Proběhlé kontroly

PDF dokument 29.06.2022 Organizační kancelář Cz, s.r.o. – auditorská zpráva k ověření účetní závěrky k 31.12.2021

PDF dokument 27.06.2022 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

PDF dokument 14.06.2022_Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

PDF dokument 24.03.2022 HACCP – protokol z auditu pracoviště M. Horákové, Pražská tř

PDF dokument 09.03.2022 HACCP – protokol z auditu pracoviště Libníč

PDF dokument 24.02.2022 Krajský úřad Jihočeského kraje – protokol o kontrole projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V

Následující fotky zachycují rozmanitost aktivizačních činností a vtáhnou Vás do života našich klientů:

Domov se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

Týdenní stacionář

Denní stacionář

Sociálně terapeutické dílny

Základní činnosti

Poskytované služby sociálně terapeutických dílen se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Základní činnosti:

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 2. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 3. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
 4. podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

V truhlářské dílně pracují se dřevem a překližkou, drátky. Klienti se učí např. broušení, řezání lupínkovou pilkou, vypalování do dřeva, vrtání, natírání, lakování, vytváření výrobků z drátků, opravování drobného dřevěného nábytku.

V kreativní dílně klienti pracují s kreativními a výtvarnými potřebami všech možných typů od kreslení předlohy pastelkami po malování obrazů akvarely na plátno. Dominantní je však práce s keramickou hlínou a přírodními materiály – osvojování základních keramických postupů jakými je ruční zpracování hlíny, začišťování a glazování, retušování apod.

V ateliéru šití a pedigu klienti pracují s pedigem, pedigovou šénou, přírodními provázky a dalšími přírodninami. Učí se zde také drobnému šití, vyšívání a pletení.

V zahradní dílně klienti nacvičují pracovní dovednosti při péči o zahradu, záhonky i park v areálu, kde se starají o živou přírodu od výsadby přes zalévání, platí, zastřihování až po úklid související např. s hrabáním listí.

Veškeré činnosti jsou klientům uzpůsobeny na základě jejich individuálních schopností a pracovních možností.

Materiální a technické zabezpečení služby:

Dílny jsou vybaveny elektrickými i ručním nářadím a zařízením (keramická pec, stříkací pistole na glazury, brusky, vrtačky a drobné nástroje). Prostory jsou upraveny tak, aby vyhovovaly hygienickým normám a potřebám pro jednotlivé činnosti.

V dílnách je klientům poskytována dlouhodobá a pravidelná individuální pomoc a podpora odborně proškolenými zaměstnanci tak, aby každý měl možnost uplatnit, případně rozvíjet své pracovní návyky a dovednosti.

Výrobky:

 

Úhrada za službu:

Sociální služba je poskytována bezplatně, klienti hradí pouze odebranou stravu a využité fakultativní služby dle platných sazebníků.

PDF dokument Sazebník platný od 1.2.2023

PDF dokument Standard kvality sociálních služeb č. 7

 

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“ a pokud je zájemce o službu omezen ve svéprávnosti, je třeba doložit i kopie Rozhodnutí/Usnesení soudu o omezení svéprávnosti. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

 

PDF dokument Žádost o sociální službu

PDF dokument Vzor smlouvy

 

Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o službu Vám poskytne Bc. Sandra Hellingerová, e-mail: socialnistd@domovlibnic.cz, tel: 604 267 187.

Fakultativní činnosti

Denní stacionář poskytuje nad rámec základních činností i fakultativní činnost, kterou si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku. 

Doprava automobilem poskytovatele soc. služeb na vyžádání klienta.

 

PDF dokument Sazebník platný od 1.2.2023

Základní činnosti

Chráněné bydlení zajišťuje základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

Základní činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • pomoc s přípravou stravy,
 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

b) poskytnutí ubytování:

 • ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,
 • v případě potřeby praní a drobné opravy ložního prádla a osobního prádla a ošacení, žehlení,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
 • pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
 • podpora v oblasti partnerských vztahů,
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • zajištění doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
 • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující začleňování osob,

g) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
  a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

PDF dokument Sazebník platný od 1.2.2023

PDF dokument Standard kvality sociálních služeb č. 7

PDF dokument Plán aktivit pro rok 2023

Ubytování

Kapacita pobytové sociální služby

Chráněné bydlení má kapacitu 24 lůžek. Sociální služba je poskytována na dvou pracovištích – Pražská třída (6 lůžek) a Tyršův sad (18 lůžek). Sociální služba je poskytována nepřetržitě.

Chráněné bydlení Kněžské Dvory

Službu poskytujeme v třípatrovém činžovním domě v běžné zástavbě městské čtvrti Kněžské Dvory. Budova má 10 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje. Společné kuchyňky pro přípravu jednoduchých jídel nebo nápojů jsou umístěny na každém patře, podobně jako koupelny a WC. V budově je k dispozici výtah, přízemí je částečně bezbariérové. V přízemí se nachází kuchyně s jídelnou sloužící pro společná setkávání klientů a skupinové vaření. V zadní části domu je vstup do zahrady, umožňující relaxaci, ale i zahradní terapii. V zahradě se nachází přízemní budova uzpůsobená rovněž pro skupinové vaření a stolování.

Chráněné bydlení Pražská tř.

Domek se čtyřmi malometrážními byty je umístěný v areálu Centra sociálních služeb Empatie. Nacházejí se zde 2 dvoulůžkové a 2 jednolůžkový byt, přičemž se jedná o byty velikosti 2+KK. V jedné části bytu mají klienti plně vybavenou kuchyň a ve druhé jsou lůžka klientů a úložné prostory pro uložení jejich osobních věcí. Každý pokoj má také vlastní koupelnu s WC. Jeden z bytů je bezbariérový. V okolí domku je velmi příjemné prostředí parku s bazénem a hřištěm.

 

Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním celoroční sociální služby je, aby při poskytování specifické podpory a pomoci klientům se sníženou soběstačností z důvodů chronického duševního onemocnění, kteří jsou závislí na pravidelné pomoci druhé osoby, bylo vytvořeno bezpečné, klidné a empatické prostředí, při kterém budou zohledněny potřeby a jedinečnost klienta, jež povedou k naplnění jeho důstojného života. Domov se zvláštním režimem zajišťuje pomoc, která nemůže být již zajištěna jejich blízkými v domácím prostředí ani terénní službou.

Cílová skupina

Služba je určena pro osoby od 18 let, které pobývají především na území Jihočeského kraje. Sociální službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, případně kombinovaného zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Komu není sociální služba v domově se zvláštním režimem poskytována:

 • osobám s demencí, pro které nedokážeme zajistit potřebnou péči a režimová opatření,
 • osobám s mentálním postižením, bez chronického duševního onemocnění,
 • osobám se závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách.

V současné době nemůže poskytovatel poskytnout řádnou, bezpečnou a kvalitní sociální službu osobám, které nehovoří českým jazykem.

Cíle domova se zvláštním režimem v Libníči

 1. Vytvoření podmínek pro důstojný život v bezpečném prostředí.
 2. Pomoc a podpora zachování samostatnosti při zvládání běžných denních činností.
 3. Upevňování mezilidských vztahů a zachování rodinných a společenských vazeb.

GDPR

GDPR – Informace ke zpracovávání osobních údajů

Naše organizace zpracovává osobní údaje subjektů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Zpracováním dat ve zdravotnictví a v sociálních službách se zabývá řada zákonů (zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a vyhlášek a mimo jiné i občanský zákoník 89/2012 Sb., §2647 až §2650, kde se upřesňuje, jakým způsobem lze nahlížet do zdravotnické dokumentace. Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb., §65 vyjmenovává, kdo všechno může mít do zdravotnické dokumentace přístup. Následné paragrafy řeší způsob uchovávání dokumentace a její zpracování.

 

Vysvětlení základních pojmů použitých v textu

Osobní údaj: jakákoliv informace o subjektu údajů, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Citlivé osobní údaje: osobní údaje, které jsou svým charakterem obzvláště citlivé ve vztahu k základním právům a svobodám, vyžadují zvláštní ochranu, neboť jejich zpracování by mohlo představovat významná rizika pro základní práva a svobody. Tyto osobní údaje zahrnují osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, obsahují genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů: identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor. Jedná se o zaměstnance, klienty, dodavatele, obchodní partnery a další osoby.

Zpracování: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za jejich zpracování odpovídá.

Příjemce: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který má k osobním údajům přístup.

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Účel zpracování Vašich osobních údajů je vždy související s předmětem naší činnosti. Pro zpracování osobních údajů není třeba souhlasu klienta. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

V případech, kde zákon o ochraně osobních údajů kategoricky požaduje pro zpracování osobních údajů souhlas, tento vždy výslovně vyžadujeme, tedy klienti jsou na tuto skutečnost předem upozorněni a mají možnost se rozhodnout, zda dobrovolně souhlas udělí či nikoli. Rozsah zpracovaných údajů odpovídá účelu jejich zpracování tak, aby mohl být adekvátně naplněn. Osobní údaje vedeme o:

 • klientech, žadatelích a jejich oprávněných zástupců,
 • zaměstnancích a uchazečích o zaměstnání,
 • dobrovolnících a studentech vykonávajících praxi,
 • obchodních partnerech,
 • návštěvách klientů a osob přicházejících do organizace na jednání.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie jako správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením GDPR a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž se zásadami stanovenými v Nařízení GDPR:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování,
 • účelové omezení (zpracovávání osobních údajů jen pro určité výslovně vyjádřené a legitimní účely),
 • minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracovávání osobních údajů pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu),
 • přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální osobní údaje byly bezodkladně opraveny nebo vymazány),
 • omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy po dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány a dále dle schváleného spisového a skartačního plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy),
 • integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).

 

Právní titul pro zpracování osobních údajů:

Plnění právní povinnosti – právní předpis po správci požaduje, aby orgán zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u správce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.

Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo v oprávněném zájmu – právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se např. o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce.

Plnění smlouvy – správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran.

Souhlas – v případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Ochrana životně důležitého zájmu – v případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

 

Práva subjektu údajů lze uplatňovat:

 • písemně poštovní zásilkou na adrese správce, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen, osobní písemné doručení na podatelnu, kde dojde k ověření totožnosti,
 • e-mailem, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem,
 • datovou schránkou.

 

Doba a způsob uchování osobních údajů

Pro shromážděné a zpracované osobní údaje máme nastavené archivační a skartační lhůty. Osobní údaje klienta uchováváme 10 let od jeho úmrtí nebo od vyřazení klienta z péče. Dále se řídíme Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a dalšími relevantními právními normami. Pravidla pro uchovávání a skartaci zdravotnické dokumentace určuje vyhláška č.98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění.

Vyhláška pak již výslovně neuvádí způsoby, jakým způsobem má dojít k fyzické skartaci neboli zničení zdravotnické dokumentace. Pouze upřesňuje, že zničením zdravotnické dokumentace se rozumí znehodnocení takovým způsobem, aby byla znemožněna rekonstrukce a identifikace jejího obsahu. Je tedy už dále na rozhodnutí poskytovatele, jakým způsobem toto provede tak, aby splnil svou odpovědnost za ochranu osobních údajů klientů a způsobem provedení vyloučil, aby se skartovaná dokumentace, a zejména její obsah, dostaly do nepovolaných rukou. Těmito pokyny se řídí i způsob skartace v Domově Libníč a Centru sociálních služeb Empatie. Osobní údaje klientů, zaměstnanců, obchodních partnerů aj. zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Přístup k nashromážděným a uchovávaným osobním údajům mají pouze naši vybraní zaměstnanci, kteří tento přístup potřebují k plnění svých pracovních úkolů. Tito zaměstnanci mají smluvní povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním osobních údajů. Za účelem ochrany dat jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy. Ke zpracování osobních údajů klientů může docházet i případným využitím podpory informačních systémů třetích osob za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně. Vztahy se třetími osobami takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji.

Kromě účelu, způsobu a rozsahu popsaných v těchto Informacích nebudeme Vaše osobní údaje jakkoli dále zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat naše právní povinnost. Organizace Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, respektuje soukromí svých klientů, zaměstnanců, obchodních partnerů. Veškeré shromažďované, zpracovávané a uchovávané údaje se vztahují výlučně k předmětu naší činnosti.

V případě jakýchkoli pochybností či nejasností ohledně správnosti postupu při shromažďování, zpracovávání či uchovávání osobních údajů, má subjekt údajů právo požadovat vysvětlení, opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Taktéž má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

 

V Libníči dne 24.02.2022, Mgr. Lenka Hebíková Kubátová, ředitelka organizace