Denní stacionář

Název registrované služby: Denní stacionář
Kapacita: 28 klientů
Forma služby: ambulantní služba

Místo poskytování: Pražská tř. 489/88, 370 04 České Budějovice

Provozní doba: 7:00 – 16:00 hod., provoz stacionáře je po celý rok ve všední dny, s výjimkou státních svátků.

Vedoucí služby: Mgr. Andrea Nováková
Telefon: 601 156 005, e-mail: vedoucichb@domovlibnic.cz

Zaměstnanci ve směně: telefon: 724 979 230, e-mail: dennistacionar@domovlibnic.cz

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz

Poslání denního stacionáře

Posláním ambulantní sociální služby denního stacionáře je poskytovat pomoc a podporu během pracovního dne osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, formou denních aktivit směřujících k navazování nových sociálních vztahů a k zachování a rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů, a tím posilovat jejich samostatnost.

Cílová skupina

Denní stacionář poskytuje sociální službu osobám od 6 do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního a zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Věková hranice 50 let je rozhodujícím kritériem u žadatele o poskytování sociální služby denního stacionáře.

Komu není sociální služba určena

 • Osobám, které vyžadují soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči,
 • osobám, které trpí psychiatrickým onemocněním, které narušuje kolektivní soužití,
 • osobám, které užívají zákonem zakázané návykové látky.

Cíle denního stacionáře

 1. Zavedení pravidelných aktivit pro podporu fyzické kondice klientů  (HC Pouzar, pétanque..)
 2. Zajistit kontakt klientů sociální služby s běžnou společností (kulturní, společenské akce..)

Základní činnosti

Denní stacionář zajišťuje tyto základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, v platném znění:

Základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy:

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • pracovně výchovná činnost,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

PDF dokument Sazebník denního stacionáře

Činnosti, které klienti pravidelně využívají

Nabízíme tyto aktivizační činnosti:

Vzdělávací kurz, trénování paměti, léčebně tělesná výchova – skupinové cvičení, využití wellnes programu (sauna, perličková koupel), pracovní činnosti – na zahradě, sociálně terapeutické dílny v Libníči, výtvarné ateliéry – Dům umění, sportovní klub speciálních olympiád, výtvarná a keramická dílna, hudební kroužek, stolní tenis, Boccia, dílna ručních prací, výroba šperků, savování triček, základní práce na počítači, výlety – České Budějovice a okolní města, kulturní a společenské aktivity: Solná jeskyně, Planetárium, divadla, galerie, muzea, kina, výstavy. Nabízíme spolupráci se studenty, dobrovolníky a odbornými pracovníky.

Chráněné bydlení

Název registrované služby: Chráněné bydlení
Kapacita: 24 lůžek
Forma služby: pobytová služba

Místo poskytování: Pražská tř. 489/88 / 370 04 České Budějovice a v Kněžských Dvorech, Tyršův sad 403/9 / 370 10 České Budějovice

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Vedoucí služby: Mgr. Andrea Nováková
Telefon: 601 156 005, e-mail: vedoucichb@domovlibnic.cz

Zaměstnanci ve směně: telefon: 731 651 707, e-mail: chranenebydleni@domovlibnic.cz

Další informace o službě najdete na iregistr.mpsv.cz

Poslání chráněného bydlení

Posláním celoroční pobytové sociální služby chráněného bydlení je poskytovat lidem s mentálním postižením zázemí tj. bydlení v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích a aktivní podporu a pomoc při osamostatňování a začleňování do běžné společnosti nácvikem běžných úkonů potřebných k vedení své domácnosti a pracovním uplatněním, přičemž jsou zohledněny jejich potřeby a jedinečnost.

Cílová skupina

Chráněné bydlení poskytuje sociální službu osobám od 18 do 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo kombinace mentálního, tělesného či smyslového postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a pobývají především na území Jihočeského kraje.

Věková hranice 50 let je rozhodující u žadatele o poskytování sociální služby.

Komu není sociální služba určena

 • lidem, kteří vyžadují nepřetržitou asistenci a dohled v důsledku svého těžkého mentálního, tělesného a smyslového postižení.
 • lidem, kteří potřebují soustavnou ošetřovatelskou a lékařskou péči,
 • lidem, kteří užívají zákonem zakázané návykové látky,
 • lidem s chronickým duševním onemocněním,
 • matkám, které pečují o své dítě – u zájemkyně, či žadatelky o sociální službu

Cíle chráněného bydlení

 1. Cílem chráněného bydlení je pomoc a podpora klientům při rozvoji jejich sociálních kompetencí vedoucích k jejich individuálnímu rozvoji.
 2. Cílem chráněného bydlení je pomoc a podpora při integraci klientů, t.j. začleňování klientů do každodenního života většinové společnosti.