Testování zaměstnanců V. oddělení

Z důvodu upozornění Krajské hygienické stanice na pozitivní COVID klientky, která je od 21.8.2020 hospitalizovaná v jiném zařízení, proběhlo ve čtvrtek 27. srpna 2020 testování zaměstnanců a klientů V. oddělení Domova se zvláštním režimem.  Celkem se odebralo 39 vzorků, z toho 27 klientů a 12 zaměstnanců. Všechny odebrané vzorky jsou negativní. Přítomní klienti se cítí dobře. Domov se zvláštním režimem zůstává do 4. září 2020 z preventivních důvodů veřejnosti a návštěvám klientů uzavřen, dále budeme reagovat na vyvíjející se epidemiologickou situaci.

Děkujeme všem za podporu.

V Libníči 28.8.2020, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka

Uzavření domova

Od 26. srpna do 4. září 2020 je domov se zvláštním režimem na adrese Libníč 17 uzavřen pro veřejnost a veškeré návštěvy klientů.

V případě kontaktu s klienty můžete využít darované tablety a spojit s oddělením

II. a III. oddělení   775 899 521

IV. oddělení         725 319 209

V. oddělení          775 899 529

nebo personálem ve směně 721 954 218

Balíčky pro klienty přijímá pouze personál po předchozí telefonické dohodě.

Děkujeme za Vaši spolupráci a pochopení.

V Libníči 26. 8. 2020, Mgr. Jana Jarošová

Poděkování za proškolení

Zelená hvězda ve spolupráci s Jihočeskou záchrannou službou uspořádali ve středu 12.8.2020 krátce po obědě pro sociální služby školení určené pro  zaměstnance na téma „Nácvik oblékání a svlékání ochranných pracovních prostředků v případě výskytu příznaků nemoci COVID-19“. Školení pod vedením záchranáře a vedoucího krizového štábu se zúčastnilo několik zaměstnanců organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie. Zaměstnanci byli zvídavý, měli plno otázek. Věřím, že proškolení bylo pro všechny strany přínosem a velmi děkuji za spolupráci Zelené hvězdě i Jihočeské záchranné službě.

Dne 24.8.2020, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka

Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků:

Žádáme návštěvy, aby dodržovaly stanovená pravidla:

• po celou dobu návštěvy nosí roušku,
• při vstupu do organizace si dezinfikují ruce,
• zapisují se na recepci,
• doplňují COVID dotazník,
• je jim změřená tělesná teplota, pokud bude teplota vyšší než 37, 0° C NEBUDE návštěva umožněna. U jednoho klienta může být POUZE JEDNA návštěva max. 2 osob po dobu 60 minut.
čas 60 minut nelze rozdělit pro větší počet osob ve dvojicích). Ve výjimečných případech může ředitelka povolit výjimku (např. podpora a doprovod návštěvníka).
• návštěvy probíhají především venku,
• Donesený balíček musí projít dezinfekcí obalu – zajistí pracovníci recepce.
• návštěvy jsou omezeny na pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hod.

Prosíme návštěvníky, aby zvážili návštěvu bezprostředně po návratu ze zahraniční dovolené nebo z regionů v ČR s vyšším výskytem nákazy COVID 19.

V Libníči 17. 8. 2020, Mgr. Jana Jarošová

Výlet do ZOO Tábor/ Větrovy

Dne 22. července 2020 jsme vyrazili do nejnovější ZOO v ČR v nedalekém Táboře.  Účastnilo se 35 klientů s doprovodem aktivizačních pracovníků. Po cestě objednaným autobusem jsme vystoupili na parkovišti a v restauraci patřící k ZOO jsme se občerstvili a posilnili před prohlídkou. Poté jsme si poslechli odborný výklad o opičkách a zhlédli jejich krmení. Podobný zážitek (výklad a krmení) jsme si užili ještě u surikat, které se klientům líbily ještě více než opičky. Během celé procházky po ZOO klienty zaujaly mimo jiné i tygři, pštros, dravci nebo medvědi v krásném velkém výběhu. Mnohý klient se zajímal o konkrétní zvíře a docházelo tedy k obdivování, diskusím, předčítání informací před jednotlivými výběhy. Celkově se jednalo o příjemnou delší procházku v prostředí, které bylo hezké jak pro klienty a ostatní návštěvníky, tak pro zvířata, která působila výslovně spokojeně.  Úspěch měla i ,,obyčejná,, divoká prasata nebo indiánské tee-pee  u  kterého jsme si dali oběd. Trochu dobrodružná byla avizovaná bezbariérovost, problémy s terénem jsme však statečně zvládli. Klienti byli celou dobu spokojení, počasí nám přálo a prohlídka nás bavila natolik, že únava přišla až na zpáteční cestě v autobuse.  Slovy jednoho z nich ,,ZOO na Hluboký je pěkná, ale tahle byla nová a zatraceně dobrá.“ Ještě dlouho budeme vzpomínat.

Bc. Michal Jirousek, v Libníči 13.8.2020

Důležité informace – nové opatření vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci vydala Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích nařízení k ochraně veřejného zdraví pro území ORP Prachatice a pro území Jihočeského kraje:

Povinné nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb (vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren).

Žádáme návštěvy, aby dodržovaly stanovená pravidla:

 • po celou dobu návštěvy nosí roušku,
 • při vstupu do organizace si dezinfikují ruce,
 • zapisují se na recepci,
 • doplňují COVID dotazník,
 • je jim změřená tělesná teplota, pokud bude teplota vyšší než 37, 0° C NEBUDE návštěva umožněna. U jednoho klienta může být POUZE JEDNA návštěva max. 2 osob po dobu 60 minut. (čas 60 minut nelze rozdělit pro větší počet osob ve dvojicích). Ve výjimečných případech může ředitelka povolit výjimku (např. podpora a doprovod návštěvníka).
 • návštěvy probíhají především venku,
 • návštěvy jsou omezeny na pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hod.

Prosíme návštěvníky, aby zvážili návštěvu bezprostředně po návratu ze zahraniční dovolené nebo z regionů v ČR s vyšším výskytem nákazy COVID 19.

Donesený balíček musí projít dezinfekcí obalu – zajistí pracovníci recepce. Ředitelka vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace nebo nerespektování pokynů a ochrany seniorů návštěvami.

Mgr. Jana Jarošová, v Libníči 28.7.2020

Důležité informace – uvolňování opatření

Návštěvy rodinných příslušníků, opatrovníků:

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 6. 2020, které je účinné od 1. 7. 2020 je doporučeno, aby návštěvy klientů pobytových sociálních služeb probíhaly mimo pokoje (výjimkou jsou klienti na 1 lůžkových pokojích, nebo ti, u kterých není možné ze zdravotních důvodů pokoj opustit) ve venkovních prostorách nebo v místech k tomu vyčleněných (v případě nepříznivého počasí). V případě 2 lůžkových pokojů je možná návštěva pouze u jedno klienta na pokoji. Lůžka musí být oddělená závěsy, paravány apod.
  Také prosíme o dodržování nošení roušek či jiné ochrany dýchacích cest během návštěvy.
 • Čas návštěv:
  • v pracovní dny – od pondělí do pátku od 7:00 do 20:00 hod.,
  • o víkendu od 13:00 do 18:00 hod.

Mgr. Jana Jarošová, 3. 7. 2020

Návštěvy klientů

Od pondělí 25.5.2020 jsou povoleny návštěvy klientů rodinnými příslušníky, opatrovníky, dobrovolníky a dalšími blízkými osobami.

Opatření pro návštěvy:

 • Vstup návštěv je pouze přes hlavní vchod od recepce v době od 13.30 do 18.00 hod., je učiněn zápis v knize návštěv. Každá navštěvující osoba je před vstupem dotazována na symptomy koronavirové nákazy a vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Bez vyplněného prohlášení není možné vpustit návštěvu do zařízení. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezené na svéprávnosti, vyplní prohlášení za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník. Při vstupu je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 • Návštěvy se po zařízení nepohybují samostatně – vždy za doprovodu zaměstnance. Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob v zařízení.
 • Návštěvy musí mít vlastní roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase (výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).
 • Pokud je to možné, klient při návštěvě používá roušku.
 • Návštěva probíhá na jídelně klientů nebo mimo organizaci na zahradě.
 • Je zajištěné dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami s výjimkou rodinných příslušníků, resp. návštěvy. Kontakt na kratší vzdálenost mezi klientem upoutaným na lůžko a návštěvou je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu. V případě dvoulůžkového pokoje je využit paravan.
 • Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
 • V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné (výjimkou jsou osoby v terminálním stádiu).

Eva Kysnarová, 20.5.2020