Poděkování

Ráda bych touto cestou poděkovala Sboru dobrovolných hasičů Libníč, kteří nám bez váhání a ihned přijeli pomoc odstranit popadané stromy po bouřce na jedné z poboček organizace. Velké díky patří i panu Martinu Holubovi a klientům Chráněného bydlení.

V Libníči 8.7.2021, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka

Spadlý strom          Odklizená cesta          Sbor dobrovolných hasičů Libníč

Informace pro návštěvy klientů služby Domov se zvláštním režimem

Informace pro návštěvy klientů

 • Návštěvy probíhají denně po předchozí telefonické informaci u pracovnic sociálního úseku na tel. 725 514 447 nebo 734 314 497 v pracovní dny od 8 do 14 hod. nebo o víkendu u dozorové sestry na tel. 721 954 218.
 • Doba návštěv v pracovní dny: 9.30 – 11.30 a 13.00 – 20.00 hod.
 • Doba návštěv o víkendu a svátek 13.00 – 20.00 hod.

Doba návštěvy je stanovena na max. 30 min., na návštěvu klienta budou moci pouze 2 osoby v daný čas.

 • Podmínky návštěvy dle nařízení: osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které:
 1. Absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
 3. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Během návštěvy používejte respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Návštěvy mimo domov

V případě, že máte zájem jít s klientem na vycházku zazvoňte na vstupní branku u kostela na zvonek recepce nebo II oddělení dle uvedeného času, vyčkejte u branky na příchod klienta (každý klient se při odchodu a příchodu zapisuje v knize na recepci)

 • návštěva nevstupuje do areálu domova a je ji možné realizovat pouze mimo areál domova
 • doba trvání pobytu klienta mimo domov není časově omezena, návrat je omezen provozní dobou recepce, tedy nejpozději do 20 hod.

Balíčky pro klienty

V případě, že máte zájem přivézt balíček, prosíme o dodržení provozní doby recepce, o předání balíčku v obalu, který je možné dezinfikovat a o označení balíčku jménem klienta.

Termíny:             pracovní dny: 07.00 – 19.00 hod.

                             víkendy a svátky: 13.00 – 19.00 hod.

V Libníči 17. 5. 2021, kolektiv sociálních pracovnic Domova se zvláštním režimem

Informace o očkování a poděkování

Dne 8. ledna 2021 proběhl v naší organizaci první termín očkování vakcínou COMIRNATY na onemocnění COVID-19, a to ve službě Domov se zvláštním režimem. Tímto děkujeme vedení Jihočeského kraje, zejména panu hejtmanovi MUDr. Martinovi Kubovi, paní náměstkyni doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph. D. a vedení Nemocnice České Budějovice, a.s., panu předsedovi představenstva nemocnice MUDr. Ing. Michalovi Šnorkovi, Ph.D., a praktickému lékaři našich klientů, MUDR. Ivu Petráškovi za výbornou spolupráci při rychlém dodání a aplikaci zmíněných vakcín. Této spolupráce si nejen my zaměstnanci, ale i klienti a jejich opatrovníci, popř. rodinní příslušníci velice vážíme.

V Libníči dne 11.1.2021, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka

Pravidla pro vycházení klientů služby Domova se zvláštním režimem v době vyhlášeného nouzového stavu

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne. 14. prosince 2020 č. 1325 stanovujeme:

 • Pro účely tohoto doporučeného postupu se rozumí:                                                                                                                                                                                                                                              vycházka – krátkodobé opuštění zařízení sociálních služeb v rozsahu do 6 hodin, probíhá pouze ve všední dny v čase od 9:00 hod do 16:00 hod. Klientům z důvodu zhoršující se epidemické situace nedoporučujeme jízdy autobusem, MHD, návštěvy obchodů, cesty do města. Pro zajištění základních potřeb se mohou obracet na sociální úsek a své klíčové pracovníky,                                                pobyt mimo zařízení opuštění zařízení sociálních služeb, které je v rozsahu nad 6 hodin.
 • Klienti zařízení při pohybu mimo areál zařízení jsou povinni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor je možné zakoupit u sociálních pracovníků, úhrada je stanovena ve výši pořizovacích nákladů a to 20,- Kč. Při odchodu ze zařízení si klient pořídí respirátory na celou dobu pobytu tak, aby měl 2 respirátory na den.
 • Sociální pracovník, případně vedoucí služby vede evidenci klientů odchozivších ze zařízení na vycházku a odchod zaznamenává do dokumentace. Klient je povinen odchod oznámit.
 • V případě požadavku klienta na vycházku, musí být vycházka vždy umožněna, a to po předchozí domluvě se sociálním pracovníkem, případně vedoucí služby či vedoucí sestrou, tak aby předávání klientů rodině a zpětvzetí klienta do péče zařízení nebránilo běžnému chodu zařízení a péči o další klienty.
 • Sociální pracovník, vedoucí služby nebo vedoucí sestra jsou oprávněni toto regulovat tak, aby zůstala zachována kontinuita péče o všechny klienty zařízení. Doporučujeme rodinám, aby poskytli součinnost, prošli vstupním testováním (nebo předložili doklady o předchozím testování), klienta k vycházce pomohli připravit a poté zase pomohli předat do péče zařízení.
 • V případě požadavku na vycházku „před bránu“ z účelového důvodu, aby se návštěva vyhnula prokázání testu, nebude poskytována součinnost personálu. Návštěvy mají dostatečnou možnost přijít na návštěvu dovnitř.
 • Pakliže klient poruší dohodu o návratu do 6 hodin, a není volná kapacita karanténních pokojů, je ubytován na svém pokoji a s ním je v karanténě i spolubydlící.
 • V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení, musí být toto předem dohodnuto se sociálním pracovníkem tak, aby byl zajištěn karanténní pokoj po návratu. Pakliže je kapacita karanténních pokojů obsazena klienty, kteří požádali o pobyt mimo zařízení dříve, není pobyt mimo zařízení umožněn.
 • Bezprostředně po návratu je klient ubytován v karanténním pokoji.
 • Je-li klient ubytován ve svém jednolůžkovém pokoji, je tento považován karanténní.
 • V případě, že není možné zajistit zamezení pohybu klienta mimo karanténní pokoj, zajistí zaměstnanci oddělení používání respirátoru klientem (na jeho náklady) a desinfekci rukou. V případě klientů, jejichž rozumové schopnosti neumožňují pochopit význam omezení pohybu a ochrany dýchacích cest, nejsou izolováni, ani nuceni používat respirátor. Avšak primárně sociální pracovník vyjednává s rodinou o návštěvě rodiny v zařízení, k vycházce nebo pobytu mimo zařízení se přistupuje v krajním případě.
 • V třetí den karantény je klientovi proveden POC test. Další test je zopakován po dalších 3 dnech. Karanténa je ukončena v případě negativních výsledků obou testů, tedy trvá 6 dnů. Testování je z usnesení vlády povinné. Pakliže klient nebo rodina odmítne testování klienta, není pobyt mimo zařízení umožněn.
 • Pakliže je POC test pozitivní, je tato skutečnost oznámena praktickému lékaři k vyžádání konfirmačního testu.  V případě, že klient vykazuje příznaky dříve, může být test proveden dříve a klient je izolován.

Návštěvy, dovolené u rodin budou probíhat po domluvě s rodinnými příslušníky a opatrovníky. Pokud přijedete bez ohlášení, odchod klienta mimo zařízení nebude umožněn. Pro domluvení kontaktujte sociální pracovnice na tel. 725 514 447 nebo 734 314 497 každý všední den od 10 do 11 hod.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Přejeme Vám klidný předvánoční čas

v Libníči 17.12.2020, Bc. Eva Kysnarová, ředitelka a Mgr. Petra Texlerová, vedoucí služby

 

Návštěvy v domově se zvláštním režimem v době nouzového stavu

Návštěvy jsou možné po předchozí telefonické dohodě v pracovní době se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.

Návštěvy se rezervují dopředu, registrujte se prosím pouze na jednu návštěvu týdně, aby návštěvy mohlo využít co nejvíce klientů. Je nutné přesně dodržovat časový interval návštěv (max. 30 minut), protože jednotlivá setkání na sebe navazují. Dále respektujte vládou stanovená opatření a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95. Návštěva se prokáže potvrzením o RT-PCR nebo POC testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin. Je možné se prokázat i potvrzením, že nejdéle před 90 dny ode dne návštěvy osoba – prodělala onemocnění COVID-19. Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.

Návštěvy do 23.12.2020

dopoledne odpoledne
Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

 

Návštěvy od 27.12.2020

dopoledne odpoledne
Pracovní dny 9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 27. 12. 2020 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 3. 1. 2021 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Pracovní dny

od 4. 1. 2020

9:30 – 11:30 13:00 – 15:00
Neděle 8:30 – 11:30 13:00 – 15:00

 

Hromadné testování antigenními testy v Českých Budějovicích je možné domluvit na těchto místech:

Poliklinika Medicentrum MÁJ – 5.patro, adresa: Dr. Bureše 1251/9a, 37005 České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a.s., adresa: B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice

Nextclinics České Budějovice (Před výstavištěm České Budějovice), adresa: Husova tř. 523, 370 05 České Budějovice

STAFILA k.s.. adresa: Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice

Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská (areál PCO – zadní trakt před laboratoří), adresa: České Budějovice Vrbenská 197/23

Synlab czech s.r.o. České Budějovice, U Tří Lvů, adresa: U Tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice

Podrobněji na: https://crs.uzis.cz/Antigen

V Libníči  16.12.2020, Mgr. Jana Bezpalcová, sociální pracovnice

Poděkování

Klienti služby Týdenní stacionář obdrželi od společnosti Nol Shops s.r.o. Třinec a manželů Bebrových darem vánoční stromek, který si s radostí ozdobili. Jak se jim to povedlo, můžete sami posoudit.

Vážíme si takovéto podpory a manželům Bebrovým velice děkujeme.

V Českých Budějovicích 9.12.2020, Štěpánka Vojnová, zaměstnanec služby

Vánoční stromek

 

Návštěvy služby Domov se zvláštním režimem

Vážení rodinní příslušníci a blízké osoby našich klientů,

chtěli bychom Vás informovat o možnosti návštěv služby Domova se zvláštním režimem na adrese Libníč 17. Návštěvy jsou možné po předchozí telefonické dohodě v pracovní době se sociálními pracovnicemi na tel. číslech: 725 514 447 nebo 734 314 497.

Návštěvy se rezervují dopředu, registrujte se prosím pouze na jednu návštěvu týdně, aby návštěvy mohlo využít co nejvíce klientů. Je nutné přesně dodržovat časový interval návštěv (max. 30 minut), protože jednotlivá setkání na sebe navazují. Dále respektujte vládou stanovená opatření a po celou dobu návštěvy mějte zakrytá ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN95. Návštěva se prokáže potvrzením o RT-PCR nebo POC testem na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 ne starším než 48 hodin. Je možné se prokázat i potvrzením, že nejdéle před 90 dny ode dne návštěvy osoba  prodělala onemocnění COVID-19. Z potvrzení musí být jasné, komu a kdy byl test proveden. Naše zařízení nemá kapacitu na testování návštěv a nebudeme návštěvy testovat.

Na návštěvu přijďte k vedlejšímu vchodu (vstup do dvora zařízení), kde si Vás v domluvený čas vyzvedne pověřený zaměstnanec. Výjimky od výše stanoveného bohužel nejsou z provozních důvodů možné.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Těšíme se na shledání s Vámi

Bc. Eva Kysnarová, ředitelka a Mgr. Petra Texlerová, vedoucí služby

v Libníči 3.12.2020