Chráněné bydlení – Krátký úvod o nás

Název registrované služby: Chráněné bydlení
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Kapacita: 24 lůžek
Místo poskytování: Domov Libníč a Centrum sociáních služeb Empatie / Pražská tř. 489/88 / 370 04 České Budějovice a v Kněžských Dvorech / Tyršův sad 403/9 / 370 10 České Budějovice

Kontakt:
Mobil: 731 651 707
E-mail: chranenebydleni@domovlibnic.cz

Vedoucí: Mgr. Ivana Pilná
Mobil: 734 314 497
E-mail: pilna@domovlibnic.cz

CESTA MŮŽE BÝT CÍL aneb JAK SE STÁT PRO OSTATNÍ VLAŠTOVKOU

Jirka měl ještě v roce 2005 vše, co mívá běžně každý zdravý muž. Manželku, dítě, práci… Aby byla rodina zaopatřena co nejlépe, stavěli rodinný dům… To se mu právě stalo osudným. Nešťastnou náhodou spadl z lešení a idyla pěkné budoucnosti se poněkud zamlžila. Když se Jirka po půl roce dostal z nemocnice, kde doslova utekl hrobníkovi z lopaty, pohyboval se nejvíc na vozíku – jeho hybnost byla značně omezená. Také domluva s ním byla těžší, úraz hlavy způsobil zastřenou řeč a artikulaci. Celý příběh o Jirkovi, který se vzepřel svému osudu si můžete přečíst zde.

Chráněné bydlení – cesta k soběstačnosti

chb_letak_web

chb_letak_web2

Poslání

Posláním chráněného bydlení je poskytovat osobám s mentálním nebo kombinovaným postižením v mladším nebo produktivním věku aktivní podporu při jejich osamostatňování a začleňování do běžné společnosti.

____________________________________________________________

Cílovou skupinou Chráněného bydlení Empatie jsou lidé s mentálním postižením nebo s kombinací mentálního a tělesného postižení s předpokladem poměrně vysoké míry soběstačnosti v péči o svoji osobu. Klienty mohou být muži i ženy ve věku 18 – 50 let.

Cílem služby je klienta připravit na možnost samostatného bydlení nebo bydlení s menší mírou podpory.

Podpora, kterou zaměstnanci klientům poskytují, nemá zdravotnický ani ošetřovatelský charakter. Podpora je v rozsahu úkonů stanovených vyhláškou:

 • ubytování,
 • podpora při zajištění stravy,
 • podpora při zajištění chodu domácnosti,
 • podpora při kontaktu se společenským prostředím,
 • vzdělávací, výchovné a aktivizační činnosti,
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv.

Podpora směřuje vždy k samostatnému rozhodování a k rozvoji vlastních dovedností a schopností klienta v souladu s jeho dohodnutým individuálním plánem.

Klientům jsou průběžně nabízeny volnočasové aktivity jednorázového charakteru (rekondiční pobyty, rekreace) nebo pravidelného charakteru – zájmové a vzdělávací činnosti.

Klient si službu Chráněného bydlení sjednává smlouvou s organizací Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Úkony podpory, které by byly nad rámec této smlouvy lze sjednat formou tzv. fakultativních služeb.

Chráněné bydlení Empatie má kapacitu pro ubytování 24 uživatelů, které poskytuje na dvou pracovištích:

 • na Chráněném bydlení v Kněžských Dvorech, Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice
 • na Chráněném bydlení na Pražská tř.489/88, 370 04 České Budějovice

Chráněné bydlení Kněžské Dvory

Poskytuje ubytování pro 18 klientů v dvoupatrové budově činžovního domu v běžné zástavbě městské čtvrti. Ubytování je v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Na každém patře je společná koupelna + WC a kuchyňská linka pro přípravu jednoduchých jídel nebo nápojů. Klienti mohou využít také obývací kuchyni a zahradu – dvůr. Budova má k dispozici výtah a je částečně bezbariérová (přízemí). Klientům potřebnou podporu poskytují zaměstnanci v nepřetržitém provozu.

Chráněné bydlení Pražská tř.

Domek umístěný v areálu Centra sociálních služeb Empatie poskytuje ubytování pro 6 klientů bydlících po dvojicích ve čtyřech malometrážních bytech. Dvojici mohou tvořit i partnerské páry. Byty jsou vybaveny vlastní kuchyňkou, koupelnou a WC. Jeden z bytů je bezbariérový. Potřebná podpora je klientům poskytována přímo zaměstnanci v jednosměnném provozu, nepřímo pak formou telefonického spojení na zaměstnance v nepřetržitém provozu na druhém pracovišti v Kněžských Dvorech. Domek je zabezpečen systémem, který je pro nouzové situace napojený na Hasičský záchranný sbor České Budějovice.

Standard č. 1 – Chráněné bydlení Empatie

Poslání:

Klient si s naší podporou vytvoří své vlastní životní zázemí, ve kterém může vést plnohodnotný život podle svých schopností.

Cílová skupina Chráněného bydlení Empatie

 • lidé od 18 let věku s mentálním postižením
 • lidé s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením

Naší cílovou skupinou nejsou

 • lidé, kteří jsou nebo byli závislí na alkoholu nebo návykových látkách
 • lidé s chronickým duševním onemocněním a psychiatrickou diagnózou
 • lidé, jejichž soběstačnost je omezena (např. z důvodu věku), že potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo stálou osobní asistenci nebo stálou ošetřovatelskou péči
 • lidé, jejichž specifické chování by zásadním způsobem narušovalo soužití s ostatními uživateli
 • lidé, kteří svoji tíživou sociální nebo zdravotní situaci potřebují řešit tzv. akutním lůžkem

Cíl poskytované služby Chráněného bydlení Empatie:

snižovat nebo úplně omezit závislost klienta na pomoci druhé osoby:

a) podporou a rozvojem schopnosti klienta k samostatnému rozhodování

b) seznámením klienta s právy i povinnostmi občana a etickými pravidly ve společnosti

c) zajištěním podmínek k vytvoření vlastního životního zázemí (bezpečí, jistota) a ztotožněním se s vlastním samostatným bydlením bez původního rodinného prostředí

d) rozvíjením klientových schopností a dovedností (seberealizace)

 • zprostředkovat kontakt se společenským prostředím
 • podporovat spolupráci a udržovat vztahy s klientovými rodinnými příslušníky nebo jeho původním sociálním zázemím, pokud má tato podpora pro klientův život význam

Zásady poskytování služby Chráněného bydlení Empatie

 • individuální přístup k potřebám a k osobnosti klienta
 • spolupráce s klientem je založena na vzájemném respektu a partnerství: …já pán, ty pán…tj. autentický vztah.
 • Tolerance: uplatňování klientových práv se řídí podle obecně platného: kde začínají práva jednoho, končí práva druhého
 • Respektování práv: při naplňování klientových potřeb respektujeme jeho veškerá práva : např. právo na zachování důstojnosti, ochrana soukromí, možnosti volby, právo na osobní svobodu a svobodu pohybu, právo na přiměřené riziko, právo na práci, na vzdělání
 • Týmová práce: pracujeme týmově, rozšiřujeme a zvyšujeme své odborné znalosti, snažíme se o flexibilnost naší práce, udržujeme dobré pracovní vztahy, sdílíme společné cíle
 • Začleňování klienta do společnosti např. spoluprací s jinými institucemi, využíváním veřejných služeb…

Podmínky služby pro uplatňování vlastní vůle klienta:

Poskytovatel:

 • informuje klienta srozumitelnou formou o možnostech uplatňování vlastní vůle
 • umožňuje klientovi osobní jednání při uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby
 • umožňuje klientovi podílet se na vypracování svého individuálního plánu
 • umožňuje klientovi vyjádřit se k průběhu odebírané služby: klient má tak možnost navrhovat změny a to, prostřednictvím kteréhokoliv pracovníka zařízení nebo prostřednictvím Klientské rady
 • vytváří, využívá a plní Vnitřní pravidla organizace pro podávání stížností
 • zprostředkovává klientovi klíčového pracovníka, který je uživateli oporou při realizaci svých potřeb

Uplatňování a vytváření pravidel pro ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením:

Pravidla předcházející předsudkům z interního prostředí:

 1. prezentace klientů je vždy pozitivní – podtrhuje především, co klient zvládá
 2. uplatňování pravidla: mám – li o klientovi sdělit informaci nežádoucího charakteru (v individuálním plánu, či v hlášení služby) – sdělení je podáno tak, aby v žádném případě nemohlo klienta urazit, zranit, zesměšnit (využití kulturní úrovně jazyka)
 3. při komunikaci s klientem je oslovení na základě společné domluvy, popř. zvyku (vykání/tykání)
 4. vylučuje se nepřirozený způsob komunikace, který by odporoval klientově právu na důstojné zacházení (např. přílišná vřelost, blahosklonnost, stylizací uživatele do role dítěte, vyvolávání soucitu apod.)
 5. v případě klientovy vnější stigmatizace způsobené neadekvátním vkusem a názorem klienta (např. nevhodné oblečení) individuálním přístupem podpořit změnu klientova názoru
 6. společně využívané interiéry v zařízení nepřeplňovat takovou výzdobou, pomůckami, nábytkem apod., které přispívají k infantilizaci jejích obyvatel
 7. užití pracovního oblečení zaměstnanců na základě společné dohody v týmu – pracovní oblečení může způsobovat podvědomé určení autority zaměstnance a tedy nerovnost vztahů mezi klientem a personálem

Pravidla předcházející předsudkům z externího prostředí:

 • platí pravidla 1, 2, 3, 4, 5
 • omezit pohyb ve velkých skupinách
 • uvědomovat si, že naše chování je pro veřejnost vzorec a ukazatel chování vůči lidem se zdravotním postižením