Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala Sboru dobrovolných hasičů Libníč, kteří nám bez váhání a ihned přijeli pomoc odstranit popadané stromy po bouřce na jedné z poboček organizace. Velké díky patří i panu Martinu Holubovi a klientům Chráněného bydlení.

V Libníči 8.7.2021, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka

Spadlý strom          Odklizená cesta          Sbor dobrovolných hasičů Libníč

Vítání léta v podobě zahradní slavnosti

Ve čtvrtek 24.6.2021 uspořádali zaměstnanci Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie vítání léta pro klienty a jejich opatrovníky ze služeb Týdenního, Denního stacionáře a Chráněného bydlení. Setkání se uskutečnilo za příjemně slunného počasí v areálu Empatie. Skvělou atmosféru podtrhávala hudba, o kterou se staral DJ Matyáš Palkovič. Klienti hned zaplnili taneční prostor a zanedlouho se připojili i někteří opatrovníci a naši zaměstnanci. K občerstvení bylo k dispozici spousta lahodného pití a jídla ve formě ovoce, zeleniny, domácích moučníků a jednoduchých kanapek. Na přípravě pohoštění se podíleli naši klienti. Opatrovníci si mohli prohlédnout výstavu obrazů z tvorby klientů služby Denního stacionáře.

Uvědomujeme si, že setkání v současné době není vůbec jednoduché a pro někoho stále rozpačité vzhledem k všemožným a někdy až zmatečným opatřením. Nicméně naše organizace se snaží o vzájemné setkávání za účelem utužení dobrých vztahů mezi zaměstnanci a opatrovníky, přičemž jde v první řadě o blaho klientů.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této akce. Velké poděkování patří panu Palkovičovi, který věnoval svůj čas naší akci zcela zdarma. Další poděkování patří zaměstnancům Denního a Týdenního stacionáře, kteří se postarali o zorganizování celé akce, zaměstnancům Chráněného bydlení, kteří zajistili party stan a v neposlední řadě také paní ředitelce Bc. Evě Kysnarové za podporu celé akce.

Posezení na zahradní slavnosti          Taneční parket          Taneční parket

Taneční parket          Posezení na zahradní slavnosti          Skvělá atmosféra!

V Českých Budějovicích dne 29.6.2021, Jana Lakatošová, DiS., sociální pracovnice služby Denní a Týdenní stacionář

Informace pro návštěvy klientů služby Domov se zvláštním režimem

 • Návštěvy probíhají denně po předchozí telefonické informaci u pracovnic sociálního úseku na tel. 725 514 447 nebo 734 314 497 v pracovní dny od 8 do 14 hod. nebo o víkendu u dozorové sestry na tel. 721 954 218.
 • Doba návštěv v pracovní dny: 9.30 – 11.30 a 13.00 – 20.00 hod.
 • Doba návštěv o víkendu a svátek 13.00 – 20.00 hod.

Doba návštěvy je stanovena na max. 1 hodinu, na návštěvu klienta budou moci pouze 2 osoby v daný čas. Návštěvy probíhají ve vyhrazených prostorech.

Podmínky pro návštěvy dle nařízení s platností od 8. června:

Navštěvující osoba musí prokázat že:

 • a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • b) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • c) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování:
 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 • d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test (s sebou přinesený test, provedený pod dohledem pověřené osoby mimo areál domova) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • f) absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo
 • g) ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá potvrzením školy.

Během návštěvy používejte respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Návštěvy mimo domov

V případě, že máte zájem jít s klientem na vycházku zazvoňte na vstupní branku u kostela na zvonek recepce nebo II oddělení dle uvedeného času, vyčkejte u branky na příchod klienta (každý klient se při odchodu a příchodu zapisuje v knize na recepci)

 • návštěva nevstupuje do areálu domova a je ji možné realizovat pouze mimo areál domova
 • doba trvání pobytu klienta mimo domov není časově omezena, návrat je omezen provozní dobou recepce, tedy nejpozději do 20 hod.

Balíčky pro klienty

V případě, že máte zájem přivézt balíček, prosíme o dodržení provozní doby recepce, o předání balíčku v obalu, který je možné dezinfikovat a o označení balíčku jménem klienta.

Termíny:          pracovní dny: 07.00 – 19.00 hod.

                          víkendy a svátky: 13.00 – 19.00 hod.

V Libníči 8. 6. 2021, kolektiv sociálních pracovnic Domova se zvláštním režimem

Informace pro návštěvy klientů služby Domov se zvláštním režimem

Informace pro návštěvy klientů

 • Návštěvy probíhají denně po předchozí telefonické informaci u pracovnic sociálního úseku na tel. 725 514 447 nebo 734 314 497 v pracovní dny od 8 do 14 hod. nebo o víkendu u dozorové sestry na tel. 721 954 218.
 • Doba návštěv v pracovní dny: 9.30 – 11.30 a 13.00 – 20.00 hod.
 • Doba návštěv o víkendu a svátek 13.00 – 20.00 hod.

Doba návštěvy je stanovena na max. 30 min., na návštěvu klienta budou moci pouze 2 osoby v daný čas.

 • Podmínky návštěvy dle nařízení: osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:
 1. Absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 2. byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že                                                                                                                                                                                                                                                                                                a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 3. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Během návštěvy používejte respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Návštěvy mimo domov

V případě, že máte zájem jít s klientem na vycházku zazvoňte na vstupní branku u kostela na zvonek recepce nebo II oddělení dle uvedeného času, vyčkejte u branky na příchod klienta (každý klient se při odchodu a příchodu zapisuje v knize na recepci)

 • návštěva nevstupuje do areálu domova a je ji možné realizovat pouze mimo areál domova
 • doba trvání pobytu klienta mimo domov není časově omezena, návrat je omezen provozní dobou recepce, tedy nejpozději do 20 hod.

Balíčky pro klienty

V případě, že máte zájem přivézt balíček, prosíme o dodržení provozní doby recepce, o předání balíčku v obalu, který je možné dezinfikovat a o označení balíčku jménem klienta.

Termíny:             pracovní dny: 07.00 – 19.00 hod.

                             víkendy a svátky: 13.00 – 19.00 hod.

V Libníči 24. 5. 2021, kolektiv sociálních pracovnic Domova se zvláštním režimem

Hledíme kupředu!

Zima skončila, máme v plném proudu jaro a blíží se léto. Občas vykoukne sluníčko, pučí stromy, po prvních sněženkách a jiných brzce jarních květinách se objevily další a příroda se probudila.

Také my v Domově Libníč jsme uvítali přicházející jaro a zrekapitulovali, jak jsme prožili čas od podzimu přes dosti dlouhou zimu.

I v tomto nelehkém čase plném omezení v souvislosti s onemocněním Covid_19 jsme si našli prostor a čas na různé aktivity v menších skupinách nebo i jednotlivě. Jednalo se o hraní ping-pongu, individuální cvičení některých prvků jógy, protahování a posilování zimou ztuhlých svalů.  Nezahálely ani naše sociálně terapeutické a aktivizační dílny. Tady probíhala intenzivní výroba košíků z pedigu a výrobků keramické dílny.

V těchto dnech se již objevuje různorodější aktivizační program, vracíme se pomalu ale jistě k plné nabídce aktivit a volnočasového vyžití pro klienty. Někteří klienti začali v době uzavření domova více malovat a rozvíjet tak svůj vlastní specifický výtvarný styl. Vzniklá díla bychom rádi v dalším období prezentovali na veřejných výstavách.

Klienti šijí drobné projekty v šicí dílně, jeden z klientů se pustil i do navrhování vlastního oblečení. Další rádi docházejí do dílny ručních prací, kde se věnují vyšívání, pletení, háčkování nebo tkaní koberců a ubrusů. Klienti se zájmem o zahradnické činnosti od konce zimy pěstují sazeničky rajčat, okurek a květin, které postupně vysazují do zahrady.

Velká část klientů vítá také pravidelné návštěvy římskokatolického kněze. Pastorační služba je pro ně velmi důležitá a v době uzavření domova a izolace od okolního světa jim velmi chyběla.

Co však pro naše klienty znamenalo velkou radost a úsměvy jsou končící omezení, se kterými se museli od září loňského roku vypořádat. Nyní mohou odjíždět mimo Domov Libníč dle svého přání, stýkat se se svými blízkými a rodinami.

Přejeme našim klientům i všem obyvatelům obce Libníč, aby se stalo uplynulé období jen vzpomínkou na jednu dlouhou zimu, kterou již máme všichni za sebou. Zůstávejte zdraví a prožívejte radostné chvíle.

V Libníči 20.5.2021, Bc. Michal Jirousek, člen aktivizačního týmu Domova se zvláštním režimem

Informace pro návštěvy klientů služby Domov se zvláštním režimem

Informace pro návštěvy klientů

 • Návštěvy probíhají denně po předchozí telefonické informaci u pracovnic sociálního úseku na tel. 725 514 447 nebo 734 314 497 v pracovní dny od 8 do 14 hod. nebo o víkendu u dozorové sestry na tel. 721 954 218.
 • Doba návštěv v pracovní dny: 9.30 – 11.30 a 13.00 – 20.00 hod.
 • Doba návštěv o víkendu a svátek 13.00 – 20.00 hod.

Doba návštěvy je stanovena na max. 30 min., na návštěvu klienta budou moci pouze 2 osoby v daný čas.

 • Podmínky návštěvy dle nařízení: osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:
 1. Absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
 3. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Během návštěvy používejte respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Návštěvy mimo domov

V případě, že máte zájem jít s klientem na vycházku zazvoňte na vstupní branku u kostela na zvonek recepce nebo II oddělení dle uvedeného času, vyčkejte u branky na příchod klienta (každý klient se při odchodu a příchodu zapisuje v knize na recepci)

 • návštěva nevstupuje do areálu domova a je ji možné realizovat pouze mimo areál domova
 • doba trvání pobytu klienta mimo domov není časově omezena, návrat je omezen provozní dobou recepce, tedy nejpozději do 20 hod.

Balíčky pro klienty

V případě, že máte zájem přivézt balíček, prosíme o dodržení provozní doby recepce, o předání balíčku v obalu, který je možné dezinfikovat a o označení balíčku jménem klienta.

Termíny:             pracovní dny: 07.00 – 19.00 hod.

                             víkendy a svátky: 13.00 – 19.00 hod.

V Libníči 17. 5. 2021, kolektiv sociálních pracovnic Domova se zvláštním režimem

Důležité informace – návštěvy, vycházky, dovolené klientů Domova se zvláštním režimem

Vážení,

před nadcházejícími velikonočními svátky si Vás dovolujeme informovat o aktuálních podmínkách návštěv klientů domova a o možnosti setkání s klienty i mimo domov.

Veškeré návštěvy (i pokud půjdete s klientem mimo domov) si prosím objednejte telefonicky dopředu. Objednávky probíhají v pracovní dny v čase od 7:00 do 15:30 hod. u pracovnic sociálního úseku na tel. 725 514 447 nebo 734 314 497.  V průběhu návštěvy, prosím, dodržujte protiepidemická opatření a použijte respirátor.

Návštěvy v domově

Čas návštěvy – 30 minut. Objednává se telefonicky u sociálních pracovnic a v případě víkendu u dozorové sestry 721 954 218.

Termíny návštěv:  

 • Pracovní dny
  9:30 – 11:30                 13:00 – 18:00
 • Neděle 4. 4. 2021       13:00 – 18:00
 • Neděle od 11. 4. 2021
  9:30 – 11:30                  13:00 – 15:00

Opatření pro návštěvy:

Před zahájením návštěvy Vám bude změřena teplota, zapíšeme Vás do knihy návštěv, podepíšete důležité dokumenty a musíte se prokázat jedním z následujících dokumentů:

 • potvrzením o RT-PCR nebo POC testu na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin (Testy provedené u zaměstnavatele budou uznány pouze v případě, pokud jsou provedené a potvrzené zdravotníkem.) Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.
 • Potvrzením od lékaře o prodělání onemocnění covid 19, kde již není nutná karanténa a od prodělání nemoci neuplynulo více než 90 dnů.
 • Návštěvy mohou přicházet do zařízení sociálních služeb i bez prokázání potvrzení o testu, pokud předloží certifikát MZ o očkování, od kterého uplynulo více jak 14 dnů (tzn. nejdříve 2 týdny po 2. dávce očkování).

Návštěvy mimo domov

V případě, že máte zájem jít s klientem na vycházku objednejte si, prosím, návštěvu telefonicky předem. Objednávky probíhají vždy telefonicky dopředu v čase od 7:00 do 15:30 hod.  se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497 nebo u dozorové sestry 721 954 218.

Termíny:

 • Pracovní dny                  09:00 – 18:00
 • Sobota, neděle, svátky 13:00 – 18:00

Opatření pro návštěvy realizované mimo areál domova:

 • zazvoňte na vstupní branku u kostela na zvonek recepce a vyčkejte u branky na příchod klienta (každý klient se při odchodu a příchodu zapisuje v knize na recepci)
 • návštěva nevstupuje do areálu domova a je ji možné realizovat pouze mimo areál domova
 • doba trvání pobytu klienta mimo domov není časově omezena, návrat je omezen provozní dobou recepce, tedy nejpozději do 18 hod.
 • návštěvu mimo domov doporučujeme klientům, kteří jsou již naočkování, nemusí poté do karantény.

Dovolená klientů

Tuto možnost doporučujeme pro klienty, kteří jsou již 14 dní po 2. dávce očkování (neočkovaní klienti musí vždy po opuštění domova do izolace).

V případě, že máte zájem, aby klient odjel s Vámi na návštěvu domů informujte o tom, prosím, s předstihem, tak, aby bylo možné odhlásit stravu (v pracovní dny vždy nejpozději do 10 hod. dopoledne na následující den).

Balíčky pro klienty

V případě, že máte zájem přivézt balíček, prosíme o dodržení provozní doby recepce, o předání balíčku v obalu, který je možné dezinfikovat a o označení balíčku jménem klienta.

Termíny:

 • Pracovní dny          07:00 – 18:00
 • Sobota, neděle, svátky 13:00 – 18:00

Přejeme Vám příjemné velikonoční svátky a hodně zdraví a pohody.

V Libníči 31. 3. 2021, kolektiv sociálních pracovnic Domova se zvláštním režimem