Zřizovací listina

Zřizovací listina je zakládající dokument příspěvkové organizace, zřizovatel  je Jihočeský kraj.

PDF dokument Zřizovací listina organizace za rok 2016

PDF dokument Zřizovací listina organizace za rok 2017

PDF dokument Zřizovací listina organizace za rok 2018

PDF dokument Zřizovací listina organizace za rok 2019

PDF dokument Zřizovací listina organizace 19.9.2019

PDF dokument Zřizovací listina organizace za rok 2020

PDF dokument Zřizovací listina organizace za rok 2021

PDF dokument Zřizovací listina organizace na rok 2022

 

Denní stacionář

Název registrované služby: Denní stacionář
Kapacita: 24 klientů
Forma služby: ambulantní služba

Místo poskytování: Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice

Provozní doba: 7:00 – 16:00 hod., provoz stacionáře je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.

Vedoucí služby
Mgr. Bc. Daniela Werbynská Laschová, MBA
Email: vedouci.empatie@domovlibnic.cz
Mobil: 601 156 005

Koordinátor služby
Martina Polanská
Email: koordinatords@domovlibnic.cz
Mobil: 724 979 230 (zaměstnanci ve směně)

Sociální pracovnice
Jana Lakatošová, DiS.
Email: socialni.stacionar@domovlibnic.cz
Mobil: 724 979 228

Vedoucí sociálních pracovnic sociálních služeb Empatie
Bc. Sandra Hellingerová
Email: socialni.empatie@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Zaměstnanci ve směně: telefon: 724 979 230, e-mail: dennistacionar@domovlibnic.cz

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz

Poslání denního stacionáře

Je poskytovat klientům pomoc, podporu a bezpečné prostředí během pracovního dne, při zachování a rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů.

Cílová skupina

Denní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Cíle denního stacionáře

 1. Podporovat vlastní samostatnost klientů při zvládání dovedností běžného života.
 2. Podporovat klienty v upevňování mezilidských vztahů.
 3. Poskytovat podporu a pomoc při kontaktu s širším společenským prostředím.
 4. Podporovat klienty ve využívání běžně dostupných služeb.

 

 

Základní činnosti

Denní stacionář zajišťuje tyto základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění:

Základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

PDF dokument Sazebník platný od 1.2.2023

PDF dokument Standard kvality sociálních služeb č. 7

PDF dokument Plán aktivit pro rok 2023

Činnosti, které klienti pravidelně využívají

Nabízíme tyto aktivizační činnosti:

Vzdělávací kurz, trénování paměti, léčebně tělesná výchova – skupinové cvičení, využití wellnes programu (sauna, perličková koupel), pracovní činnosti – na zahradě, sociálně terapeutické dílny v Libníči, výtvarné ateliéry – Dům umění, sportovní klub speciálních olympiád, výtvarná a keramická dílna, hudební kroužek, stolní tenis, Boccia, dílna ručních prací, výroba šperků, savování triček, základní práce na počítači, výlety – České Budějovice a okolní města, kulturní a společenské aktivity: Solná jeskyně, Planetárium, divadla, galerie, muzea, kina, výstavy. Nabízíme spolupráci se studenty, dobrovolníky a odbornými pracovníky.

Chráněné bydlení

Název registrované služby: Chráněné bydlení
Kapacita: 24 lůžek
Forma služby: pobytová služba

Místo poskytování: Pražská tř. 2888/88a, 370 04 České Budějovice a v Kněžských Dvorech, Tyršův sad 403/9, 370 10 České Budějovice

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Vedoucí služby
Mgr. Bc. Daniela Werbynská Laschová, MBA
Email: vedouci.empatie@domovlibnic.cz
Mobil: 601 156 005

Koordinátor služby
Dagmar Morová
Email: koordinatorchb@domovlibnic.cz
Mobil: 602 140 961

Sociální pracovnice 
Bc. Sandra Hellingerová
Email: socialnichb@domovlibnic.cz
Mobil: 602 619 232

Vedoucí sociálních pracovnic sociálních služeb Empatie
Bc. Sandra Hellingerová
Email: socialni.empatie@domovlibnic.cz
Tel.: 604 267 187

Zaměstnanci ve směně: telefon: 731 651 707, e-mail: chranenebydleni@domovlibnic.cz

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz

Poslání chráněného bydlení

Je zajistit klientům bezpečné místo, které nahradí jejich domov a přirozené sociální prostředí. Zajišťujeme pomoc a podporu v rodinném prostředí, kde respektujeme individualitu každého člověka podle jeho schopností, dovedností a potřeb.

Cílová skupina

Chráněné bydlení poskytuje sociální službu osobám starších 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Cíle chráněného bydlení

 1. Podporovat vlastní samostatnost klientů při zvládání dovedností běžného života.
 2. Podporovat klienty v upevňování mezilidských vztahů.
 3. Podpora a pomoc při kontaktu s širším společenským prostředím.
 4. Podpora klientů ve využívání běžně dostupných služeb.
 5. Rozvíjet komunikační dovednosti mezi pracovníkem a klientem – vzdělávání ve znakové řeči.