Sociálně terapeutické dílny

Sazebníky služeb

PDF dokument Sazebník fakultativních služeb

PDF dokument Sazebník za stravu

Pravidla k sazebníkům fakultativních služeb

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních služeb Domova se zvláštním režimem

Pro zájemce o naše služby

PDF dokument Žádost o sociální službu  Sociálně terapeutické dílny

doc dokument Žádost o sociální službu – Sociálně terapeutické dílny (lze vyplnit v textovém editoru)

Provozní řád sociálně terapeutické dílny

PDF dokument Provozní řád sociálně terapeutické dílny

 

Domov se zvláštním režimem

Sazebníky služeb

PDF dokument Sazebník fakultativních služeb

PDF dokument Sazebník za stravu pro ostatní strávníky

Sazebník za stravu a ubytování

Pravidla k sazebníkům fakultativních služeb

PDF dokument Pravidla pro poskytování fakultativních služeb Domova se zvláštním režimem

Pro zájemce o naše služby

PDF dokument Žádost o sociální službu Domova se zvláštním režimem

doc dokument Žádost o sociální službu Domova se zvláštním režimem (lze vyplnit v textovém editoru)

PDF dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Domova se zvláštním režimem

doc dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele – Domova se zvláštním režimem (lze vyplnit v textovém editoru)


Bližší informace ohledně vyplňování a podávání žádosti o sociální službu Vám poskytnou Mgr. Tomáš Emr, e-mail: emr@domovlibnic.cz nebo Mgr. Jana Jarošová, e-mail: jarosova@domovlibnic.cz, sociální pracovníci.

 

Denní stacionář

Název zařízení: Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie

Forma služby: ambulantní služba
Kapacita: 28 klientů
Provozní doba: 7.00 – 16.00 hod.
Provoz stacionáře je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.
Místo poskytování: Pražská tř. 489/88, 370 04 České Budějovice
Zřizovatel: Jihočeský kraj

Kontakt: Mgr. Iva Pilná, vedoucí služby
Mobil: 734 314 497
Email: pilna@domovlibnic.cz
Zaměstnanci denního stacionáře – mobil: 724 979 230

Poslání denního stacionáře

Posláním ambulantní sociální služby denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu během pracovního dne osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, formou denních aktivit směřujících k navazování nových sociálních vztahů a k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů, a tím posilovat jejich samostatnost.

 

Cílová skupina

Denní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Věková hranice 50 let je rozhodujícím kritériem u žadatele o poskytování sociální služby denního stacionáře.

 

Komu není sociální služba určena

 • lidem, kteří potřebují pravidelnou ošetřovatelskou a lékařskou péči,
 • lidem s chronickým duševním onemocněním.

 

Cíle denního stacionáře

 1. Zkvalitnění individuálního plánování klientů.
 2. Rozšiřování a upevňování pracovních návyků klientů a soběstačnosti klientů v rámci nabízených pravidelných aktivit denního stacionáře

Denní stacionář zajišťuje základní činnosti a fakultativní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění:

Základní činnosti:

 1. a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 1. b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,
 1. c) poskytnutí stravy:
 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 1. d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • pracovně výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
 1. e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 1. f) sociálně terapeutické činnosti:
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 1. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
 • Denní stacionář poskytuje nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, které si klient hradí z vlastních prostředků dle aktuálního sazebníku fakultativních činností.

   

  Fakultativní činnosti:

  1. Doprava automobilem poskytovatele soc. služeb na vyžádání klienta.
  2. Ostatní (blíže nespecifikované služby).

Činnosti, které klienti pravidelně využívají

Nabízíme tyto aktivizační činnosti:

Vzdělávací kurz, trénování paměti, kurz anglického jazyka (základní), hippoterapie, léčebně tělesná výchova – skupinové cvičení, využití wellnes programu (sauna, perličková koupel), pracovní činnosti – na zahradě, sociálně terapeutické dílny v Libníči, výtvarné ateliéry – Dům umění, sportovní klub speciálních olympiád, výtvarná a keramická dílna, hudební kroužek, stolní tenis, Boccia, dílna ručních prací, výroba šperků, savování triček, základní práce na počítači, výlety – České Budějovice a okolní města, kulturní a společenské aktivity: Solná jeskyně, Planetárium, divadla, galerie, muzea, kina, výstavy. Nabízíme spolupráci se studenty, dobrovolníky a odbornými pracovníky.