Chráněné bydlení

Název registrované služby: Chráněné bydlení
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Kapacita: 24 lůžek

Forma služby: pobytová služba

Místo poskytování: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie / Pražská tř. 489/88 / 370 04 České Budějovice a v Kněžských Dvorech / Tyršův sad 403/9 / 370 10 České Budějovice

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Kontakt:
Mobil: 731 651 707
E-mail: chranenebydleni@domovlibnic.cz

Vedoucí: Mgr. Andrea Nováková
Mobil: 601 156 005, e-mail: vedoucichb@domovlibnic.cz

Poslání chráněného bydlení

Posláním celoroční pobytové sociální služby chráněného bydlení je poskytovat lidem s mentálním postižením zázemí tj. bydlení v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích a aktivní podporu a pomoc při osamostatňování a začleňování do běžné společnosti nácvikem běžných úkonů potřebných k vedení své domácnosti a pracovním uplatněním, přičemž jsou zohledněny jejich potřeby a jedinečnost.

Cílová skupina

Chráněné bydlení poskytuje sociální službu osobám od 18 do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Věková hranice 50 let je rozhodující u žadatele o poskytování sociální služby.

Komu není sociální služba určena

 • lidem, kteří vyžadují nepřetržitou asistenci a dohled v důsledku svého těžkého mentálního, tělesného a smyslového postižení.
 • lidem, kteří potřebují soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči,
 • lidem, kteří užívají zákonem zakázané návykové látky,
 • lidem s chronickým duševním onemocněním,
 • matkám, které pečují o své dítě – u zájemkyně, či žadatelky o sociální službu

Cíle chráněného bydlení

 1. Cílem chráněného bydlení je pomoc a podpora klientům při rozvoji jejich sociálních kompetencí vedoucích k jejich individuálnímu rozvoji.
 2. Cílem chráněného bydlení je pomoc a podpora při integraci klientů, t.j. začleňování uživatelů do každodenního života většinové společnosti.

Chráněné bydlení zajišťuje základní činnosti a fakultativní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

Základní činnosti:

 1. a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 • pomoc s přípravou stravy,
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 1. b) poskytnutí ubytování:
 • ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
 • v případě potřeby praní a drobné opravy ložního prádla a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 1. c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
 • pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
 1. d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,
 1. e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
 • podpora v oblasti partnerských vztahů,
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
 1. f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • zajištění doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující začleňování osob,
 1. g) sociálně terapeutické činnosti:
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
  a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 1. h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Chráněné bydlení poskytuje nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, které si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností.

Fakultativní činnosti:

 1. Doprava autem poskytovatele soc. služby na vyžádání klienta.
 2. Ostatní (blíže nespecifikované služby).

Kapacita pobytové sociální služby

Chráněné bydlení má kapacitu 24 lůžek. Sociální služba je poskytována na dvou pracovištích –  Pražská třída (7 lůžek) a Tyršův Sad (17 lůžek). Sociální služba je poskytována nepřetržitě.

Chráněné bydlení Kněžské Dvory

Službu poskytujeme v třípatrovém činžovním domě v běžné zástavbě městské čtvrti Kněžské Dvory. Budova má 11 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové pokoje. Společné kuchyňky pro přípravu jednoduchých jídel nebo nápojů jsou umístěny na každém patře, podobně jako koupelny a WC. V budově je k dispozici výtah, přízemí je částečně bezbariérové. V přízemí se nachází kuchyně s jídelnou sloužící pro společná setkávání klientů a skupinové vaření. V zadní části domu je vstup do zahrady, umožňující relaxaci, ale i zahradní terapii.  V zahradě se nachází přízemní budova uzpůsobená rovněž pro skupinové vaření a stolování.

Chráněné bydlení Pražská tř.

Domek se čtyřmi malometrážními byty je umístěný v areálu Centra sociálních služeb Empatie. Nacházejí se zde 3 dvoulůžkové a 1 jednolůžkový byt, přičemž se jedná o byty velikosti 2+KK. V jedné části bytu mají klienti plně vybavenou kuchyň a ve druhé jsou lůžka klientů a úložné prostory pro uložení jejich osobních věcí. Každý pokoj má také vlastní koupelnu s WC. Jeden z bytů je bezbariérový.  V okolí domku je velmi příjemné prostředí parku s bazénem a hřištěm.

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“, Vyjádření lékaře, a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje a sociální šetření v přirozeném prostředí zájemce o sociální službu. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.