaře.

Do domova týdně dochází registrující praktický lékař, odborní lékaři – psychiatr a kožní lékařka. Další odborná péče je zajišťována transportem klientů do specializovaných ambulancí.

Způsob poskytování služby je postaven na individuálním plánování průběhu sociální služby.

Všichni pracovníci přímé obslužné péče, dle individuálního plánu zajišťují klientům pomoc při poskytování hygienické péče, úkonů běžné péče o osobu či zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a jiné.

Každý z klientů domova má svého klíčového pracovníka, na kterého se může obracet při řešení běžných denních situací, jako jsou drobné i větší nákupy, pomoc při hospodaření s finančními prostředky apod. Klíčový pracovník by měl být pro klienta důvěrníkem, na kterého se může obrátit pro potřebnou podporu, pomoc nebo radu. Odpovídá za vytvoření, realizaci, hodnocení a přehodnocování individuálního plánu a povzbuzuje a motivuje klienta k maximální spoluúčasti na jeho utváření.

Zaměstnanci respektují soukromí a důstojnost klientů. Veškeré osobní údaje a data klientů jsou přístupné pouze pověřeným pracovníkům, zpracování údajů odpovídá platným obecně závazným normám a dodržování povinné mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Ubytování

Klientům poskytujeme ubytování v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích.

V pokojích je základní vybavení (lůžko, noční stolek, skříň,  posezení). Klienti mají možnost si pokoje dovybavit  vlastní televizí či rádiem, obrázky, případně dalším drobnějším nábytkem.

Klienti se stravují na pokojích nebo v jídelnách, která jsou součástí oddělení.

 

II. oddělení

 

III. oddělení

III A. oddělení

III B. oddělení

 

IV. oddělení

 

V. oddělení

 

Stravování

Stravování klientů i zaměstnanců je zajišťováno vlastní kuchyní. Strava je připravována ve formě 3 hlavních jídel: snídaně a dopolední svačina, oběd a odpolední svačina, večeře včetně pitného režimu. Některé dny je možnost volby ze dvou hlavních jídel. Jídelníček je sestavován ve spolupráci s nutriční terapeutkou dle zásad zdravé výživy a zároveň jsou respektována přání strávníků. V závislosti na zdravotním stavu klientů jsou připravovány diety (racionální dieta, dieta s omezením tuku – žlučníková, diabetická, bezlepková dieta).

Do stravy je zahrnut i pitný režim. Nabízíme i různé formy dietního stravování. Klienti mohou stravu konzumovat nejen v hlavní jídelně, případně jídelnách každého oddělení, ale i u sebe na pokoji. Strava je hrazena dle sazebníku.

Terapeutické a aktivizační činnosti

Klienti mají možnost seberealizace v aktivizačních dílnách. Cílem je posilovat, upevňovat a rozvíjet jejich smyslové a kognitivní funkce, podporovat tvořivost a představivost. Od pondělí do pátku mohou klienti v dopoledních i odpoledních hodinách docházet do ateliéru ručních prací a výtvarného ateliéru, cvičit v tělocvičně i venku. Mohou trávit čas činnostmi na zahradě i pěstováním květin, případně v přilehlém lesoparku.

Zaměstnanci aktivizace vytváří pro klienty domova pestrý program také v rámci zájmových činností jako je sport, tanec, hudební či divadelní produkce. Plánují a realizují aktivizaci i mimo domov a to formou  exkurzí a návštěv zajímavých míst v rámci okolí a celého Jihočeského kraje.

 

Cvičná kavárna, knihovna

Klienti domova mohou trávit odpoledne v nekuřácké cvičné kavárně.