Domov se zvláštním režimem

Sazebníky služeb

PDF dokument Sazebník fakultativních služeb

PDF dokument Sazebník za stravu pro ostatní strávníky

PDF dokument Sazebník za stravu a ubytování

Pravidla k sazebníkům fakultativních služeb

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních služeb Domova se zvláštním režimem

Pro zájemce o naše služby

PDF dokument Žádost o sociální službu Domova se zvláštním režimem

doc dokument Žádost o sociální službu Domova se zvláštním režimem (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Domova se zvláštním režimem

doc dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Domova se zvláštním režimem (lze vyplnit v textovém editoru)

Denní stacionář

Název registrované služby: Denní stacionář
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Kapacita: 28 uživatelů
Forma služby: ambulantní služba

Místo poskytování: Pražská tř. 489/88, 370 04 České Budějovice

Provozní doba: 7.00 – 16.00 hod.
Provoz stacionáře je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.

Kontakt: 

Kateřina Devarajan, vedoucí denního stacionáře
Mobil: 734 314 497
Email: vedoucids@domovlibnic.cz
Zaměstnanci denního stacionáře – mobil: 724 979 230

Poslání denního stacionáře

Posláním ambulantní sociální služby denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu během pracovního dne osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, formou denních aktivit směřujících k navazování nových sociálních vztahů a k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů, a tím posilovat jejich samostatnost.

Cílová skupina

Denní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Věková hranice 50 let je rozhodujícím kritériem u žadatele o poskytování sociální služby denního stacionáře.

Komu není sociální služba určena

 • Osobám, které vyžadují soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči,
 • osobám, které trpí psychiatrickým onemocněním, které narušuje kolektivní soužití,
 • osobám, které užívají zákonem zakázané návykové látky.

Cíle denního stacionáře

 1. Zavedení pravidelných aktivit pro podporu fyzické kondice klientů  (HC Pouzar, pétanque..)
 2. Zajistit kontakt klientů sociální služby s běžnou společností (kulturní, společenské akce..)

Denní stacionář zajišťuje základní činnosti a fakultativní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

Základní činnosti:

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 1. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,
 1. c) poskytnutí stravy:
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 1. d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • pracovně výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 1. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 1. f) sociálně terapeutické činnosti:
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 1. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 • Denní stacionář poskytuje nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, které si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností. Fakultativní činnosti:
  1. Doprava automobilem poskytovatele soc. služeb na vyžádání klienta.
  2. Ostatní (blíže nespecifikované služby).

Jednání se zájemcem o službu

Klient je přijímán na základě poslané „Žádosti o poskytování sociální služby“. Rozhodnutí o přijetí předchází telefonické či osobní jednání se sociální pracovnicí, prohlídka prostředí, kde se služba poskytuje a sociální šetření v přirozeném prostředí zájemce o sociální službu. Při jednání se sociální pracovnicí jsou poskytnuty potřebné informace. Se zájemcem o službu je uzavřena písemná Smlouva o poskytnutí sociální služby, kde je individuálně s klientem domluvena forma, průběh, rozsah a podmínky poskytování služby. Služba je s klientem průběžně plánována a přizpůsobována klientovi dle vývoje jeho potřeb.

Činnosti, které klienti pravidelně využívají

Nabízíme tyto aktivizační činnosti:

Vzdělávací kurz, trénování paměti, kurz anglického jazyka (základní), hippoterapie, léčebně tělesná výchova – skupinové cvičení, využití wellnes programu (sauna, perličková koupel), pracovní činnosti – na zahradě, sociálně terapeutické dílny v Libníči, výtvarné ateliéry – Dům umění, sportovní klub speciálních olympiád, výtvarná a keramická dílna, hudební kroužek, stolní tenis, Boccia, dílna ručních prací, výroba šperků, savování triček, základní práce na počítači, výlety – České Budějovice a okolní města, kulturní a společenské aktivity: Solná jeskyně, Planetárium, divadla, galerie, muzea, kina, výstavy. Nabízíme spolupráci se studenty, dobrovolníky a odbornými pracovníky.