Denní stacionář

Název zařízení: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie
Název služby: Denní stacionář
Reg. číslo: 5892031
Forma služby: ambulantní služba
Kapacita: 28 uživatelů
Provozní doba: 7.00 – 16.00 hod.
Provoz stacionáře je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.
Místo poskytování: Pražská tř. 489/88, 370 04 České Budějovice
Zřizovatel: příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem
Kontakt: Mgr. Iva Pilná, vedoucí denního stacionáře
Mobil: 734 314 497
Email: pilna@domovlibnic.cz
Zaměstnanci denního stacionáře – mobil: 724 979 230

Seznámení se službou

Poslání
Posláním denního stacionáře je poskytovat lidem s mentálním a kombinovaným postižením pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost.


Denní stacionář je otevřen od pondělí do pátku, denně od 6:00 do 17:00 hod. Denní stacionář je členěn do 4 denních místností, společenskou místnost s krbem, společné soc. zázemí a čajovou kuchyňkou, výtvarnou a keramickou dílnu, tělocvičnu. Klienti mohou smluvně využít celodenní stravy. Na jednotlivých denních místnostech jsou zajištěny základní činnosti v rozsahu úkonů stanovených vyhláškou. Součástí nabízených činností je rovněž možnost absolvovat návštěvy kulturních, společenských a sportovních akcí, které jsou pořádány mimo Centra sociálních služeb Empatie, dále klienti mají možnost účastnit se jednodenních akcí s různorodou tématikou a vícedenních tuzemských rehabilitačních pobytů. Klienti mají možnost využití rehabilitační péče formou fakultativních služeb.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb jsou

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělání nebo pracovního uplatnění

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti: sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo k udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Činnosti, které klienti pravidelně využívají

Nabízíme tyto aktivizační činnosti:

Kurz základního vzdělání, trénování paměti, náboženství, kroužek veselých událostí, konverzace v anglickém jazyce, kroužek vaření, hipoterapie, divadelní soubor divadla CHAD, rehabilitace, léčebně tělesná výchova – skupinové cvičení, pracovní činnosti – na zahradě, v dílně,terapeutické dílny v Libníči, výtvarné ateliéry – Bazilika, výtvarné ateliéry – Dům umění, sportovní klub speciálních olympiád, výtvarná a keramická dílna, hudební kroužek, stolní tenis , dílna ručních prací, výroba šperků, savování triček, práce na počítači, výlety – Č. Budějovice a okolní města, kulturní a společenské aktivity: Solná jeskyně, Planetárium, divadla, galerie, muzea, kina, výstavy. Nabízíme spolupráci se studenty, dobrovolníky a odbornými pracovníky.

Standardy kvality sociálních služeb

Standard č. 1

Poslání:
Denní stacionář nabízí dětem a dospělým občanům s mentálním postižením a kombinovanými vadami pomoc a podporu směřující k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů s cílem posílit jejich samostatnost.

 • nabízíme denní aktivity vedoucí ke zlepšení a zachování schopností a dovedností
 • nabízíme kontakty s vrstevníky k získání kamarádství a přátelství
 • nabízíme denní stravování
 • zprostředkujeme vám zajímavé činnosti: kulturní a společenské vyžití dle vašich zájmů (cestování hromadnými prostředky, nakupování, návštěvy kavárny, divadla, výtvarných dílen mimo naše zařízení)
 • pomůžeme vám při uplatňování vašich práv
 • budeme k vám individuálně přistupovat s přihlédnutím k vašim přáním a našim možnostem
 • nabízíme činnosti dle vlastního výběru: využívaných hodin, dnů a výběru stravy
 • zprostředkujeme kontakt s odborníky
Cílová skupina:

Denní stacionář poskytuje sociální služby dětem od 6 let, mládeži a dospělým osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Naše služby neposkytujeme:

 • lidem s duševním onemocněním
 • lidem, jejichž situace vyžaduje permanentní pomoc jiné fyzické osoby
 • lidem, neslučitelným s schodem zařízení denního stacionáře (nejsou schopni kolektivního soužití)
 • lidem s pravidelnou ošetřovatelskou a zdravotní péči, lidé upoutáni na lůžko
Cíle služby:
 • zavedení AAK, VOKS a její praktikování při každodenních činnostech
 • pravidelné setkávání rodičů, opatrovníků a klientů
 • získání nových dobrovolníků pro individuální činnost
 • uplatňování pracovních návyků a upevňování dovedností klientů
Cíle rozvojové:
 • Rozšíření týmu zaměstnanců o asistenty a kvalifikované odborníky
 • Zkulturnění prostředí a vybavení denních místností

Žádost pro zájemce o službu

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu vám poskytne Mgr. Jana Prachařová, sociální pracovnice, email pracharova@domovlibnic.cz, tel. 724 979 228.